Auditimi & Siguria

Auditimi është një shërbim i pavarur që përmirëson besueshmërinë e informacionit të përdorur nga investitorët dhe stakeholdersat e tjerë. Ai kërkon përdorimin e standardeve rigoroze të kompetencës profesionale, pavarësisë dhe objektivitetit pasi në këtë mënyrë rritet besueshmëria për klientët. Audituesi, duke patur një pozicion unik, mund të japë këshillim konstruktiv për klientin lidhur me biznesin e tij.

Eksperienca jonë në auditim dhe në dhënie sigurie, i referohet fushave të mëposhtme:

  •    Auditimi i pasqyrave financiare individuale dhe/ose të konsoliduara
  •    Angazhime të rishikimit
  •    Kryerja e angazhimeve me procedura të rëna dakord me klientin
  •    Vlerësime (due diligence)
  •    Angazhime të tjera të dhënies së sigurisë