AuditALB

Auditimi & Siguria

Sherbimet e Audimit dhe Sigurise

  • Auditim i pasqyrave financiare ne perputhje me Standartet Nderkombetare te Auditimit te pergatitura sipas Standarteve Kombetare te Kontabilitetit apo Standartet Nderkombetare te raportimit Financiar;
  • Auditim i raportimeve per qellime te grupit;
  • Rishikim i kontrolleve te brendshme;
  • Auditim ne perputhje me rregullat dhe kerkesat e industrive specifike;
  • Sherbime te sigurise ne varesi te procedura te rena dakord me klientin;