Hoạt động kiểm tra, giám sát hoạt động tính lương tại Doanh nghiệp

11/05/2021

Thông thường, hoạt động tính lương trong doanh nghiệp thường sẽ chịu sự kiểm tra và giám sát bởi các cá nhân, đơn vị sau:

Nội bộ Doanh nghiệp:

  • Các cá nhân/ bộ phận trực tiếp tham gia vào quá trình tính lương (xem thêm tại đây)
  • Trưởng bộ phận nhân sự, Kế toán trưởng, Ban Giám đốc kiểm tra và phê duyệt
  • Phòng Kiểm soát nội bộ
  • Doanh nghiệp tự tổ chức đoàn kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động và báo cáo kết quả tự kiểm tra trực tuyến tại đây

Bên ngoài doanh nghiệp:

  • Sở Lao động – Thương binh Xã hội kiểm tra các hoạt động liên quan đến việc thực hiện pháp luật lao động tại Doanh nghiệp
  • Cơ quan BHXH cho các hoạt động liên quan đến Bảo hiểm bắt buộc
  • Cơ quan thuế cho các hoạt động liên quan đến Thuế TNCN, thuế TNDN