Các quy định liên quan

Các quy định liên quan

Các quy định của Việt Nam
  • Luật về kiểm toán độc lập (số 67/2011/QH12):  Luật này quy định nguyên tắc, điều kiện, phạm vi, hình thức hoạt động kiểm toán độc lập; quyền, nghĩa vụ của kiểm toán viên hành nghề, doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam và đơn vị được kiểm toán. (Xem chi tiết tại đây)
  • Nghị định về kiểm toán độc lập (số 17/2012/NĐ-CP): Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập về Tổ chức nghề nghiệp về kiểm toán; doanh nghiệp kiểm toán; cung cấp dịch vụ kiểm toán qua biên giới; đơn vị được kiểm toán; báo cáo kiểm toán và lưu trữ, sử dụng và tiêu hủy hồ sơ kiểm toán. (Xem chi tiết tại đây)
  • Nghị định về vi phạm trong lĩnh vực kế toán và kiểm toán độc lập (số 41/2018/NĐ-CP): Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập. (Xem chi tiết tại đây)
  • Các chuẩn mực kiểm toán độc lập của Việt Nam: Các chuẩn mực cung cấp những quy định và hướng dẫn cụ thể về tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kiểm toán độc lập của các kiểm toán viên, gồm: chiến lược kiểm toán, thủ tục kiểm toán, đánh giá rủi ro, các loại ý kiến kiểm toán,… (Xem chi tiết tại đây)
  • Thông tư về Kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán (số 43/VBHN-BTC): Thông tư này quy định việc tổ chức và thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán, dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ đảm bảo khác theo quy định tại Khoản 1 Điều 40 Luật kiểm toán độc lập của kiểm toán viên hành nghề và doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam. (Xem chi tiết tại đây)
  • Thông tư về Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp (số 70/2015/TT-BTC): Thông tư này ban hành các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán. (Xem chi tiết tại đây)
Các quy định của Quốc tế
  • Các chuẩn mực kiểm toán độc lập quốc tế: Các chuẩn mực cung cấp những quy định và hướng dẫn cụ thể về tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kiểm toán độc lập của các kiểm toán viên, gồm: chiến lược kiểm toán, thủ tục kiểm toán, đánh giá rủi ro, các loại ý kiến kiểm toán,…
  • Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp quốc tế

Xem các tài liệu trên tại đây

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Kiểm toán độc lập được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết