Cơ cấu tổ chức của bộ máy kế toán

10/05/2021

Bộ phận Kế toán – Tài chính thường bao gồm các vị trí: Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp và các Kế toán viên phụ trách phần hành chi tiết. Công việc của các vị trí này như sau:

1. Kế toán trưởng

Công việc điều hành:
 • Chịu trách nhiệm cao nhất về mọi mặt của bộ phận Kế toán – Tài chính của Công ty, đặc biệt là tính chính xác, hợp lý của số liệu đươc cung cấp cho các bên liên quan.
 • Tổ chức bộ máy nhân sự, phân công công việc cho các thành viên, thực hiện các công việc quản lý và giám sát.
 • Báo cáo tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của Công ty cho Ban lãnh đạo; tiếp nhận, phổ biến và triển khai thực hiện kịp thời các chỉ thị của Ban lãnh đạo công ty.
 • Phối hợp với các bộ phận khác để thực hiện các hoạt động của Công ty.
Công tác tài chính:

Đối với các Doanh nghiệp có quy mô nhỏ, KTT có thể kiêm nhiệm các công việc tài chính dưới đây. Đối với các doanh nghiệp có quy mô lớn hơn, các công việc tài chính này sẽ do Giám đốc Tài chính đảm nhiệm (xem thêm mô tả chi tiết tại câu A10)

 • Chịu trách nhiệm chính trong việc huy động vốn và phân bổ các nguồn vốn cho các hoạt động của công ty. Đánh giá hiệu qủa quản lý sử dụng vốn của công ty và đề xuất biện pháp nâng cao hiệu qủa quản lý và sử dụng vốn.
 • Quản trị dòng tiền, quan hệ với các ngân hàng, các tổ chức tín dụng và các định chế tài chính khác...bảo đảm công ty không gặp khó khăn về tính thanh khoản.
 • Phân tích và đánh giá hiệu quả của các khoản đầu tư tài chính, và hiệu quả hoạt động của Công ty dưới góc độ tài chính từ đó đề xuất các biện pháp phù hợp.
Công tác kế toán:
 • Xây dựng, duy trì, và liên tục cải tiến các chính sách, thủ tục, quy trình và mẫu biểu kế toán nhằm bảo đảm đáp ứng các yêu cầu cung cấp thông tin kế toán kịp thời, chính xác, trung thực và hợp lý cho các bên liên quan.
 • Soát xét các sổ sách và báo cáo kế toán do nhân viên kế toán thực hiện để bảo đảm không có sai sót trọng yếu
 • Cung cấp các hướng dẫn chuyên môn cho nhân viên kế toán khi được yêu cầu
 • Tổ chức chỉ đạo việc kiểm kê và đối chiếu tài sản và công nợ
 • Soát xét các chứng từ kế toán để bảo đảm tính hợp lý và hợp lệ
 • Soát xét các hợp đồng kinh tế của công ty trước khi ký để phát hiện các điều khoản rủi ro cho công ty.

2. Kế toán tổng hợp:

 • Kiểm tra và tổng hợp báo cáo của các chi nhánh, đơn vị thành viên.
 • Giám sát các công việc phát sinh hằng ngày của các kế toán phần hành để phát hiện và hiệu chỉnh kịp thời các sai sót nếu có.
 • Hướng dẫn nghiệp vụ cho các kế toán viên.
 • Cung cấp các số liệu kế toán cho Kế toán trưởng và Ban Giám Đốc khi được yêu cầu.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Kế toán trưởng phân công.

3. Kế toán viên phụ trách các phần hành:

 • Xử lý công việc kế toán của các phần hành cụ thể như: bán hàng, công nợ, thanh toán, hàng tồn kho, giá thành, tài sản cố định, thuế,..
 • Thực hiện các công việc chuyên môn khác theo chỉ đạo của Kế toán trưởng.