tax

Změna definice obratu, výše cestovních náhrad a limitů pro Intrastat

Veronika Žáčková, Barbora Halousková 
08.01.2024
tax
Konsolidační balíček přinesl vedle daňových změn i novinky v oblasti účetnictví. Jednou z významných změn je definice čistého obratu společnosti s dopadem do kategorizace účetní jednotky a pro určení povinnosti auditu.

Změna definice obratu

Od nového roku firmy počítají svůj čistý obrat jinak, než tomu bylo doposud. Zatímco doteď se počítal jako výše celkových výnosů snížených o prodejní slevy, nově bude pro účely účetnictví zahrnovat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb. Bude se tedy jednat pouze o výnosy, na kterých je založený obchodní model společnosti, nikoli výnosy mimořádné.

Čistý obrat byl z pohledu účetnictví tedy součet všech výnosových účtů (6xx). Nově však bude čistý obrat pro účely účetnictví zahrnovat pouze výnosy z prodeje výrobků a zboží a poskytování služeb (tzn. účty 601, 602 a 604). Už do něj nebudou spadat ostatní/mimořádné výnosy (tzn. účty 648) či výnosové kurzové rozdíly (tzn. 663).

Ale je potřeba také dodat, že při určení zahrnutelných výnosů se bude přihlížet zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí a k podstatě činnosti účetní jednotky, tj. že pokud bude do hlavní činnosti společnosti spadat i některé další výnosové účty třídy 64x a 66x, tak je bude potřeba do čistého obratu také zahrnout.

Z výše uvedeného vyplývá, že nebude stačit sledování obratu pouze na účtech účtové třídy 60x, ale účetní jednotka bude muset zahrnout všechny relevantní výnosové účty, i když podstatná část by měla být právě na účtech 60x. Pro snadnější a přehlednější stanovení čistého obratu bude vhodné vést tyto výnosy na samostatných analytických účtech, což velmi doporučujeme už od 1.1.2024.

Způsob výpočtu svého čistého obratu bude účetní jednotka pravděpodobně povinna uvádět i v příloze k účetní závěrce za rok 2024.

Čistý obrat bude nadále kritériem pro určení kategorizace účetní jednotky a pro určení povinnosti auditu.

Tato změna tedy zásadně ovlivní povinnost účetní jednotky nechat kontrolovat své výkazy auditorem. Jedním z kritérií pro povinný audit je právě čistý obrat a překročení limitu 80 mil. Kč za dvě po sobě následující účetní období. Jelikož stanovením obratu po novele dojde obecně ke snížení čistého obratu (z důvodu zahrnutí pouze části výnosů), spousta účetních jednotek již kritéria pro povinný audit splňovat nebudou.

Výpočet čistého obratu byl zaveden prospektivně, tzn. nebude se přepočítávat obrat již stanovený za minulé období. Pro posouzení splnění kritérií se bude porovnávat obrat za rok 2023 dle staré metodologie a obrat za rok 2024 dle nové, tj. obrat za rok 2023 se bude počítat dle stávajících pravidel, a tudíž se výše uvedené kritérium pro určení povinnosti auditu změní až za účetní rok 2024.

Cestovní náhrady a home-office

Dále bychom vás také rádi informovali, že dne 27. prosince 2023 vyšla ve sbírce zákonů vyhláška MPSV č. 398/2023 Sb., která aktualizuje sazby tuzemského stravného a náhrady za použití soukromého automobilu pro pracovní cesty pro rok 2024.

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách:

  • 140 Kč – 166 Kč při délce pracovní cesty 5-12 hodin
  • 212 Kč – 256 Kč při délce pracovní cesty 12-18 hodin
  • 333 Kč – 398 Kč pro pracovní cestu delší než 18 hodin

Základní náhrada za ujetý kilometr:

  • Jednostopá vozidla a tříkolky – 1,50 Kč
  • Osobní silniční motorová vozidla – 5,60 Kč

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty:

  • Benzin 95 – 38,20 Kč/l
  • Benzin 98 – 42,60 Kč/l
  • Nafta – 38,70 Kč/l
  • Elektřina – 7,70 Kč/kWh

Mimo to byla také vydána vyhláška 341/2023 Sb., určující výši zahraničního stravného pro rok 2024. Přehled sazeb pro jednotlivé státy lze nalézt pod následujícím odkazem. Ke změnám došlo u následujících států: Andorra, Litva, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Maďarsko, Norsko, Španělsko a Švédsko.

V neposlední řadě došlo vyhláškou č. 397/2023 Sb., ke snížení náhrad za tzv. home office od 1. ledna 2024 z 4,60 Kč na 4,50 Kč za hodinu.

Intrastat

Závěrem bychom chtěli dodat, že od 1. ledna 2024 byl navýšen limit z 12 milionů Kč na 15 milionů Kč pro povinnost vykazování v oblasti Intrastat. Cílem navýšení limitu je snížení administrativní zátěže menších firem v důsledku růstu cenové hladiny.

Současně byl navýšen i limit tzv. zjednodušeného hlášení z 20 milionů Kč na 30 milionů Kč.

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe

Daňové poradenství