Změny u motorových vozidel z pohledu společnosti a zaměstnance

Novinky spojené s firemními vozidly a cestovními náhradami

Barbora Halousková
15.08.2022
Změny u motorových vozidel z pohledu společnosti a zaměstnance
V dnešním článku jsme si pro vás připravili shrnutí změn spojených s rozsáhlou novelou zákona o dani silniční, dodanění nízkoemisního vozidla, které zaměstnanec používá i pro soukromé účely a krátké doplnění informace k mimořádným odpisům. V závěru se také v rychlosti podíváme na změny v oblasti cestovních náhrad.

Silniční daň

Už od začátku roku byly hojně diskutované změny ohledně silniční daně. Tuto vlnu odstartoval generální pardon ministra financí ze dne 24. března 2022, který informoval o zrušení povinnosti platit zálohy na daň silniční v roce 2022. Následně byla 8. června 2022 vyhlášena novela zákona o dani silniční, která nabyla účinnosti 1. července 2022, a která se dle přechodných ustanovení použije se zpětnou účinností od 1. ledna 2022. Ty nejzásadnější změny jsme pro vás shrnuli níže.

Zálohy na daň a registrace

Daná novela reflektuje obsah generálního pardonu, a tedy ruší platbu záloh natrvalo. Poplatník je tak povinen uhradit pouze jedinou platbu ročně, a to do termínu pro podání daňového přiznání a uhrazení daně, tj. 31. ledna po skončení zdaňovacího období. Současně se poplatník již k dani silniční nemusí registrovat.

Změna předmětu daně

Současně dochází k výraznému zúžení předmětu daně, tedy výčtu vozidel, které podléhají dani silniční. Zdanitelnými vozidly jsou tak nově pouze silniční vozidla kategorie N2 a N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 a O4, a to za předpokladu, že jsou registrována v registru silničních vozidel v ČR. To znamená, že osobní automobily (včetně autobusů) už nejsou předmětem daně.

Dříve také platila povinnost zaměstnavatele jako poplatníka, hradit silniční daň, pokud svému zaměstnanci vyplácel cestovní náhrady za použití zaměstnancova osobního automobilu nebo přípojného vozidla (dle příslušných sazeb nebo 25 Kč za den využití). Toto je také zrušeno.

Zároveň zdanitelné vozidlo není předmětem daně v kalendářním měsíci, ve kterém u něho nebyly naplněny skutečnosti, které jsou předmětem daně. To platí třeba za situace, kdy je státní poznávací značka odložena v depozitu.

Výše daně pro zdanitelná vozidla

Rozličné sazby daně jsou nově v zákoně zrušeny, stejně jako snížení daně dle stáří vozidla, nicméně v příloze zákona nalezneme tabulky stanovující výši daně za zdanitelná vozidla dle jednotlivých kategorií.

Některá z těchto vozidel mají stanovenou nulovou výši daně, a proto se z takových zdanitelných vozidel daň neplatí a ani se neuvádí do daňového přiznání. U vozidel kategorie N se jedná vždy o nejnižší hmotnostní skupinu největší povolené hmotnosti v tunách u jednotlivých počtů náprav, např. u kódu druhu karoserie BA nebo BB a počtu náprav 2 do největší povolené hmotnosti 12 tun, u vozidel kategorie O jde o přípojné vozidlo s největší povolenou hmotností do 12 tun.

Údaje o daném vozidle se zjišťují podle údajů uvedených v technickém dokladu.

Daňové přiznání

Poplatník má povinnost podat řádné daňové přiznání za předpokladu, že provozoval minimálně jedno zdanitelné vozidlo. Do přiznání se uvede jen takové zdanitelné vozidlo:

 • jehož dílčí daň je vyšší než 0 Kč,
 • za které se uplatňuje sleva na dani (u kombinované dopravy) či
 • osvobozené, jestliže by jinak byla dílčí daň vyšší než 0 Kč.

Pokud vypočtená daň v daňovém přiznání bude činit méně než 100 Kč, daň se nepředepíše ani neplatí.

Současně upozorňujeme do budoucna, že osoby, které doposud neměly povinnost podávat daňové přiznání elektronicky, tak budou muset činit od 1. ledna 2025 automaticky.

Dodanění nízkoemisního vozidla pro soukromé účely

Pokud je zaměstnanci umožněno bezplatné využití firemního vozidla jak pro služební, tak soukromé účely, je nutné, aby se daný benefit promítl v jeho příjmech. Do této doby se jednalo o částku ve výši 1 % vstupní ceny (dále jen „VC“) vozidla. Od 1. července 2022 byl zákon rozšířen o pojem nízkoemisní motorové vozidlo. Při využití takovéhoto vozidla zaměstnavatel do příjmu započte pouze 0,5 % VC vozidla (pokud není ve VC zahrnuta DPH, částka se o DPH navýší). Nicméně, jak už platilo i dříve, musí tento příjem činit alespoň 1 000 Kč.

Mezní hodnoty emisí vozidla jsou definovány v příloze dotčeného nařízení EU. Na základě toho se nízkoemisním vozidlem rozumí silniční vozidlo kategorie M1, M2 nebo N1, které nepřesahuje emisní limit CO2 ve výši 50 g/km a 80 % emisních limitů pro látky znečišťující ovzduší v reálném provozu.

Jak je to ale za situace, kdy je zaměstnanci poskytnuto více než jedno vozidlo během kalendářního měsíce? Podívejme se na dva různé scénáře.

 1. Za předpokladu, že zaměstnanec využívá během měsíce postupně za sebou vícero vozidel, zaměstnavatel dodaní do příjmu takové vozidlo, které z nich má nejvyšší VC, a v závislosti na „typu“ vozidla uplatní 1 % nebo 0,5 % VC.
 2. Pokud je zaměstnanci poskytnuto vícero vozidel současně, bude zaměstnanci dodaněn příjem z úhrnu VC všech vozidel. Pro tyto účely se pak bude počítat zvlášť souhrn pro nízkoemisní vozidla a pro ostatní vozidla.  

Závěrem je vhodné doplnit, že zaměstnanci může být nízkoemisní vozidlo dodaněno v odměně nejdříve za měsíc červenec 2022, ale změna se týká celého roku 2022, přičemž se pak do výpočtu daně promítne zpětně v ročním zúčtování nebo v daňovém přiznání zaměstnance.

Tzv. mimořádné odpisy prodlouženy i pro rok 2022 a 2023

Dále bychom vás chtěli informovat, že pro mimořádné odpisy, které bylo možné v letech 2020 a 2021 využít u hmotného majetku zařazeného v první a druhé odpisové skupině, došlo k prodloužení možnosti jejich využití i během roku 2022 a 2023. Pro připomenutí, tyto odpisy může uplatnit první odpisovatel rovnoměrně bez přerušení, se zahájením odpisování v měsíci následujícím po dni zařazení do užívání, a to za 12 měsíců do 100 % vstupní ceny u majetku v první odpisové skupině. U majetku ve druhé odpisové skupině (jedná se např. o osobní automobily, jiná motorová vozidla, přívěsy, návěsy apod.) se jedná o odepisování v průběhu 24 měsíců, přičemž za prvních 12 měsíců se uplatní 60 % vstupní ceny a za zbývajících 12 měsíců 40 % vstupní ceny. Společnost tak bude schopna uplatnit hmotný majetek do nákladů během 1, resp. 2 let, namísto obvyklých 3, resp. 5 let.

Cestovní náhrady

Na závěr bychom Vás rádi informovali o změnách ve vyhlášce č. 511/2021 Sb. s účinností od 20. srpna 2022, kdy došlo ke změnám sazeb u cestovních náhrad. Jako odpověď na skutečné neustále rostoucí ceny se zvyšuje průměrná cena benzinu pro účely poskytování cestovních náhrad. Současně došlo k navýšení sazeb stravného, jelikož inflace se nevyhnula ani cenám potravin.

Náhrada za spotřebované pohonné hmoty

 • Benzin 95 – 44,50 Kč (beze změny)
 • Benzin 98 – 51,40 Kč (z původních 40,50 Kč)
 • Nafta – 47,10 Kč (beze změny)

Sazby stravného při tuzemských pracovních cestách

 • 120 Kč – 142 Kč při délce pracovní cesty 5-12 hod.
 • 181 Kč – 219 Kč při délce pracovní cesty 12-18 hod.
 • 284 Kč – 340 Kč pro pracovní cestu delší než 18 hod.

Aktualizováno 6. prosince 2022

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe