tax

Nové podmínky v uplatnění slevy na dani na manžela

Lucie Pišová
15.04.2024
tax
V rámci daní z příjmů fyzických osob můžeme využívat různé slevy, které nám pomáhají snižovat daňovou povinnost. Sleva na manžela či manželku je právě jednou z výhod, kdy může druhý partner uplatnit odpočet na dani téměř 25 tisíc korun, samozřejmě, že za určitých podmínek, které musí být splněny. Od roku 2024 je ale nutné splňovat i novou podmínku. Jestli jste se s tímto daňovým odpočtem již setkali, určitě také víte, že je důležité rozlišit, které příjmy jsou zahrnuty v daném limitu, a které ne.

Nejprve bychom chtěli informovat, že slevu lze uplatnit ve výši 24 840 Kč pouze jednou za rok, a to formou ročního zúčtování daně či daňového přiznání. Není tomu tak jako např. u slevy na poplatníka, kde se sleva může odečítat měsíčně. Jedná-li se o manžela či manželku s nárokem na průkaz ZTP/P, zvyšuje se tato částka na dvojnásobek, tedy na 49 680 Kč. Partner může být považován za manžela podle zákona upravujícího registrované partnerství.

Změny v podmínkách od roku 2024

Stávající podmínkou je, manželé žijí ve společně hospodařící domácnosti, a že vlastní příjem druhého z manželů nepřekračuje roční limit 68 000 Kč. Nepřekročení příjmů manžel dokládá v daňovém přiznání čestným prohlášením, kde jsou uvedeny jeho identifikační údaje.

Od zdaňovacího období roku 2024 dochází k omezení okruhu osob, kterou mohou tuto slevu využívat. Další podmínkou, kterou poplatník pro možnost uplatnění odpočtu musí splnit je, že manželé pečují o vyživované dítě, které nedovršilo věku 3 let.

Jak nárok na slevu prokážeme?

Nárok na slevu na dani prokáže zaměstnanec u svého zaměstnavatele předložením dokladu (kopie), který potvrzuje totožnost manžela a existence manželství nebo registrovaného partnerství (doklad o uzavření manželství nebo partnerství). Dále musí poskytnout průkaz ZTP/P, pokud má manžel právo ho užívat, a případně rozhodnutí o přiznání tohoto průkazu. A také je třeba podat do 15. února prohlášení, že manželé sdílejí společně hospodařící domácnost s dítětem do 3 let a že příjem druhého z manželů nepřekročil roční limit.

Co všechno započítáváme do příjmů manžela?

Pokyn Generálního finančního ředitelství č. D-59 definuje vlastní příjem manžela následovně: 

„Vlastními příjmy manžela se rozumí úhrn všech vlastních příjmů dosažených ve zdaňovacím období nesnížených o daňové výdaje (hrubý příjem) včetně příjmů, které podléhají srážkové dani nebo jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nebo nejsou předmětem této daně. Nepřihlédne se však k příjmům uvedeným v § 3 odst. 4 písm. b) zákona (úvěry nebo zápůjčky – pozn. Crowe) a příjmům uvedeným v § 35ba odst. 1 písm. b) zákona o daních z příjmů.“

Měli bychom si tedy dávat pozor na to, které příjmy jsou osvobozené a které nejsou předmětem daně. Do uvedeného limitu je nezapomeňme zahrnout, ačkoli z hlediska daně z příjmů fyzických osob se jimi manžel ve svém vlastním přiznání zabývat nebude.

Seznam příjmů z § 35ba odst. 1 písm. b) ZDP, které se nezahrnují do vlastních příjmů, je uveden níže:

 • dávky státní sociální podpory,
 • dávky pěstounské péče s výjimkou odměny pěstouna,
 • dávky osobám se zdravotním postižením,
 • dávky pomoci v hmotné nouzi,
 • příspěvek na péči,
 • sociální služby,
 • státní příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem,
 • státní příspěvky na doplňkové penzijní spoření,
 • státní příspěvky podle zákona o stavebním spoření a o státní podpoře stavebního spoření,
 • stipendium poskytované studujícím soustavně se připravujícím na budoucí povolání a
 • příjem plynoucí z důvodu péče o blízkou nebo jinou osobu, která má nárok na příspěvek na péči podle zákona o sociálních službách, který je od daně osvobozen podle § 4 ZDP.

Dávkami státní sociální podpory uvedenými v prvním bodě výše rozumíme následující:

 • dávky poskytované v závislosti na výši příjmu
  • přídavek na dítě,
  • příspěvek na bydlení,
  • porodné,
 • ostatní dávky
  • rodičovský příspěvek,
  • pohřebné.

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že do vlastních příjmů manžela jsou naopak započítávány např. tyto příjmy:

 • peněžitá pomoc v mateřství vyplácená v podpůrčí době (doba poskytování dávek),
 • podpora v nezaměstnanosti,
 • vyplacené nemocenské dávky,
 • náhrada mzdy při dočasné pracovní neschopnosti,
 • veškeré důchody poskytované podle zákona o důchodovém pojištění.

Do kterého zdaňovacího období daný příjem spadá?

Zdaňovací období k dani z příjmů fyzických osob je stanoveno jako kalendářní rok, tedy vždy od 1. ledna do 31. prosince. Příjmy manžela jsou zahrnuty do tohoto daňového období v okamžiku jejich vyplacení, resp. skutečného obdržení.

V případě příjmů ze zaměstnání platí jiné pravidlo. Jestliže manžel obdrží tyto příjmy do 31 dnů po skončení daného zdaňovacího období, jsou považovány za příjmy vyplacené či přijaté v tomto zdaňovacím období. Například, když manžel dostane platbu od svého zaměstnavatele za období prosinec 2024 do 31. ledna 2025, bude tento příjem stále započítáván do roku 2024.

Výživné

Pokud rodiče nepečují o nezaopatřené dítě ve společně hospodařící domácnosti, vzniká povinnost poskytovat výživné rodičem, který nemá dítě svěřeno do péče. Jeho výši určuje soud, případně schvaluje částku dohodnutou mezi rodiči. Výživné je zamýšleno jako příjem dítěte a není tak zahrnuto do vlastního příjmu manžela. Avšak pokud manžel obdrží částku nad rámec stanoveného výživného, tato nadlimitní částka se započítává do jeho vlastních příjmů.

Majetek ve společném jmění

U manželů, kteří mají majetek ve společném jmění manželů (dále jen „SJM“), se do vlastního příjmu manžela nezahrnuje příjem:

 • který obdrží druhý manžel (např. v podobě nájmu z nemovitosti, která byla ze SJM převedena do obchodního majetku druhého manžela, z čehož plyne příjem např. ve formě nájemného zdaněný tímto manželem), nebo
 • se pro účely daně z příjmů považuje za příjem druhého z manželů (např. příjem z nájmu či příjem z prodeje nemovitosti v SJM, která není zahrnuta v obchodním majetku, se zdaňuje podle ZDP pouze u jednoho z manželů).

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe 

Daňové poradenství