news

eNeschopenka

Shrnutí zásadních změn a výhod

Ivana Brancuzká
14.11.2019
news

eNeschopenka přinese zjednodušení administrativní náročnosti, kdy se sníží počet dílů z 5 na 3. Dále se zásadně zjednoduší tok informací, protože propojí tři subjekty, lékaře, zaměstnavatele a ČSSZ.

Pro ošetřující lékaře to přinese možnost načíst a využít data z registru pojištěnců a zaměstnavatelů vedených ČSSZ, nebude údaje vypisovat, ale pouze po zadání rodného čísla (EČP) a načtení údajů do formuláře tyto údaje potvrdí a formulář elektronicky odešle OSSZ. 

Pojištěnec už nebude předávat doklady zaměstnavateli, náhrada mzdy i nemocenské mu přijde bez žádosti, na základě elektronicky zaslaných hlášení o vzniku, trvání a ukončení DPN. Nadále mu zůstane v papírové podobě jen průkaz práce neschopného pojištěnce, který představuje II. díl RDPN.
Zaměstnavatel již nebude přijímat doklady od pojištěnce, ale v rámci eNeschopenky bude mít možnost on-line přístupu k informacím o dočasných pracovních neschopnostech svých zaměstnanců.

V případě technického výpadku elektrické energie, internetu, informačního systému ošetřujícího lékaře nebo ČSSZ je v souladu se zákonem, pokud ošetřující lékař zašle některé z hlášení v papírové podobě (§ 61 odst. 3 a 5 ZNP) nebo zaměstnavatel, pokud vystaví Přílohu k žádosti v papírové podobě z výše uvedených důvodů.
Pro tyto účely budou nové papírové tiskopisy pro ošetřující lékaře a zaměstnavatele distribuovány stejně, jako tomu bylo doposud. Na tiskopisech budou lékaři (zaměstnavatelé) uvádět důvod vystavení v písemné formě.

Řešení pro zaměstnavatele

 1. Služby na ePortálu ČSSZ
  Pro zaměstnavatele se již nebude vystavovat žádný díl rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti. I nadále zůstane povinností pojištěnce, aby o své dočasné pracovní neschopnosti neprodleně informoval svého zaměstnavatele (např. telefonicky, mailem).
  Zaměstnavatel bude mít k dispozici po přihlášení na ePortálu ČSSZ služby, které mu poskytnou detailní informace k dočasné pracovní neschopnosti každého zaměstnance - „Informace o DPN zaměstnance“ i souhrnný přehled všech práce neschopných zaměstnanců - „Přehled DPN zaměstnanců“.

  Služba „Informace o DPN zaměstnance“ umožní zaměstnavateli po zadání RČ (EČP) zobrazit seznam dočasných pracovních neschopností pro konkrétního zaměstnance za období, ve kterém byl přihlášený u daného zaměstnavatele, a to nejdéle za 3 roky zpětně. Výstup bude možné uložit jako PDF soubor podepsaný elektronickou pečetí.

  Služba „Přehled DPN zaměstnanců“ umožní zaměstnavateli zobrazit přehled všech DPN zaměstnanců pro zadanou mzdovou účtárnu (pomocí VS přiděleného od ČSSZ), které v zadaném časovém intervalu v průběhu uplynulých 3 let vznikly, trvaly anebo skončily.

  Ke službám ePortálu ČSSZ se lze přihlásit buď pomocí systému datových schránek, nebo prostřednictvím jakéhokoliv prostředku v rámci Národní identitní autority, aktuálně eOP nebo Jméno, heslo, SMS.

 2. Služba „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ přes kanál VREP (APEP)
  Bude zřízena nová služba typu dotaz – odpověď „Data zaměstnavatelům o dočasné pracovní neschopnosti“ (DZDPN), která bude fungovat přes kanál VREP (APEP), který v současnosti slouží pro příjem elektronických podání od zaměstnavatelů.

  Tato služba umožní si průběžně automatizovaně stahovat do mzdového či personálního softwaru informace o dočasných pracovních neschopnostech zaměstnanců.

  Předpokladem používání této služby bude, že zaměstnavatelé si pořídí komerční certifikát.N

 3. Notifikace
  Zaměstnavatel může být informován o vzniku, trvání, ukončení a dalších změnách u dočasných pracovních neschopností svých zaměstnanců prostřednictvím notifikací zasílaných ze systému ČSSZ buď do datové schránky anebo na určený e-mail zaměstnavatele.

  - Notifikace zasílané do datové schránky budou obsahovat konkrétní údaje o zaměstnanci a jeho dočasné pracovní neschopnosti ve formě PDF souboru i xml souboru pro případné automatizované zpracování.
  - Notifikace zasílané do e-mailové schránky budou obsahovat pouze obecné upozornění, že prostřednictvím služeb ePortálu jsou pro zaměstnavatele dostupné nové informace.

  Po zpracování elektronického či písemného podání v systémech ČSSZ budou do datové schránky zaměstnavatele zasílány ověřené notifikace v těchto situacích:

  - hlášení o vzniku DPN,
  - potvrzení o trvání DPN,
  - hlášení o ukončení DPN.

  Tyto notifikace budou obsahovat kompletní údaje, které zaměstnavatel pro své účely potřebuje (identifikace zaměstnance včetně RČ či EČP, číslo rozhodnutí o DPN, údaje o vystavujícím lékaři, název a VS zaměstnavatele, druh činnosti, datum vzniku/trvání/ukončení DPN; notifikace o vzniku DPN dále též údaje o rozsahu a době povolených vycházek a místu pobytu v době DPN a případných podezřeních na pracovní úraz apod.).

 4. Podání žádosti o notifikace
  Zaměstnavatel může prostřednictvím ePortálu ČSSZ podat žádost o zaslání notifikací. Notifikace o vzniku, trvání a ukončení dočasné pracovní neschopnosti zaměstnance pak budou zasílány do určených datových schránek a/nebo na určené e-mailové adresy, které zaměstnavatel ve své žádosti uvedl.
  Podání žádosti o notifikace bude možné od prosince 2019.

 5. Pověřování ke službám ePortálu
  K využívání služeb ePortálu může rovněž zaměstnavatel pověřit svého zaměstnance či jinou fyzickou nebo právnickou osobu. Učinit tak může za pomocí interaktivních tiskopisů ePortálu (Sdělení zaměstnavatele o pověření zaměstnanců k eSlužbám ČSSZ).

V příštím čísle se dozvíte Postupy v jednotlivých situacích týkajících se DPN.

Autor

Ivana Brancuzká
Ivana Brancuzká
Country Manager
Crowe