image

Governance, Risk & Compliance

Els riscos empresarials adopten moltes formes. Coneixe'ls i controlar-los és el que permet a les empreses protegir els seus avantatges competitius i seguir avançant sobre una base sòlida

Ajudem a gestionar els riscos de manera sostenible sense perdre el focus en el valor

Els controls costosos, els procediments burocràtics i el "cosmetic compliance" dificulten i fan ineficaç el control dels riscos. Comptar amb auditories internes ja no és suficient i només impacta en la informació financera i comptable de la organització.

Gestionar els riscos de manera eficient, permet maximitzar el valor de la organització i identificar els riscos interns i externs, disposar de mecanismes de contingència i alerta, augmentar el valor dels processos aplicant controls eficients i de millora continua.

Les anteriors pràctiques es materialitzen mitjançant l'adopció i compliment de diferents normatives internes, les quals es dissenyen i s'implementen adaptant-les a la naturalesa de cada negoci o subjecte obligat. Alguns exemples de normatives internes que podrien considerar-se com a polítiques de Compliance podrien ser un manual de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Finançament del Terrorisme, un protocol contra l'assetjament sexual i per raó de sexe o un manual de protecció de dades de caràcter personal, entre altres.

El nostre equip de GRC us pot ajudar amb les següents matèries:

Prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme
 • Adequació de la Llei 14/2017 en matèria de PBCFT als subjectes obligats
 • Implementació de mesures de PBCFT  per a subjectes obligats
 • Realització d'auditories en matèria de PBCFT
 • Plans d'acció per implementar recomanacions en matèria de PBCFT
 • Informes d'expert extern en matèria de PBCFT
 • Realització d'Estudis de Risc Individual (ERI)
 • Assessorament a l'OCIC i al Representant davant la UIFAND
 • Assessorament en el plantejament i la redacció de declaracions d'operacions sospitoses
 • Formacions en matèria de PBCFT

Brochure en matèria de PBCT

Protecció de dades personals (LQPD)
 • Adequació de la Llei 29/2021 del 28 d'octubre qualificada de protecció de dades personals als subjectes obligats
 • Disseny i implementació de mesures tècniques i organitzatives en matèria de LQPD
 • Realització d'informes de revisió en matèria de LQPD
 • Plans d'acció per implementar recomanacions en matèria de LQPD
 • Assessorament recurrent en matèria de protecció de dades de caràcter personal
 • Recolzament recurrent al Delegat de Protecció de Dades (DPD) intern dels subjectes obligats
 • Prestació de serveis d'externalització del DPD
 • Videovigilància: assessorament en l'obtenció i manteniment d'autoritzacions per la instal·lació de sistemes de videovigilància
 • Formacions en matèria de LQPD

Brochure en matèria de protecció de dades

 

Plans d'igualtat

En el marc de la ratificació que el Principat d'Andorra va efectuar en l'àmbit del Consell d'Europa, la Convenció europea de drets humans i la Carta social europea, que obliguen l'Estat a tutelar els drets humans, prohibir la discriminació per raó de sexe i garantir la igualtat d'oportunitats, neix la Llei 6/2022, del 31 de març, per a l'aplicació efectiva del dret a la igualtat de tracte i d'oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes.

Entre d'altres mesures, la Llei 6/2022 estableix la obligació d'implementar Plans d'Igualtat en les empreses de 50 o més treballadors, així com a les Administracions Públiques, organismes autònoms, societats i organismes públics vinculats o que en depenen.

Des del departament de GRC de Crowe Andorra, oferim un servei d'assessorament en la implementació dels Plans d'Igualtat per als subjectes obligats.

 

Podeu consultar les Newsletters en relació als Plans d'igualtat en els seguents enllaços:

- Butlletí sobre Plans Igualtat (I)

- Butlletí sobre Plans Igualtat (II)

Necessita la nostra ajuda?

No troba els serveis què necessita? Seguidament trobarà les nostres dades.
No dubti en contactar-nos.
Antoni Bisbal
Antoni Bisbal
Soci Director
Crowe Andorra
Vladimir Fernandez
Vladimir Fernández
Soci Director
Crowe Andorra
Luis Hernadez
Luis Hernández
Gerent del Departament de GRC
Crowe Andorra