Tax

Fiscalitat

El nostre Departament Fiscal és proactiu i el seu principal objectiu és ajudar a prendre les millors decisions a nivel fiscal.

Fiscalitat

L’actual sistema impositiu del Principat d’Andorra, és el resultat d’un procés d’homologació als estàndards fixats per la OCDE en matèria fiscal i tributària, procés que permet que el Principat disposi d’un sistema fiscal complet, amb impostos assimilables als de la majoria de països del món.

Amb la incorporació al sistema tributari dels nous impostos directes i indirectes (IRNR, IS, IGI, IRPF), els professionals de la nostra Firma han ofert als seus clients el seu suport a fi que aquests puguin assolir satisfactòriament d’adaptació del nou marc tributari i donar compliment a les noves obligacions formals a les que han de fer front.

Amb l’objectiu de poder respondre a totes aquelles necessitats dels nostres clients, des de Crowe Andorra oferim un servei d’assessorament fiscal i tributari integral i posem a disposició dels nostres clients un equip que no només disposa d’un ampli coneixement en tot el que es refereix a l’assessorament fiscal, sinó que a més a més enfoca els problemes dels nostres clients com a propis, procurant tenir en compte no només les necessitats actuals sinó les futures.  Entenem que l’excel·lència, el rigor, el compromís i l’absoluta confidencialitat són els valors sobre els que sempre s’estructura la nostra feina.

Així mateix, en pertànyer a la xarxa internacional Crowe Global podem donar suport als nostres clients envers aquelles qüestions tributàries vinculades amb altres jurisdiccions.

 
Impost sobre Societats
 • Càlcul de l’impost sobre societats.
 • Càlcul del resultat fiscal consolidat.
 • Anàlisi de les deduccions i incentius fiscals aplicables.
 • Optimització de les polítiques fiscals.
 • Optimització de la quota de liquidació.
 • Identificació i anàlisis de riscos fiscals.
 • Organització, reestructuració i planificació fiscal.
 • Assistència en el compliment de les obligacions formals tributàries.

Impost sobre la Renda de les Persones Físiques
 • Càlcul de l’impost sobre la renda de les persones físiques.
 • Anàlisi de la residència fiscal dels contribuents.
 • Anàlisi de les deduccions i dels incentius fiscals aplicables.
 • Optimització de les polítiques fiscals.
 • Optimització de la quota de liquidació.
 • Planificació patrimonial.
 • Assistència amb el compliment de les obligacions formals tributàries.

 

 
Fiscalitat Internacional
 • Aplicació dels Convenis per a evitar la doble imposició.
 • Anàlisis i qualificació fiscal de les transaccions internacionals.
 • Revisió de la obligació de practicar retenció en els pagaments internacionals.
 • Anàlisis de les operacions i dels preus de transferència entre entitats vinculades.
 • Anàlisis i optimització d’estructures societàries i grups consolidats.
 • Assistència amb el compliment de les obligacions formals tributàries.
Impost General Indirecte
 • Anàlisis de la subjecció a l’impost de les diferents transaccions realitzades.
 • Anàlisis dels possibles supòsits d’operacions exemptes.
 • Elaboració, preparació i/o anàlisis de les autoliquidacions corresponents.
 • Assistència amb el compliment de les obligacions formals tributàries.
Altres
 
 • Assessorament en la resta d’impostos i taxes establerts al Principat d’Andorra (ISI Assegurances, Impost indirecte sobre les transmissions patrimonials, Impost sobre activitats de joc d’atzar, impostos comunals i d’altres).
 •  Assistència en les relacions i obligacions tributàries amb el Departament de Tributs i Fronteres.
 • Assessorament en tot tipus de procediments de gestió, recaptació, de inspecció tributària i sancionadors.
 • Projectes especials d’anàlisis, organització i planificació fiscal.
 • Assistència amb el compliment de les obligacions formals tributàries de qualsevol figura impositiva.

Necessita la nostra ajuda?

No troba els serveis què necessita? Seguidament trobarà les nostres dades. No dubti en contactar-nos.
Antoni Bisbal
Antoni Bisbal
Soci Director
Crowe Andorra
Oriol Valls
Oriol  Valls
Soci del Departament de TAX
Crowe Andorra
Carla Munto
Carla Muntó
Gerent del Departament de Fiscalitat
Crowe Andorra