image

Pla de Control Fiscal per a l'exercici 2023

Departament de fiscalitat
Oriol  Valls
6/7/2023
image

El passat dia 7 de juny de 2023, es va publicar al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra el Decret de 31 de maig de 2023, d’aprovació del Pla de Control Fiscal per a l’exercici 2023, aprovat pel Govern a proposta del Ministre de Finances.     

Anualment, el Departament de Tributs i de Fronteres (en endavant, DTF) elabora el Pla de Control Fiscal, que té per finalitat prevenir i corregir el frau fiscal. En aquest sentit, el Pla de Control Fiscal integra les línies principals d’actuació de control que han d’executar els òrgans encarregats de l’aplicació dels tributs (òrgans d’inspecció, gestió tributària, duana i recaptació) per a detectar, combatre i evitar el frau fiscal.  

El Pla és un instrument de caràcter bàsic en el treball desenvolupat per les diferents direccions amb competències en matèria de control i se centra en la detecció del frau fiscal i en el disseny de les línies principals per combatre’l i evitar-lo, mitjançant actuacions adreçades a una tipologia concreta d’obligats tributaris. En aquest sentit, algunes actuacions són d’abast general i d’altres tenen funció preventiva.  

En la present Newsletter presentem les principals mesures previstes en el Pla de Control Fiscal per a l’exercici 2023.  

Podeu consultar la Newsletter completa aquí.  

Esperem que el contingut del present document resulti del seu interès. Per a qualsevol qüestió addicional que pugui precisar, restem a la seva disposició.