Transfer Pricing

Hỗ trợ trong Thanh tra Chuyển giá

Mục đích và cách thức cung cấp dịch vu này: 

Với dịch vụ này, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng phản hồi kịp thời và hiệu quả các yêu cầu, câu hỏi, hay các quyết định của cơ quan thuế khi tiến hành thanh tra chuyển giá. 

Theo đó, các bước công việc của chúng tôi sẽ có thể bao gồm như sau:  

 • Tư vấn cho khách hàng về các quy trình và thủ tục thanh tra chuyển giá để khách hàng hiểu rõ và có những chuẩn bị chu đáo trươc đó, giúp cuộc thanh tra được hoàn thành thuận lợi và tốt đẹp. 
 • Trao đổi chi tiết với khách hàng để hiểu rõ các yêu cầu, câu hỏi, hay các quyết định của cơ quan thuế. 
 • Xem xét các tài liệu, thông tin do khách hàng chuẩn bị để cung cấp cho cơ quan thuế; 
 • Nghiên cứu và cung cấp cho khách hàng các phương án phản hồi với cơ quan thuế sao cho bảo đảm tuân thủ chặt chẽ các quy định pháp luật thuế, phù hợp với thông lệ, nhưng vẫn bảo vệ được tối đa lợi ích chính đáng của khách hàng. 
 • Nếu được yêu cầu, chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng soạn thảo các thư giải thích để trình bày các lập luận nhằm bảo vệ cách xử lý thuế hiện tại của khách hàng; 
 • Chúng tôi sẽ luôn đồng hành với khách hàng để theo dõi tình trạng thanh tra thuế và đề xuất các bước giải quyết tiếp theo (nếu cần); 
 • Một khi dự thảo biên bản thuế do thanh tra thuế được phát hành, chúng tôi sẽ hỗ và đưa ra các đề xuất, phân tích cho khách hàng để có thể giảm thiểu rủi ro thuế tiềm ẩn; 
 • Sau đó chúng tôi sẽ làm việc với khách hàng (hoặc cơ quan thuế nếu có yêu cầu) để thống nhất biên bản thanh tra thuế cuối cùng được ký giữa khách hàng và thanh tra thuế; và 
 • Chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về các khoản thanh toán thuế bổ sung, nếu có và tư vấn về các bước tiếp theo (ví dụ các sai sót cần chỉnh sửa nếu vấn đề lặp lại trong năm sau, các khoản chênh lệch tạm thời bị loại trừ khi quyết toán thuế năm nay,….) 

Khách hàng thường sử dụng dịch vụ này trong những trường hợp sau: 

 • Khách hàng cần chuẩn bị cho cuộc thanh tra kiểm tra chuyển giá một cách chuyên nghiệp nhằm giảm thiểu rủi ro chuyển giá đến mức thấp nhất. 
 • Khách hàng cảm thấy chưa hiểu rõ các thủ tục thanh tra chuyển giá, cần có những tư vấn đầy đủ và kịp thời hoặc khách hàng chưa có kinh nghiệm trong thanh tra, kiểm tra thuế. 
 • Khách hàng không có nhân sự với chuyên môn chuyên sâu phù hợp để phản hồi hiệu quả với cơ quan thuế, có thể dẫn đến những hiểu lầm hoặc không bảo vệ được lợi ích chính đáng của mình.