Hướng dẫn xử lý khi lập hóa đơn GTGT sai thời điểm

Hướng dẫn xử lý khi lập hóa đơn GTGT sai thời điểm

26/05/2020
Hướng dẫn xử lý khi lập hóa đơn GTGT sai thời điểm
Tải công văn

Ngày 18 tháng 5 năm 2020, Cục Thuế tỉnh Bình Dương ban hành công văn số 10737/CT-TTHT hướng dẫn xử lý trong trường hợp hóa đơn GTGT lập sai thời điểm. Theo đó,

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ và doanh thu phát sinh đã được ghi nhận trong năm 2019 nhưng Công ty không lập hóa đơn GTGT giao cho bên nhận dịch vụ trong năm 2019 mà lập vào năm 2020 là không đúng quy định. Công ty bị xử phạt vị phạm hành chính trong lĩnh vực thuế, bị xử phạt vi phạm lập hóa đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Thông tư số 10/2014/TT-BTC. Công ty được khai bổ sung hồ sơ khai thuế vào kỳ khai thuế hoàn thành cung cấp dịch vụ năm 2019 nhưng phải trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế. Công ty và bên nhận dịch vụ lập biên bản nêu rõ lý do về việc lập hóa đơn không đúng thời điểm và cung cấp thông tin hồ sơ khai thuế bổ sung cho bên mua làm cơ sở kê khai thuế GTGT đầu vào và xác định chi phí khai thuế TNDN theo quy định.

Đối với bên nhận cung cấp dịch vụ, nếu việc nhận cung cấp dịch vụ đúng thực tế, có hợp đồng, đồng thời có đầy đủ hóa đơn, chứng từ và đáp ứng điều kiện quy định tại Khoản 8, Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 1/12/2013 của BTC thì đươc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định. Đồng thời nếu đáp ứng theo quy định tại Khoản 1 và không thuộc các khoản chi theo quy định tại Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính thì được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.