Hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

Hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản

02/07/2020
Hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản
Tải công văn

Ngày 04 tháng 6 năm 2020, Cục thuế Tỉnh An Giang đã ban hành công văn số 794/CT-TTHT hướng dẫn về việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với địa điểm kinh doanh khác tỉnh với đơn vị chủ quản. Theo đó, Công ty cần thực hiện các bước sau:

  • Công ty gửi hồ sơ đăng ký thuế của điểm kinh doanh đến Cục Thuế đặt địa điểm kinh doanh để được cấp mã số thuế 13 số và phân công cơ quan thuế quản lý thuế đối với điểm kinh doanh.
  • Điểm kinh doanh được sử dụng mẫu hóa đơn điện tử của Công ty. Trước khi điểm kinh doanh sử dụng theo mẫu hóa đơn điện tử của Công ty, Công ty phải Thông báo phát hành hóa đơn gửi cho cơ quan thuế được phân công quản lý. Công ty có thể tạo các ký hiệu hóa đơn điện tử khác nhau để quản lý việc sử dụng hóa đơn giữa Công ty và điểm kinh doanh nhưng phải đảm bảo hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn.
  • Điểm kinh doanh sử dụng mã số thuế 13 số để kê khai, nộp thuế phát sinh đối với những hóa đơn đã lập cho việc bán hàng, gửi cơ quan thuế quản lý trực tiếp.