Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

13/10/2021
Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp
Tải Quyết định

Ngày 1 tháng 10 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg (“Quyết định 28”) quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Nội dung chính của Quyết định về trình tự và thủ tục thực hiện gói hỗ trợ cho người lao động được tóm tắt dưới đây. 

Đối với người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp

  • Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01 (quy định tại Nghị quyết 28), gửi người sử dụng lao động. Thời hạn hoàn thành: ngày 20 tháng 10 năm 2021. Danh sách người lao động được hưởng hỗ trợ sẽ được gửi đến người sử dụng lao động và công khai thông trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh.
  • Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có). Đồng thời lập và gửi Mẫu số 02 (quy định tại Nghị quyết 28) danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ.

Nếu có thông tin cần điều chỉnh, người sử dụng lao động lập Mẫu số 03 (quy định tại Nghị quyết 28) danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh (nếu có) kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh, đến cơ quan bảo hiểm xã hội, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Mẫu số 02 và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được Mẫu số 03, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động

Sau ngày 30 tháng 11 năm 2021, nếu người lao động chưa nhận được hỗ trợ thì người lao động thực hiện theo quy định như đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp (tóm tắt dưới đây).

 

Đối với người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp

  • Người lao động lập và nộp Mẫu số 04 (quy định tại Nghị quyết 28) cho cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ. Thời hạn tiếp nhận: đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.
  • Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận Mẫu số 04, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Thời gian hoàn thành: ngày 31 tháng 12 năm 2021.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Việc nộp Hồ sơ có thể được thực hiện qua các hình thức: trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công của Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc các tổ chức cung cấp dịch vụ I-VAN hoặc ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID); thông qua dịch vụ bưu chính; hoặc trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện.