Quy định liên quan

đến Thuế

Luật quản lý Thuế, xử phạt, và tài liệu liên quan
 • Luật quản lý Thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/06/2019.
 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 • Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý Thuế.
 • Thông tư số 105/2020/TT-BTC ngày 03/12/2020, hướng dẫn về đăng ký thuế, có hiệu lực từ 17/01/2021.
 • Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013, quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế

Tải các văn bản trên tại đây

Thuế Thu nhập doanh nghiệp (“TNDN”)
 • Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 03/06/2008.
 • Luật số 32/2013/QH13 ngày 19/06/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN.
 • Luật số 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế.
 • Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN.
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.
 • Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015, quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.
 • Nghị định số 132/2020/NĐ-CP ngày 05/11/2020, quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.
 • Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN.
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015, hướng dẫn về thuế TNDN tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính.
 • Các Công văn giải đáp, hướng dẫn cho những vấn đề cụ thể từ Cơ quan Thuế.

Tải các văn bản trên tại đây

Thuế Thu nhập cá nhân (“TNCN”)
 • Luật thuế TNCN số 04/2007/QH12 ngày 21/11/2007.
 • Luật thuế TNCN sửa đổi số 26/2012/QH13 ngày 22/11/2012.
 • Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013, quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013, hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân, luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật thuế thu nhập cá nhân.
 • Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015, hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân cư trú có hoạt động kinh doanh; hướng dẫn thực hiện một số nội dung sửa đổi, bổ sung về thuế thu nhập cá nhân quy định tại luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế số 71/2014/QH13 và nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/02/2015 của chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế.
 • Các Công văn giải đáp, hướng dẫn cho những vấn đề cụ thể từ Cơ quan Thuế.

Tải các văn bản trên tại đây

Thuế Giá trị gia tăng (“GTGT”)
 • Luật thuế GTGT số 13/2008/QH12 ngày 03/06/2008.
 • Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/06/2013, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT.
 • Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.
 • Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01/10/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều luật thuế GTGT.
 • Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013, Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013, Thông tư số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013, Thông tư số 85/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011, Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính để cải cách, đơn giản các thủ tục hành chính về thuế.
 • Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định số 91/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2014 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại các nghị định quy định về thuế.
 • Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015, hướng dẫn về thuế GTGT và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.
 • Thông tư số 193/2015/TT-BTC ngày 24/11/2015, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế GTGT.
 • Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016, hướng dẫn nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của luật thuế giá trị gia tăng, luật thuế tiêu thụ đặc biệt và luật quản lý thuế và sửa đổi một số điều tại các thông tư về thuế.
 • Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016, sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất khoản 3 điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính).
 • Các Công văn giải đáp, hướng dẫn cho những vấn đề cụ thể từ Cơ quan Thuế.

Tải các văn bản trên tại đây

Thuế Nhà thầu nước ngoài (“NTNN”)
 • Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 06/08/2014, hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại việt nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.
 • Các Công văn giải đáp, hướng dẫn cho những vấn đề cụ thể từ Cơ quan Thuế.

Tải các văn bản trên tại đây

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Thuế được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết