Các công việc của Bộ phận Kiểm toán nội bộ?

Câu hỏi thường gặp
| 22/11/2020
Các công việc của bộ phận kiểm toán nội bộ

Các công việc cụ thể của Bộ phận Kiểm toán Nội bộ trong doanh nghiệp gồm những gì?

Đầu năm:

 • Tham dự các cuộc họp nội bộ cấp cao của doanh nghiệp liên quan đến chiến lược và kế hoạch kinh doanh để hiểu rõ các mục tiêu của doanh nghiệp phục vụ cho việc lập kế hoạch và chương trình kiểm toán nội bộ.
 • Lập kế hoạch kiểm toán nội bộ hàng năm và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 • Lập dự toán về ngân sách và nhân sự cần thiết trong năm và trình cấp có thầm quyền phê duyệt.
 • Rà soát quy chế, quy trình và phương pháp kiểm toán nội bộ để thực hiện những điều chỉnh cần thiết sao cho phù hợp với sự thay đổi của doanh nghiệp.

Trong năm:

 • Thực hiện các cuộc kiểm toán theo kế hoạch kiểm toán hàng năm đã được phê duyệt theo đúng quy chế, quy trình và phương pháp kiểm toán đã được ban hành, báo cáo kết quả kiểm toán cho các bên liên quan sau mỗi cuộc kiểm toán, giải trình các kết quả khi được yêu cầu, đề xuất các kiến nghị và theo dõi tình hình thực hiện các kiến nghị của những bộ phận liên quan.
 • Thực hiện các cuộc kiểm toán đột xuất và tư vấn khi có yêu cầu.
 • Tư vấn cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc lựa chọn, kiểm soát sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Trao đổi và làm việc với kiểm toán độc lập khi cần thiết.
 • Tổ chức đào tạo liên tục nhằm nâng cao và đảm bảo năng lực chuyên môn cho người làm công tác kiểm toán nội bộ

Cuối năm:

 • Lập và gửi báo cáo tổng kết các hoạt động của bộ phận kiểm toán độc lập trong cả năm cho các cấp lãnh đạo và điều hành.
 • Tự đánh giá lại hàng năm về chất lượng của hoạt động kiểm toán nội bộ, bao gồm cả việc tuân thủ tính độc lập, khách quan và các nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp. Việc này có thể do chính bộ phận kiểm toán nội bộ hoặc có thể thuê tổ chức bên ngoài có chuyên môn đánh giá chất lượng hoạt động kiểm toán nội bộ. Thực hiện những điều chỉnh và cải thiện cần thiết theo kết quả đánh giá.
 • Chuẩn bị các công việc cần thiết cho việc lập kế hoạch kiểm toán nội bộ và ngân sách hoạt động cho năm tiếp theo.

Tham khảo thêm Điều 20 của Nghị định 05/2019/NĐ-CP

Các tài liệu khác liên quan

Các quy định liên quan
Tổng hợp quy định của VN và Quốc tế về Kiểm toán Nội bộ
Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp về Kiểm toán Nội bộ
Bài viết chuyên môn
Tổng hợp các bài viết, nhận định từ chuyên gia
Các quy định liên quan
Tổng hợp quy định của VN và Quốc tế về Kiểm toán Nội bộ
Những câu hỏi thường gặp
Những câu hỏi thường gặp về Kiểm toán Nội bộ
Bài viết chuyên môn
Tổng hợp các bài viết, nhận định từ chuyên gia
Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ kiểm toán nội bộ được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, vui lòng tìm hiểu chi tiết phía dưới