Kiểm toán độc lập và nghĩa vụ thuế?

08/01/2021
Kiểm toán độc lập và nghĩa vụ thuế?

Tại sao công ty tôi sử dụng dịch vụ kiểm toán độc lập hàng năm nhưng khi cơ quan thuế vào kiểm tra vẫn phát hiện nhiều sai sót về số liệu thuế của các năm trước, do đó phải đóng thêm nhiều tiền thuế của các năm trước và phát sinh thêm các khoản tiền phạt?

Các khoản mục thuế cũng được đánh giá rủi ro và bị kiểm tra bởi thủ tục kiểm toán tương tự như các khoản mục khác trên báo cáo tài chính để bảo đảm các nghĩa vụ thuế không có những sai sót làm ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính. Ngoài ra, tính tuân thủ các quy định về thuế cũng được kiểm toán xem xét để bảo đảm không có những rủi ro tiềm tàng về các khoản phạt thuế trọng yếu.

Tuy nhiên, mức độ trọng yếu áp dụng đối với từng khoản mục trên báo cáo tài chính (bao gồm cả các khoản mục thuế) phụ thuộc vào mức độ trọng yếu tổng thể của báo cáo tài chính được xác định dựa trên nhiều yếu tố khác nhau theo hướng dẫn của chuẩn mực kiểm toán. Do đó, mức độ trọng yếu này sẽ rất khác so với phạm vi công việc là soát xét riêng các khoản mục thuế theo yêu cầu cụ thể của doanh nghiệp. Ngoài ra, cách hiểu về các quy định thuế có thể khác nhau giữa các cán bộ thuế. Vì những nguyên nhân này, việc kết luận của cán bộ thuế có những chênh lệch so với số liệu thuế được phản ánh trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán là việc bình thường. Tuy nhiên, nếu mức chênh lệch đủ lớn để có ảnh hưởng trọng yếu đến báo cáo tài chính của doanh nghiệp thì đó sẽ là sai sót trọng yếu mà kiểm toán viên đã không phát hiện được. Những sai sót như vậy, khi được xác định, sẽ phải được điều chỉnh hồi tố tương ứng đối với báo cáo tài chính đã được kiểm toán.