Tại sao công ty kiểm toán năm hiện hành lại yêu cầu cung cấp số liệu và chứng từ của những năm trước?

08/01/2021
Công ty kiểm toán năm nay yêu cầu số liệu chứng từ của những năm trước

Công ty tôi năm nay thay đổi công ty kiểm toán, và kiểm toán viên năm nay lại yêu cầu tôi cung cấp những số liệu và tài liệu kế toán của những năm trước mà đã được công ty khác kiểm toán rồi, tại sao lại như vậy?

Điều này là vì:

  1. một số giao dịch của năm hiện hành có giá trị ghi nhận trong sổ sách kế toán phụ thuộc vào số liệu cuối kỳ của kỳ trước đó (ví dụ: Giá vốn hàng bán của năm nay sẽ phụ thuộc vào giá trị hàng tồn kho được xác định tại cuối kỳ trước).
  2. số dư trên bảng cân đối kế toán năm hiện hành có thể là số liệu lũy kế từ những giao dịch đã phát sinh từ các năm trước (Ví dụ: tài sản cố định được mua từ các năm trước)

Theo hướng dẫn của chuẩn mực (VSA 510 – Kiểm toán năm đầu tiên – số dư đầu kỳ), kiểm toán viên có thể soát xét hồ sơ kiểm toán của kiểm toán viên năm trước để có được bằng chứng phù hợp và đáng tin cậy cho mình. Tuy nhiên, nếu việc này không đem lại hiệu quả (vì nhiều lý do) thì kiểm toán viên có quyền yêu cầu doanh nghiệp cung cấp lại các số liệu và chứng từ của những giao dịch đã phát sinh từ các năm trước để thực hiện các thủ tục kiểm toán phù hợp. Mỗi công ty kiểm toán phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về ý kiến của mình, nên họ không bị yêu cầu phải sử dụng kết quả kiểm toán của công ty kiểm toán khác.