Kiểm toán

1. Kiểm toán nội bộ

Dựa theo Viện Kiểm toán nội bộ, “vai trò của kiểm toán nội bộ là đảm bảo một cách độc lập các quy trình quản lý rủi ro, quản trị và kiểm soát nội bộ hoạt động hiệu quả”.

Chính phủ Việt Nam ban hành nghị định 05/2019/NĐ-CP quy định việc kiểm toán nội bộ được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị dịch vụ công nhà nước và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2019.

Nghị định này sẽ áp dụng cho các cơ quan:

  • Bộ, cơ quan cấp Bộ, cơ quan Chính phủ.
  • Ủy ban nhân dân các tỉnh và tỉnh trực thuộc trung ương.
  • Các đơn vị dịch vụ công thuộc sở hữu nhà nước.
  • Các tổ chức và cá nhân liên quan đến kiểm toán nội bộ.

2. Kiểm toán độc lập

 

Bộ tài chính (“MOF”) đã ban hành 47 chuẩn mực kiểm toán dựa trên chuẩn mực kiểm toán quốc tế. Những chuẩn mực này đã được cập nhật theo các hướng dẫn mới nhất về tiêu chuẩn kiểm toán quốc tế, vì vậy hầu như không có sự khác biệt giữa chuẩn mực trong nước và quốc tế.

Báo cáo kiểm toán hàng năm của tất cả các công ty có vốn đầu tư nước ngoài phải được kiểm toán với các công ty kiểm toán độc lập tại Việt Nam. Báo cáo kiểm toán hàng năm phải được hoàn thành và nộp cùng với quyết toán thuế vào ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính. Những báo cáo tài chính này phải được nộp cho Bộ tài chính, Cơ quan thuế địa phương, Cục Thống kê và các cơ quan liên quan khác.

Chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ ở mọi giai đoạn kinh doanh: Gia nhập, Thành lập, Vận hành, Mở rộng, Mua bán Sáp nhập & Rút khỏi Thị trường. Vui lòng bấm nút bên dưới để xem thêm.