Quy định liên quan

đến Kế toán

Luật Kế toán và các tài liệu liên quan 
 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
 • Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019, hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
 • Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 • Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020, hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập.

Tải các văn bản trên tại đây

Chuẩn mực Kế toán

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam quy định và hướng dẫn các nguyên tắc, phương pháp kế toán, việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo Cáo Tài Chính áp dụng đối với các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực, mọi thành phần kinh tế.

VAS 01 Chuẩn mực chung
VAS 02 Hàng tồn kho
VAS 03 Tài sản cố định hữu hình
VAS 04 Tài sản cố định vô hình
VAS 05 Bất động sản đầu tư
VAS 06 Thuê tài sản
VAS 07 Kế toán khoản đầu tư vào công ty liên kết
VAS 08 Thông tin tài chính về những khoản vốn góp liên doanh
VAS 10 Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái
VAS 11 Hợp nhất kinh doanh
VAS 14 Doanh thu và thu nhập khác
VAS 15 Hợp đồng xây dựng
VAS 16 Chi phí đi vay
VAS 17 Thuế thu nhập doanh nghiệp
VAS 18 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng
VAS 19 Hợp đồng bảo hiểm
VAS 21 Trình bày báo cáo tài chính
VAS 22 Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự
VAS 23 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm
VAS 24 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
VAS 25 Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán khoản đầu tư vào công ty con
VAS 26 Thông tin về các bên liên quan
VAS 27 Báo cáo tài chính giữa niên độ
VAS 28 Báo cáo bộ phận
VAS 29 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót
VAS 30 Lãi trên cổ phiếu

Xem và tải văn bản tại đây

 
Chế độ Kế toán và tài liệu hướng dẫn bổ sung 
 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015, sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
 • Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010, hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.
 • Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012, quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
 • Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
 • Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015, hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.
 • Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Tải các văn bản trên tại đây

Hóa đơn
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.
 • Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/09/2021, hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý Thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ

Tải các văn bản trên tại đây

Xử phạt hành chính
 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 • Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • Thông tư số 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tải các tài liệu trên tại đây

Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Xem các chuẩn mực kế toán quốc tế ở đây

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Kế toán được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết