Related regulations

Những quy định liên quan

Luật Kế toán và các tài liệu liên quan 
 • Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015.
 • Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016, quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
 • Thông tư số 05/2019/TT-BTC ngày 25/01/2019, hướng dẫn kế toán áp dụng cho tổ chức tài chính vi mô.
 • Thông tư số 39/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020, sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 • Thông tư số 40/2020/TT-BTC ngày 15/05/2020, hướng dẫn chế độ báo cáo trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập tại Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán và Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/03/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật kiểm toán độc lập.

Tải các văn bản trên tại đây

Chuẩn mực Kế toán
 • Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1).
 • Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002, về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2).
 • Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003, về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3).
 • Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005, về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4).
 • Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28/12/2005, về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán việt nam (đợt 5).
 • Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006, hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15/02/2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20/03/2006, hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Thông tư số 161/2007/TT-BTC ngày 31/12/2007, hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001, Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 và Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
 • Thông tư số 70/2015/TT-BTC ngày 08/05/2015, về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán.

Tải các văn bản trên tại đây

Chế độ Kế toán và tài liệu hướng dẫn bổ sung 
 • Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Thông tư số 75/2015/TT-BTC ngày 18/05/2015, sửa đổi, bổ sung điều 128 Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/08/2016, hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Thông tư số 132/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018, hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ.
 • Thông tư số 53/2016/TT-BTC ngày 21/03/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của bộ tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp.
 • Thông tư số 96/2010/TT-BTC ngày 05/07/2010, hướng dẫn phục hồi, xử lý tài liệu kế toán bị mất hoặc bị huỷ hoại do các nguyên nhân khách quan.
 • Thông tư số 179/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012, quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp.
 • Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/04/2013, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.
 • Thông tư số 202/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014, hướng dẫn phương pháp lập và trình bày báo cáo tài chính hợp nhất.
 • Thông tư số 09/2015/TT-BTC ngày 29/01/2015, hướng dẫn giao dịch tài chính của doanh nghiệp theo quy định tại điều 6 Nghị định số 222/2013/NĐ-CP ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt.
 • Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 08/08/2019, hướng dẫn việc trích lập và xử lý các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, công trình xây dựng tại doanh nghiệp.

Tải các văn bản trên tại đây

Hóa đơn
 • Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010, quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12/09/2018, quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, quy định về hóa đơn, chứng từ, có hiệu lực từ ngày 01/07/2022.
 • Thông tư số 32/2011/TT-BTC ngày 14/03/2011, hướng dẫn về khởi tạo, phát hành và sử dụng hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014, hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Thông tư số 37/2017/TT-BTC ngày 27/04/2017, sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính, hiệu lực đến ngày 30/06/2022.
 • Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/09/2019, hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ.

Tải các văn bản trên tại đây

Xử phạt hành chính
 • Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • Nghị định số 49/2016/NĐ-CP ngày 27/05/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
 • Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020, quy định xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn.
 • Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07/03/2014, hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại Nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.
 • Thông tư số 153/2016/TT-BTC ngày 20/10/2016, sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2014/TT-BTC ngày 07 tháng 3 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá tại nghị định số 109/2013/NĐ-CP ngày 24 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý giá, phí, lệ phí, hóa đơn.

Tải các tài liệu trên tại đây

Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IFRS)

Xem các chuẩn mực kế toán quốc tế ở đây

Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Kế toán được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết