Công việc của bộ phận kế toán trong doanh nghiệp

10/05/2021

Công việc của phòng Kế toán – Tài chính trong doanh nghiệp:

 • Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại doanh nghiệp một cách đầy đủ, kịp thời.
 • Mở sổ theo dõi chi tiết các khoản mục trên BCTC bao gồm các khoản phải thu, phải trả, TSCĐ, hàng tồn kho, giá thành, công cụ dụng cụ, doanh thu, chi phí…
 • Soát xét chứng từ, đảm bảo chứng từ đầy đủ và hợp lệ theo quy định
 • Quản lý việc xuất hóa đơn tuân thủ các hướng dẫn của cơ quan thuế
 • Lập báo cáo cho các mục đích: báo cáo nội bộ, báo cáo thuế…
 • Đảm bảo chứng từ được lưu trữ một cách khoa học và theo đúng quy định
 • Giải trình số liệu kế toán cho các bên liên quan (ban giám đốc, nhà đầu tư, cơ quan thuế…)
 • Làm việc trực tiếp với các đoàn kiểm tra (kiểm toán, cơ quan thuế, cơ quan hải quan…)
 • Tham mưu cho ban lãnh đạo công ty về việc xây dựng ngân sách chi tiêu hàng năm, và giúp kiểm soát các hoạt động chi tiêu sao cho bảo đảm phù hợp với ngân sách đã được phê duyệt.
 • Cập nhật thông tin liên quan đến hoạt động chuyên môn và tham mưu cho ban giám đốc
 • Xây dựng, hoàn thiện các quy trình chính sách, hệ thống tài khoản và các mẫu biểu báo cáo kế toán và thuế
 • Phối hợp với các bộ phận khác trong các hoạt động hàng ngày của Doanh nghiệp
 • Xử lý các sự cố phát sinh