Sự khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

10/05/2021

 

Kế toán tài chính

Kế toán quản trị

Mục đích

Cung cấp thông tin về tình hình tài chính và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp cho người sử dụng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp

Cung cấp thông tin phục vụ cho mục đích điều hành và quản trị nội bộ

Đối tượng sử dụng thông tin

Các nhà quản lý doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp như: Nhà đầu tư, cơ quan thuế, cơ quan tài chính, ngân hàng, cơ quan thống kê

Các nhà quản lý doanh nghiệp (Hội đồng quản trị, ban giám đốc)

Cơ sở lập báo cáo

Dựa trên quy định, hướng dẫn tại chuẩn mực kế toán, do đó các báo cáo của các công ty khác nhau có thể so sánh được với nhau và người sử dụng sẽ có cách hiểu giống nhau về thông tin kế toán đặc biệt là báo cáo tài chính.

Dựa trên chính sách nội bộ của từng Công ty, do đó các báo cáo của các công ty có thể không so sánh được với nhau.

Về hệ thống sổ sách và dữ liệu

Tuân thủ theo các quy định pháp lý có liên quan

Tuân thủ theo các hướng dẫn nội bộ của Công ty

Đặc điểm thông tin

Phản ánh những nghiệp vụ phát sinh đã xảy ra trong quá khứ.

Bao gồm cả những thông tin được dựa trên những sự kiện dự kiến trong tương lai, và thường không có sẵn

Mẫu báo cáo

Bao gồm: Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ, Thuyết minh Báo cáo Tài chính

Theo yêu cầu của ban quản lý, do đó báo cáo sẽ phản ánh chi tiết đến từng bộ phận, từng khâu các công việc của doanh nghiệp: Báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng tồn kho…

Kỳ báo cáo

Qúy, năm

Qúy, năm, tháng, tuần, ngày


Tại Crowe Vietnam, chúng tôi cung cấp dịch vụ liên quan đến Kế toán được thiết kế riêng theo nhu cầu của doanh nghiệp, hãy tìm hiểu chi tiết