Grävmaskin

Revision

Revisionstjänster är avgörande för att skapa trovärdighet och för att bygga sitt rykte. I ett globalt företag är företagsskandaler, oavsett vilken kontinent de inträffar på förödande.

Eftersom det är viktigt med revisionstjänster anlitar många ledande befattningshavare och revisionskommittéer Crowe globals medlemsföretag för effektiva förfaranden, utvärdering av företagets arbete och personlig service.

Din organisation vinner på flera områden - rykte, insikt, service och kostnader - då du anlitar erfarna revisorer som verkligen förstår ditt företags värde. Företag som med framgång tar itu med revisionsfrågor förbättrar kvaliteten på sina finansiella rapporter och vinner därmed i trovärdighet både nationellt och internationellt.

 

"Revision är att kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning".

Detta är ofta svaret som du får om du slår upp ordet revision i ett uppslagsverk. Men revision är mycket mer än så. Avsikten med en oberoende granskning av ett företags verksamhet är dels att ge trovärdighet gentemot externa intressenter som kunder, kreditgivare, investerare, leverantörer och myndigheter dels att inom företaget skapa ett förtroende för den egna redovisningen.  

Nyttan med revision för företagarna märks bäst när revisorn också kan ge goda råd. "Vår vision är att medverka till ett väl fungerande företagande som inger förtroende"

Revisionen sker i samarbete med kunden. En revisor skall fungera som ett bollplank för företaget i dess strävan att förbättra sin redovisning, rutiner och skattesituation. Detta medför en minskad risk för såväl oavsiktliga som avsiktliga fel som uppstår.

 

Internationellt

Som medlemmar i Crowe global kan vi erbjuda våra kunder professionell hjälp med såväl internationella redovisnings- och skattefrågor som med frågor rörande etablering och revision utomlands.