Domar och beslut från HFD

oktober 2019

Asbjörn Eriksson
2019-11-06

I artikeln lämnas inledningsvis vägledning beträffande yrkesmässig handel med bostadsrätter (Mål nr 3595-18). I HFD:s dom Mål nr 842-19 bekräftas Skatterättsnämndens förhandsbesked, nämligen att det krävs att dotterbolaget beskattas för att aktierna ska anses vara näringsbetingade. Slutligen redovisas tre avgöranden från HFD som alla rör frågan om när en person ska anses stadigvarande vistas i Sverige och därmed obegränsat skattskyldig. Alla tre avgöranden avser överklagade förhandsbesked, varav ett avvisas, ett ändras och ett fastställs. Av de två sistnämnde (målen nr 236-19 och nr 2659-19) förfaller det som om en utlandsboende svensk kan vistas i Sverige upp till högst fyra månader per år utan att riskera att bli obegränsat skattskyldig här.

Yrkesmässig handel med bostadsrätter
HFD:s dom den 8 oktober 2019, Mål nr 3595-18
För att en aktie eller andel i en ekonomisk förening ska anses som näringsbetingad krävs att den utgör en kapitaltillgång eller med andra ord att den inte utgör en lagertillgång.

En bostadsrättsförening hade under 2014 upplåtit sju lokaler till bolaget. Redan dessförinnan hade bolaget sålt tre av bostadsrätterna och övriga såldes under samma år. Bolaget hävdade att andelarna var kapitaltillgångar och därmed näringsbetingade och hade därför inte tagit upp vinsten på försäljningarna till beskattning.

Domstolen konstaterade inledningsvis att lagertillgångar är sådana tillgångar som är avsedda för omsättning. Av det följer, enligt domstolen, att försäljningarna uppfyller omsättningssyftet. Vidare ansåg domstolen att en bostadsrätt främst är en nyttjanderätt även om den följer av innehavet av andelen i bostadsrättsföreningen. Omsättningen avser därför inte värdepapper, varför de särskilda reglerna om sådana inte är tillämpliga. I stället gjorde domstolen en jämförelse med försäljning av fastigheter och konstaterade att bl.a. antalet försäljningar bör beaktas. Redan under 2009 hade bolaget avyttrat fyra bostadsrätter och med hänsyn till de under 2014 sju sålda bostadsrätterna ansåg domstolen att det hade varit fråga om yrkesmässig handel med bostadsrätter och beskattade vinsten.

Aktier i Delawarebolag inte näringsbetingade
HFD:s dom den 21 oktober 2019, Mål nr 842-19, fastställt förhandsbesked
Förhandsbeskedet (den 14 januari 2019, dnr 35-18/D) refererades i januari-artikeln 2019 och återges därför bara i korthet här.

I likhet med aktier i svenska bolag kan aktier i utländska bolag vara näringsbetingade med skattefrihet för utdelning och kapitalvinst hos ägarbolaget. Reglerna om skattefrihet för avkastning på näringsbetingade aktier syftar till att undanröja den kedjebeskattning i bolagssfären som annars skulle uppstå. Med utländskt bolag avses en utländsk juridisk person som beskattas i hemstaten på ungefär samma sätt som svenska aktiebolag. Men om det finns ett skatteavtal mellan Sverige och den stat där bolaget finns och bolaget är skattskyldigt där räknas bolaget alltid som ett utländskt bolag.

A ville veta om aktierna i deras amerikanska dotterbolag är näringsbetingade. Civilrättsligt motsvarar bolaget ett svenskt aktiebolag och är i princip ett skattesubjekt enligt den federala lagstiftningen. Bolaget är registrerat i Delaware och har på egen begäran klassificerats som ett Domestic International Sales Corporation, DISC-bolag. Därigenom befrias bolaget från federal skatt och i Delaware finns ingen delstatlig bolagsskatt.

Domstolen instämde i Skatterättsnämndens bedömning att dotterbolaget i praktiken inte betalar någon skatt och att det därför inte finns någon anledning att betrakta aktierna som näringsbetingade.

Stadigvarande vistelse i Sverige - avvisat förhandsbesked
HFD:s beslut den 30 oktober 2019, Mål nr 2451-19
I förhandsbeskedet (den 2 april 2019, dnr 73-18/D) som återgavs i maj-artikeln 2019, begärde den skattskyldige besked om bl.a. beskattningen för innevarande år. HFD anförde att förhandsbesked syftar till att ge klarhet inför framtida åtgärder och inte för förfluten tid. Eftersom frågan inte heller var av den karaktären att det finns ett allmänt intresse av ett snabbt avgörande avvisades det lämnade förhandsbeskedet i den del som avsåg beskattningen 2018.

Stadigvarande vistelse i Sverige – fastställt förhandsbesked
HFD:s dom den 30 oktober 2019, Mål nr 2659-19
Målet gällde ett förhandsbesked (8 april 2019, dnr 84-18/D), som också refererades i maj-artikeln 2019. Vistelsen skulle vara under tre sommarmånader plus högst fem veckor under resten av året. Skatterättsnämnden ansåg att den sökande inte skulle anses vistas i Sverige stadigvarande.

Domstolen gjorde samma bedömning som Skatterättsnämnden och fastställde förhandsbeskedet.

Stadigvarande vistelse i Sverige – ändrat förhandsbesked
HFD:s dom den 30 oktober, Mål nr 236-19
Mål nr 236-19 avser förhandsbeskedet den 18 december 2018, dnr 62-18/D. Den sökande bor i Portugal men skulle årligen befinna sig i Sverige under fyra sommarmånader och därutöver göra oregelbundna besök om i Sverige om sammanlagt tre veckor. Skatterättsnämnden beslutade att personen inte kunde anses vistas stadigvarande i Sverige.

HFD ansåg att en vistelse om enbart fyra månader i Sverige inte skulle medföra obegränsad skattskyldighet i Sverige men med hänsyn till de tre ytterligare veckorna av vistelse i Sverige ansåg HFD att personen ska anses vistas stadigvarande här och därför vara obegränsat skattskyldig.