Nyheter inför 2020

Asbjörn Eriksson
2020-01-03
 1. Ändringar som träder i kraft fr.o.m. 2020
  Slopad värnskatt och skiktgränsen

  Den minnesgode kanske påminner sig att arkitekterna av 1990 års skattereform utlovade en högsta marginalskatt på förvärvsinkomster på 50 %. Eftersom den genomsnittliga kommunalskatten låg kring 30 % innebar det att den statliga inkomstskatten blev 20 %. Som ett led i den stora budgetsaneringen infördes ”värnskatten”, dvs. höjdes den statliga inkomstskatten till 25 %. Värnskatten avskaffades fr.o.m. 1999 samtidigt som den statliga inkomstskatteskalan försågs med två steg. Inkomster som översteg den nedre brytpunkten kom att beskattas med de ursprungliga 20 procenten medan inkomster över den övre brytpunkten beskattades med ytterligare fem procentenheter.

  Som ett led i ”januariöverenskommelsen” beslutade riksdagen att avskaffa den övre delen av skatteskalan för den statliga inkomstskatten. Det innebär för 2020 att beskattningsbara inkomster beskattas med 20 % till den del inkomsten överstiger 509 300 kr. Det motsvarar 523 200 kr före grundavdrag eller cirka 43 600 kr per månad.

  Effekterna på individnivå av den slopade värnskatten:

  Fastställd                              Skattesänkning
  förvärvsinkomst
  750 000 kr                                           1 610 kr
  800 000 kr                                           4 110 kr
  900 000 kr                                           9 110 kr
  1 000 000 kr                                     14 110 kr
  1 500 000 kr                                     39 110 kr

  Höjt grundavdrag på pensioner
  Jobbskatteavdrag medges inte på pensioner. För att ytterligare kompensera pensionärer för detta höjs grundavdrag för pensionärer för årsinkomster mellan 210 000 kr och 1 400 000 kr.

  I tabellen visas några exempel på effekten av det ökningen av grundavdraget.

  Fastställd
  förvärvsinkomst
                   Skattesänkning
  225 000 kr                                               934 kr
  400 000 kr                                           6 695 kr
  600 000 kr                                           6 628 kr
  700 000 kr                                           7 672 kr

  3:12-reglerna och generationsskiften
  Andelar i fåmansföretag är kvalificerade om aktieägaren eller närstående är verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. Beskattningsåret och de fem närmast föregående åren ska beaktas. Anta exempelvis och som ett av flera typfall att A med kvalificerade andelar i AB A upphör med verksamheten genom att överlåta den – direkt eller indirekt – till ett AB C som ägs av någon utomstående. Efter fem år upphör A:s aktier att vara kvalificerade och vinstmedel som hade upparbetats i AB A kan delas ut utan att träffas av 3:12-reglerna. Men om A:s dotter förvärvar verksamheten har hittillsvarande praxis inneburit att aktierna i AB A fortsätter att vara kvalificerade i fem år efter att dottern har avslutat verksamheten. Det beror på att de sparade vinstmedlen i AB A anses utgöra samma eller likartad verksamhet som verksamheten i den närstående dotterns AB C.

  För att likställa utfallet vid en överlåtelse av verksamheten till en utomstående med en överlåtelse till en närstående har reglerna modifierats. Med exemplet ovan som utgångspunkt innebär de att andelarna i AB A inte ska anses kvalificerade enbart på den grunden att dottern är eller har varit verksam i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet. En rad villkor, som förbigås här, tillkommer. De finns att läsa i artikeln som publicerades den 29 mars 2019. 

  Elektronisk betalning för RUT- och ROT-tjänster
  För att minska risken för felaktiga utbetalningar av skattereduktionen och för att underlätta för Skatteverkets kontroll av att betalning har skett krävs fr.o.m. den 1 januari 2020 att betalningen sker elektroniskt, exempelvis med kort, BankID eller Swish. Kravet på elektronisk betalning gäller när fakturamodellen tillämpas och tjänsten har utförts av en näringsidkare som har godkänts för F-skatt.

   

 2. Ändringar som trätt i kraft under 2019
  Särskild löneskatt på pensionärsinkomster har slopats
  Social avgifter på ersättningar till anställda som är födda 1938 eller senare och är pensionärer omfattade ursprungligen endast den allmänna pensionsavgiften på drygt 10 % men fr.o.m. januari infördes en särskild löneskatt med 6,15 % på sådana inkomster samt på inkomst av aktiv näringsverksamhet. Efter tre år slopades den fr.o.m. 1 juli 2019.

  Skattereduktion för fackföreningsavgifter har slopats
  Fr.o.m. 1 juli 2018 har en skattereduktion på 25 % av fackföreningsavgiften tillgodoräknats. Den slopades fr.o.m. den 1 april 2019.

  Skattereduktion för gåvor har återinförts
  Skattereduktionen återinfördes 1 juli 2019. Reglerna motsvarar de som gällde under åren 2012 – 2015.

   

 3. Aviserade förslag
  I budgetpropositionen för 2020 aviserade regeringen några åtgärder som den förväntas lägga fram i propositioner under våren 2020. Här återges förslagen såsom de kortfattat och utan detaljer presenterades i budgeten. De slutliga förslagen kan därför komma att avvika från dem som presenteras här.

Ingångsavdrag
I en departementspromemoria föreslås ett ”ingångsavdrag”. Förslaget innebär att sociala avgifter på ersättningar till personer som står långt från arbetsmarknaden begränsas till den allmänna pensionsavgiften på 10,21 % på ersättningar som inte överstiger 23 500 kr. Målgruppen för förslaget är bl.a. långtidsarbetslösa, unga personer med låg utbildning liksom personer som har fått uppehållstillstånd i Sverige. Förslaget föreslås träda i kraft vid halvårsskiftet 2020.

Skattereduktion för vissa glesbygdsbor
Regeringen föreslår att boenden i vissa glesbygder inom stödområde A och B ska erhålla en skattereduktion på cirka 1 650 kr/år.

Höjt uppskovstak för kapitalvinster på bostäder
Taket för uppskov enligt ”ordinära regler” är 1 450 000 kr. Tillfälligt och t.o.m. juni 2019 är taket slopat. I en departementspromemoria föreslås att en det ordinära taket höjs till 3 000 000 kr.

Ytterligare sänkning av arbetsgivaravgifter inom forskning och utveckling
Arbetsgivaravgifterna på ersättning till den här kategorin anställda är under vissa förutsättningar nedsatt med tio procentenheter. Maximal nedsättning är 230 000 kr per månad. Förslaget innebär en nedsättning med ytterligare cirka tio procentenheter samt en höjning av taket till 450 000 kr per månad.