Skattenyheter i februari 2018

Asbjörn Eriksson
2018-02-28

Det har varit glest med avgöranden avseende inkomstbeskattningen från såväl Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som från Skatterättsnämnden under februari. I artikeln redovisas en dom från HFD angående betydelsen av att en icke bolagsman tar del av vinsten i ett kommanditbolag, ett av HFD fastställt förhandsbesked om ROT samt ett förhandsbesked som än en gång klargör vad som gäller fastighetsinnehav i Sverige för den som har emigrerat. Slutligen noteras att regeringen nu har lämnat en lagrådsremiss avseende skattereduktion för fackföreningsavgifter.

Inget ROT-avdrag för täthetskontroll
HFD:s dom den 8 februari 2018, Mål nr 2677-17

Efter en omfattande renovering på A:s fastighet ska han låta utföra en täthetskontroll för att säkerställa att byggnadsåtgärderna utförts på ett fackmannamässigt sätt. Han ville veta om täthetskontrollen kan hänföras till byggnadsarbete som medför rätt till skattereduktion.

Skatterättsnämnden framhöll att det faktum att ROT-avdraget utgör en skattereduktion talar för en restriktiv tillämpning samt att det framgår av förarbetena att bara åtgärder som kan ”hänföras till byggnadsarbete i vanlig bemärkelse” ger rätt till skattereduktion. Skatterättsnämnden ansåg därför att täthetskontrollen inte utgör ett sådant ROT-arbete som ger rätt till skattereduktion.

Högsta förvaltningsdomstolen fastställde förhandsbeskedet.

Vinstandel i kommanditbolag utan att vara bolagsman
HFD:s dom den 20 februari 2018, Mål nr 6660-16
Partnerbolaget, som är komplementär i KB, har rätt till framtida avkastning från KB i form av carried interest motsvarande viss andel av KB:s avkastning. Scope, med säte i Schweiz, förvärvade genom avtal med Partnerbolaget 90 % den carried interest som Partnerbolaget hade rätt till. Scope är inte bolagsman i KB.

Skatteverket beskattade Scope eftersom verket ansåg att Scopes ställning motsvarar en bolagsmans ställning. Eftersom Partnerbolagets verksamhet bedrivs i Sverige menade Skatteverket att Scope var delaktigt i ett fast driftställe i Sverige. Såväl förvaltningsrätten som kammarrätten hade motsatt uppfattning, varför Skatteverket överklagade till HFD.

HFD avslog verkets överklagande genom att slå fast att den fordran som Scope hade på Partnerbolaget för de framtida inkomsterna avseende carried interest inte medförde att Scope kan anses ha förvärvat någon andel i KB. Scope ska därför inte beskattas i Sverige.

Fritidsfastighet i Sverige medför inte skattskyldighet här
Skatterättsnämndens förhandsbesked 2018-02-01 (dnr 61-17/D)
Genom omfattande praxis står det klart att en person som flyttar ut från Sverige kan behålla en fastighet som typiskt sett utgör en fritidsbostad utan att bli obegränsat skattskyldig. I förhandsbeskedet rörde det sig dels om en ovanligt stor fastighet med inte mindre än sju byggnader (anpassad till en tidigare bedriven restaurang- och hotellrörelse), dels om ett förvärv som äger rum närmare tio år efter utflyttningen från Sverige.

Skatterättsnämnden noterade att det av praxis framgår att en person som har varit utflyttad en längre tid från Sverige inte får en väsentlig anknytning enbart på grund av förvärv av en fastighet för fritidsändamål även om det rör sig om ett ansenligt fastighetsinnehav och bostaden är inrättad för åretruntbruk. Eftersom ett sådant förvärv utgör en kapitalplacering utgör den inte en väsentlig anknytning till Sverige. Eftersom den förvärvade fastigheten dessutom ska användas som fritidsfastighet av ägaren anser nämnden att den sökande inte blir obegränsat skattskyldig i Sverige.

Fackföreningsavgifter ger rätt till skattereduktion – lagrådsremiss
I höstens budgetproposition för 2018 aviserade regeringen ett kommande förslag till skattereduktion för fackföreningsavgifter. Den minnesgode kan förmodligen känna igen förslaget till ett återinförande av skattereduktion för fackföreningsavgifter. Förslaget till lagstiftning finns nu i form av en lagrådsremiss. De nygamla reglerna, som ska tillämpas fr.o.m. den 1 juli 2018, innebär i korthet följande. Skattereduktion medges med 25 % av fackföreningsavgiften förutsatt att den uppgår till minst 400 kr per år. Avgifter till såväl svenska som utländska organisationer grundar rätt till skattereduktion. Fackföreningarna ska lämna kontrolluppgift till Skatteverket men av integritetsskäl kan medlemmar begära att uppgiften inte ska lämnas ut.