Porezna odgovornost za tuđe porezne dugove

Porezna odgovornost za tuđe porezne dugove

8.2.2022.
Porezna odgovornost za tuđe porezne dugove

Odgovarate li za tuđi PDV?

Zvuči čudno ili okrutno? Nažalost, moguće je osobito ako ne pazite. U ovom članku ćemo objasniti kako je moguće da odgovarate za tuđi neplaćeni PDV.

Razne vrste porezne odgovornosti za tuđe porezne dugove

Bez obzira na PDV, postoje razni načini na koje netko može odgovarati za tuđi porezni dug odnosno biti jamac za tuđi porezni dug.

Vlasnici i direktori

Kao jamci se javljaju vlasnici, direktori i povezane osobe u slučaju zlouporabe prava kao što je manipulacija vrijednošću imovine odnosno njezina prodaja, te zaključivanja prividnih ugovora.

Knjigovođe i poslodavci

Također je moguće je da onaj tko je zadužen za knjigovodstvo odgovara kao i osoba  koja je dužna obračunavati, obustavljati, uplaćivati i prijavljivati porez u ime i za račun druge osobe. Za taj porez odgovara kao jamac platac.

I knjigovođa odnosno osoba koja sudjeluje u ispostavljanju neistinitih i nevjerodostojnih isprava ili u neurednom, neistinitom i nepravodobnom vođenju poslovnih knjiga, jamči za iznos manje plaćenog poreza i pripadajućih kamata nastalog kao posljedica takva njegova djelovanja.

Kupci imovine/poduzeća

Pri prijenosu vlasništva gospodarske cjeline (poduzeća), kupac je porezni jamac za:
1. porez na dobit
2. porez na dohodak od nesamostalnog rada pod uvjetom da je obveza plaćanja tog poreza nastala u godini u kojoj je izvršen prijenos vlasništva gospodarske cjeline.

Jamstvo kupca ograničeno je vrijednošću stečene imovine što znači da i ako jednog dana ne bude te imovine postoji jamstvo u visini vrijednosti kupljene imovine.  Iznimka od prijenosa jamstva za porezne obveze je kupnja u ovršnom odnosno stečajnom postupku.

Utaja poreza

Tko zbog utaje poreza, pomaganja ili prikrivanja utaje umanji ili ne iskaže poreznu obvezu, jamči za taj manje plaćeni ili utajeni porez i pripadajuće kamate.

Gornji slučajevi obuhvaćaju PDV, ali i druge poreze.  Međutim za PDV postoji posebna odnosno specifična odgovornosti za tuđi neplaćeni PDV.

PDV

U gornjim primjerima za neplaćene poreze odgovaraju samo određene osobe no daleko oštrija pravila postoje kod PDV-a i odgovornosti za neplaćeni PDV. Odgovorna osoba odnosno jamac može biti  bilo tko u lancu isporuke robe odnosno usluga. Kod PDV-a razlikujemo dvije odgovornosti za neplaćeni PDV, a to je ona vezana za prijevaru odnosno sudjelovanje u prijevari, a druga je vezana uz neplaćanje računa dobavljača na vrijeme (što se može dogoditi bilo kome).

Prevara

Porezni obveznik koji obavlja u Hrvatskoj djelatnost za koju ima pravo na odbitak pretporeza jest odgovoran ako iz objektivnih okolnosti proizlazi da je znao ili morao znati da će zbog prijevarnih aktivnosti dio ili cijeli iznos PDV-a vezan za isporuku koja mu je obavljena, ili bilo koju prethodnu ili sljedeću isporuku istih dobara ili usluga, ostati neplaćen. Ako se utvrdi odgovornost poreznog obveznika, porezna uprava će osporiti pravo na pretporez.
Ako Porezna uprava sumnja da su isporuke dobara i usluga dio transakcija čija je namjera prijevarno izbjegavanje plaćanja PDV-a, tada će poreznog obveznika koji sudjeluje u takvim transakcijama obavijestiti o njegovoj odgovornosti. Od dana primitka takve obavijesti Porezna uprava može smatrati da je porezni obveznik znao ili morao znati da s takvim transakcijama sudjeluje u transakcijama kojima je namjera izbjegavanje plaćanja PDV-a.

(Ne) plaćanje u roku

Porezni obveznik kojemu je obavljena isporuka dobara ili usluga u Hrvatskoj odgovara kao jamac platac za plaćanje PDV-a kada poreznom obvezniku koji mu je obavio isporuku nije platio barem iznos PDV-a obračunanog u računu u roku propisanom zakonom. Dakle, ako niste platili račun dobavljaču, a on ga nije platio poreznoj upravi, vi odgovarate za neplaćeni PDV.