Advisory

Poslovno savjetovanje

Vodimo vas gdje želite biti.
Poslovno savjetovanje
CFO Savjetovanje
Studije izvedivosti
Dubinski pregled
Finanncijsko restrukturiranje
Spajanja i Preuzimanja
Organizacija & IT
Risk Management 
Purchase Price Allocation
EU fondovi
CFO Savjetovanje
Interim management

CFO savjetovanje i Interim management

U ulozi financijskog direktora (CFO) morate donositi odluke, koje se često ne mogu promatrati izolirano zbog činjenice da rješavanje problema često ometa mnoštvo složenih, međusobno ovisnih čimbenika i izazova.

Kako bismo poboljšali učinkovitost ispunjavanja zadataka Vaše financijske pozicije i ispunili zahtjeve vašeg društva, možemo vam ponuditi sljedeće usluge koje uključuju integrirani konzultantski pristup:

 • Strateško i poslovno planiranje
 • Planske analize i izvještavanje
 • Upravljanje radnim kapitalom
 • Upravljanje troškovima
 • Upravljanje dioničarima
 • Centar financijskih službi: Računovodstvo (plaća), riznice, IT-podrška, upravljanje dokumentacijom i ispunjavanje poreznih obveza

Interim management je privremeni oblik poslovnog upravljanja. Privremeni upravitelji preuzimaju osobnu odgovornost za svoj rad na linijskom položaju i napuštaju društvo čim je problem riješen i uspostavljeno novo stabilno ili izdvojeno korporativno upravljanje.

Možemo vam ponuditi sljedeće usluge kod ovog prijelaznog stanja:

 • Poslovno upravljanje
 • Reorganizacija
 • Restrukturiranje
 • Priprema korporativnih slijednika
 • Upravljanje projektima
Studije izvedivosti
Feasibility study

Studije izvedivosti

Izrada studija izvedivosti („feasibility study“) je proces kojim se provjerava opravdanost financiranja projekta odnosno to je početna točka za odlučivanje o realizaciji projekta. Studija izvedivosti je pisani dokument koji osim detaljnog opisa poslovnih planova i načina financiranja projekta sadrži i podatke o tržištu (potrebe, kapaciteti, cijene, konkurencija), te o kapitalnim investicijama i tehničkim karakteristikama istih. Studija također uključuje izračune financijske efikasnosti projekta te simulaciju osjetljivosti tih parametara na promjene u ključnim ulaznim postavkama. Osnovni dijelovi studije izvedivosti su najčešće:

 • Namjena i opseg dokumenta
 • Opis poslovanja poduzetnika
 • Opis projekta
 • Opis proizvoda ili usluge koji su posljedica provođenja projekta
 • Analiza tržišta
 • Analiza prodajnih kanala
 • Analiza potreba za zaposlenicima
 • Projekcije poslovanja projekta
 • Financijski pokazatelji
 • Testiranje osjetljivosti modela
 • Sažetak/zaključak
Dubinski pregled
Financial Due Dilligence

Dubinski pregled

Izraz  dubinski pregled odnosno "Due Diligence" opisuje pažljivu, sustavnu i detaljnu istragu, pregled i analizu podataka kandidata za investiranje, preuzimanje ili spajanje ili objavljivanje tih informacija od strane samog kandidata. Dubinski pregled se proteže izvan formalne revizije, i ne ograničava se samo na godišnja financijska izvješća ili poslovne knjige.

U Financijskom dubinskom pregledu naša podrška obično će uključivati sljedeće aktivnosti:

 • Analiza financijske situacije
 • Vrednovanje važnih računovodstvenih dokumenata u smislu promjena u procjenama i računovodstvenih promjena
 • Ocjenjivanje ugovora sklopljenih s kupcima, dobavljačima i zaposlenicima s obzirom na njihov utjecaj na imovinu, financije i prihod od ciljne kompanije
 • Izračunavanje parametara relevantnih za utvrđivanje prodajne cijene, npr. EBITDA i EBIT
 • Analiza prihoda od prodaje i marža sukladno kompanijama u sektoru
 • Ispitivanje postojećih financijskih prognoza i uspostavljanje alternativa
 • Revizija matematičke točnosti integriranog planiranja

Ostale usluge vezane za Dubinski pregled:

 • Prepoznavanje (određivanje) mogućih prepreka
 • Analiza kompanije radi identifikacije nosioca vrijednosti kompanije i odlučujućih čimbenika uspjeha i rizika
 • Savjetovanje o sturkturi posla (akvizicijsko strukturiranje)
 • Vrednovanje ciljeva

Osim Financijskog dubinskog pregleda kod akvizicije kompanije od velike je važnosti i Porezni dubinski pregled.

 
Finanncijsko restrukturiranje
Financial restructuring

Finacijsko restrukturiranje

Korporativne krize se događaju. Uzroci mogu biti tržišne promjene (npr. pad prodaje, konkurencija, tehnološke promjene), promjene unutar društva (npr. kontrola, novčani tok, kreditna sposobnost, temeljni kapital, upravljanje, transparentnost) i makro-ekonomske promjene (ekonomska situacija, propisi, zakoni, državne intervencije). Primjenom odgovarajućih strategija reorganizacije trebala bi se povećati važnost obaveza svih interesnih skupina.

Naše usluge:

 • Analiza postojeće situacije, potreba za kratkoročnom i srednjoročnom likvidnošću
 • (Strateške) Poslovne revizije
 • Priprema i nezavisno ispitivanje koncepata reorganizacije
 • Analiza kriznih čimbenika i prijedlozi za poboljšanje radnog učinka
 • Priprema planskih scenarija korištenjem simulacijskih modela
 • Prognoze u vezi nastavka rada
 • Ekonomska podrška u mjerama restrukturiranja, uključujući kontroliranje mjera
 • Potraga za investitorima (financijskim i strateškim) kako bi osigurali dugoročni nastavak poslovanja
 • Pomoć oko pitanja financiranja i pregovora s bankom
Spajanja i Preuzimanja
Merger and Acquistions

Spajanja i preuzimanja

Ekspanzija društva, strateško preusmjeravanje ili reorganizacija: u području spajanja i preuzimanja javljaju se prilike i mogućnosti za povećanje vrijednosti društava svih veličina u svakom sektoru. Ovi korporativni izazovi, međutim, mogu biti popraćeni značajnim rizicima za poslovanje društava te za donositelje poslovnih odluka. S obzirom na činjenicu da transakcije, poput kupnje i prodaje, nisu dio svakodnevnog poslovanja društva, savjetujemo vam da potražite pomoć jednog od naših stručnjaka.

Naša filozofija (kombiniranog savjetovanja) pruža idealnu podlogu za usluge koje pružamo u okviru financijskih rješenja umrežavanjem stručnjaka iz različitih područja i tržišta te povezivanjem s poreznim i drugim profesionalcima.

Naše usluge

 • Sveobuhvatna podrška u transakcijskim projektima, izrada i izvršenje kompletnih procesa spajanja i preuzimanja
 • Procjena poslovnih planova, priprema svih materijala koji se odnose na ponude i Informativni memorandum
 • Podrška u potrazi za kupcem/prodavateljem
 • Priprema i podrška u pregovorima s investitorima
 • Procjene temeljene na diskontiranom novčanom toku i/ili usporedivim modelima
 • Financijsko, poslovno, tržišno, upravljačko i porezno dubinsko snimanje
 • Upravljanje integracijom nakon spajanja
Organizacija & IT
Organisation and IT

Organizacija & IT

Optimizacija organizacije obuhvaća lanac vrijednosti od zahtjeva klijenata pa sve do njihovog ispunjenja. Ovdje je važno poduzimanje točno određenih mjera, te njihova koordinacija:

 • Poslovna strategija
 • Organizacija postupaka
 • Strukturna organizacija
 • Sučelja
 • Organizacija IT sustava
 • Raspodjela sredstava (ljudi)
 • Sustavi upravljanja (upravljanje kvalitetom, upravljanje projektima, GRC, i sl.)

Protok različitih informacija između funkcija i procesa čine upravljanje sučeljima ključnim faktorom za uspjeh društava. Integriranim pristupom Crowe poslovno savjetovanje na optimalan način pokriva sve razine organizacijskih zadataka - uključivši znanja o općim uvjetima organizacije i to je naša prednost.

Naše usluge:

 • Organizacijski dizajn, optimizacija strukture postupaka i operativne strukture, kao i sučelja
 • Uspostava i razvoj sustava upravljanja (upravljanje kvalitetom, upravljanje postupcima, upravljanje projektima)
 • Upravljanje društvom u odnosu na IT, IT-strategija i kontrola
 • ERP; Poslovna inteligancija; Analiza; Dizajn

Profesionalno upravljanje projektima

Risk Management 
Risk

Risk Management

Cilj upravljanja rizicima usmjerenog na odluke jest identificirati, analizirati i procijeniti cjelokupnu rizičnu poziciju društva. Ne samo da je pritom zajamčena transparentnost s obzirom na opseg rizika i moguća odstupanja od planova, već je također moguće sustavno kontrolirati sigurnost planiranja.

Osim savjetovanja u vezi s osiguravanjem pridržavanja propisa, Crowe pomaže svojim klijentima u pripremi i uspostavi sustava kontrole upravljanja društvom, koji objedinjuju strateško upravljanje, operativno planiranje i upravljanje rizicima.

Naše usluge:

 • Strateški pregled
 • Priprema i daljnji razvoj sustava upravljanja rizicima
 • Savjetovanje vezano za politiku i kulturu rizika
 • Uspostava i optimizacija organizacije sukladnosti i sustava unutarnje kontrole
 • Povezivanje i integracija kvantitativnog rizika i kontrolinga
 • Podrška u pripremi i uspostavljanju sustava kontrole upravljanja društvom, koji objedinjuju strateško upravljanje, operativno planiranje i upravljanje rizicima
Purchase Price Allocation
ppa

Purchase Price Allocation

EU fondovi
EU funds

EU fondovi

Crowe pruža sljedeće usluge na području ''EU savjetovanja, savjetovanja vezanog za EU subvencije i tehnološkog savjetovanja'':

 • Istraživanje i razvoj, savjetovanje u vezi s tehnologijom i inovacijama, upravljanje projektima
 • Procjena patenata (npr. kao osnova za novo financiranje)
 • Studije izvedivosti za nova visokotehnološka društva, proizvode, procese itd.
 • Optimiziranje poslovnih i financijskih planova (uključujući financiranje i subvencije)
 • Savjetovanje u vezi sa subvencijama na domaćem području i EU subvencije (primjerice uspostavljanje novih visokotehnoloških društava, investicije, istraživanje i razvoj, projekti vezani uz okoliš i energiju i sl.)
 • Savjetovanje vezano uz subvencije na domaćem području i EU subvencije u svim zemljama srednje i istočne Europe i svim zapadnoeuropskim zemljama članicama EU
 • Studije izvedivosti subvencija te izrada i optimiziranje zahtjeva za EU subvencije
 • Savjetovanje o ''neizravnim subvencijama'' u svim zemljama članicama EU (u obliku poreznih odbitaka, zemljišta itd.)
 • EU lobiranje i upravljanje projektima za složene projekte EU
 • EU revizija za društva, istraživače, lokalne vlasti, udruge, nevladine organizacije, i sl.
 • Procjena tehnologija, patenata, licenci, tehničkih projekata
 • Savjetovanje u traženju i stjecanju patenata, tehnologija, društava
 • Izrada studija i EU savjetovanje za ministarstva, agencije, udruge, lokalne vlasti i sl.

Kontaktirajte nas


Kontaktirajte nas već danas i saznajte kako stvaramo vrijednost našim klijentima.
Reno Budic
Reno Budić
Managing Partner
Strategic Advisory
Sonja Hecker-Tafra
Sonja Hecker Tafra
Partner
Audit, Advisory
Kresimir Lipovscak
Krešimir Lipovšćak
Partner
Tax, Regulatory