Često postavljena pitanja u području poreza po odbitku

Često postavljena pitanja u području poreza po odbitku

24.2.2023.
Često postavljena pitanja u području poreza po odbitku

Što je porez po odbitku?

Crowe Croatia: Porez po odbitku je porez kojim se oporezuje dobit koju nerezident ostvaruje u Republici Hrvatskoj. Porez po odbitku plaća hrvatski isplatitelj naknade koja podliježe porezu po odbitku, a osnovica za obračun ovog poreza je bruto iznos naknade koju hrvatski isplatitelj plaća nerezidentu – inozemnom primatelju.

Koja plaćanja podliježu porezu po odbitku prema hrvatskim propisima?

Crowe Croatia: Isplate koje podliježu plaćanju poreza po odbitku i njihove stope propisane su Zakonom o porezu na dobit, a detaljnije su definirane Pravilnikom o porezu na dobit.

Prema Zakonu o porezu na dobit, sljedeće isplate/ plaćanja podliježu porezu po odbitku:

  • Isplate kamata po stopi od 15%
  • Distribucije dividendi i udjela u dobiti po stopi od 10%
  • Plaćanja autorskih i drugih prava intelektualnog vlasništva po stopi od 15%
  • Plaćanja usluga istraživanja tržišta po stopi od 15%
  • Plaćanja usluga poreznog i poslovnog savjetovanja po stopi od 15%
  • Plaćanja revizorskih usluga po stopi od 15%
  • Plaćanja naknada za nastupe inozemnih izvođača (umjetnika, sportaša, zabavljača) po stopi od 10%

Ukoliko se bilo koja od gore navedenih naknada plaća društvu koje ima sjedište ili mjesto stvarne uprave u državama na EU popisu nekooperativnih jurisdikcija u porezne svrhe, a s kojima Republika Hrvatska ne primjenjuje Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, porez po odbitku plaća se po stopi od 20%.

No, naravno da nije sve tako crno-bijelo. Budući da Pravilnik o porezu na dobit detaljno definira što sve spada i ne spada u pojedine gore navedene kategorije, svakako je uputno provjeriti pripadaju li naknade koje će vaše društvo platiti u neku od gore navedenih kategorija.

Tako ćete na primjer primijetiti da kamate po robnim kreditima za kupnju dobara koja poreznom obvezniku služe za obavljanje djelatnosti, kamate po kreditima inozemnih banaka ili drugih financijskih institucija, kamate isplaćene inozemnim imateljima državnih ili korporativnih obveznica te kamate plaćene za financijski najam dobara ne podliježu porezu po odbitku.

Utvrdili smo da prema Zakonu i Pravilniku o porezu na dobit društvo mora platiti porez po odbitku, što sad?

Crowe Croatia: Stopu poreza po odbitku moguće je umanjiti ili u potpunosti eliminirati ovisno o tome isplaćuju li se naknade rezidentima država s kojima Republika Hrvatska ima u primjeni Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja ili ne. Stoga, nakon što ste utvrdili vrstu naknade temeljem koje društvo mora platiti porez po odbitku, bitno je utvrditi ima li Republika Hrvatska sklopljen Ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s državom u koju će se isplatiti naknada.

Primjena izuzeća odnosno umanjenja nije automatska i zahtjeva određene administrativne radnje prije plaćanja.

Kako bi hrvatski isplatitelj naknade koja podliježe plaćanju poreza po odbitku mogao prilikom isplate naknade primijeniti pravo na obračun niže/ nulte stope poreza po odbitku temeljem primjenjivog Ugovora o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, potrebno je pri isplati posjedovati (i predati hrvatskoj Poreznoj upravi) određenu dokumentaciju propisanu Pravilnikom o porezu na dobit.

Postoje li posebna pravila za isplatu naknada koja podliježu porezu po odbitku povezanim društvima?

Crowe Croatia: Direktivama Europske unije propisana su određena oslobođenja koja se odnose na isplate povezanim društvima unutar Europske unije.

Tako se porez po odbitku ne plaća na isplate kamata i autorskih naknada između hrvatskog društva i povezanog društva u državi članici (pod uvjetom da je povezano društvo stvarni korisnik kamata ili autorskih naknada). Društvo prije isplate kamata ili autorskih naknada treba prikupiti propisanu dokumentaciju i ishoditi potvrdu Porezne uprave.

Porez po odbitku također se ne plaća prilikom distribucije dividendi i udjela u dobiti povezanom društvu koje ima najmanje 10% udjela u kapitalu društva isplatitelja (u neprekidnom razdoblju od 24 mjeseca). Propisanu dokumentaciju potrebno je dostaviti Poreznoj upravi u roku od 15 dana od isplate.

Koja je osnovica i kako se računa porez po odbitku?

Crowe Croatia: Budući da smo već utvrdili kako se porezom po odbitku oporezuje dobit inozemnog poduzeća u Republici Hrvatskoj, društvo isplatitelj obustavlja iznos poreza po odbitku od ukupne naknade koju isplaćuje u inozemstvo. Primatelj naknade u ovom slučaju dobiva iznos naknade umanjen za iznos poreza po odbitku, međutim, ugovorom između isplatitelja i primatelja naknade se može definirati da trošak poreza po odbitku snosi isplatitelj. U tom slučaju, porez po odbitku zaračunava se na ukupan iznos naknade preračunatom stopom.

_____________

Za više informacija o navedenoj temi, slobodno nas kontaktirajte.

Sadržaj ove web stranice nije, niti se može smatrati pravnim ili poreznim savjetom. Sve informacije, sadržaj i materijali koji se nalaze na ovoj web stranici služe samo za opće informiranje.