Često postavljena pitanja u području transfernih cijena

30.8.2022.
Često postavljena pitanja u području transfernih cijena

Naši stručnjaci za transferne cijene su pripremili pregled često postavljenih pitanja iz područja transfernih cijena s ciljem lakše pripreme za nadolazeće izazove i usklađenost s propisima.


Jesu li transferne cijene u fokusu Porezne uprave? 
Crowe Croatia: Transferne cijene u posljednje vrijeme dobivaju sve veći značaj te se nalaze pri vrhu poreznih rizika, a pogotovo u slučajevima kada društva svoje poslovanje vežu uz transakcije s povezanim društvima. Također se može primijetiti značajniji interes Porezne uprave za područje transfernih cijena jer se radi o području oporezivanja koje predstavlja pojedinačno najizdašnije iznose naplate poreza u postupku nadzora.
Također, unazad nekoliko godina uvedene su mogućnosti sklapanja prethodnog sporazuma o cijenama (eng. APA), mehanizma zajedničkog dogovaranja (eng. MAP), provođenje kompenzacijskih prilagodbi transfernih cijena te prijevod Smjernica OECD-a o implikacijama COVID-19 pandemije na hrvatski jezik, što sugerira da Porezna uprava aktivno prati globalne trendove u praksi transfernih cijena.


O čemu poduzeća moraju voditi računa kako bi izbjegla porezne rizike transfernih cijena? 
Crowe Croatia: Predmetom nadzora transfernih cijena mogu biti sva društva koja posluju sa svojim povezanim društvima, te su sva takva društva obvezna pripremiti ključni dokument u području transfernih cijena –studiju o transfernim cijenama. U tom kontekstu, prva otvorena pitanja za većinu malih i srednjih poduzetnika je kada je pravi trenutak za pripremu studije o transfernim cijenama, te koje su koristi koje mogu proizaći iz pravovremene pripreme dokumentacije o transfernim cijenama.
Priprema dokumentacije ima najveću težinu ako je izrađena unaprijed ili barem do trenutka predaja PD prijave. Proaktivni pristup pripremi dokumentacije stavlja obveznike u poziciju spremnosti za potencijalni nadzor, te signalizira Poreznoj upravi kako društvo aktivno vodi računa strukturiranju transfernih cijena u skladu s načelom nepristrane transakcije, a samim time ih stavlja u poziciju smanjenog rizika naknadnih uvećanja porezne osnovice.


Što je to načelo nepristrane transakcije?
Crowe Croatia: Načelo nepristrane transakcije temeljno je načelo transfernih cijena i nalaže da se transferne cijene moraju zaračunavati pod istim uvjetima kakvim bi se provodile da su zaračunale na slobodnom tržištu da bi bile porezno priznate. Društva primjerice ne bi smjela ugovarati takve uvjete sa svojim povezanim osobama koji bi ih svjesno doveli u nepovoljan poslovni, financijski ili komercijalni položaj, jer je za pretpostaviti da neovisne osobe ne bi stupale u takve odnose. Pri definiranju načela nepristrane transakcije važno je napomenuti da je suština komercijalnih i financijskih odnosa, odnosno gospodarska bit transakcije važnija od administrativnog zadovoljavanja forme.


Transferne cijene u uvjetima visoke inflacije će nakon COVID-19 pandemije postati još značajniji izazov – kako se porezni obveznici mogu pripremiti? 
Crowe Croatia: Inflacijski pritisci mogu poremetiti usporedivost transakcija unutar grupa s nepristranim usporedivim podacima. Naime u uvjetima visoke inflacije nije izvjesno da bi neovisna društva ostvarivala stabilne povrate na troškove zbog rastućih operativnih troškova, dok se kontrolirane transakcije često ugovaraju s fiksnom stopom povrata na troškove (npr. trošak-plus model). Inflacijsko okruženje također povećava rizik od ostvarivanja operativnog gubitka, pa ako se porezni obveznici koji svoje poslovanje vežu uz transakcije s povezanim društvima nađu u takvoj situaciji, važno je da budu u stanju objasniti kako su inflacijska kretanja utjecala na ostvarivanje gubitka. Radi toga, inflacijski uvjeti zbog svojeg snažnog utjecaja na cijene zahtijevaju aktivni financijski menadžment i dokumentiranje utjecaja i promjena u cjenovnoj politici, ako se nastoji ostati usklađen s propisima o transfernim cijenama.


Koji su izazovi pred poreznim obveznicima pri izračunu adekvatnih transfernih cijena? 
Crowe Croatia: U praksi je najučestaliji problem taj da porezni obveznici rijetko pružaju iste usluge i povezanim i nepovezanim društvima. Stoga se transferna cijena rijetko može pouzdano uspoređivati direktnom usporedbom cijena, što je ujedno najpouzdanija metoda za određivanje tržišnosti transakcija, kao i metoda koju preferiraju porezne vlasti.
Da bi porezni obveznici opravdali tržišnost cijena takvih transakcija, često se moraju oslanjati na izradu tzv. benchmark analize. Ovaj pristup dolazi uz vlastiti set izazova, pogotovo u vidu pouzdanosti takve analize, te značajnog utroška vremena i financijskih sredstava potrebnih za ispravnu provedbu analize. Konačno zaključci dobiveni na temelju benchmark analize ovise o vještini poreznog konzultanta da detektira suptilne razlike u funkcijama potencijalno usporedivih društava.
S obzirom na to da su porezne vlasti svjesne ovih izazova, za određene transakcije omogućeno je korištenje pravila tzv. „sigurnih luka“. Sigurne luke omogućuju poreznim obveznicima da paušalno definiraju transfernu cijenu bez provedbe daljnjih analiza, te im porezne vlasti jamče da će tako definiranu cijenu tretirati porezno priznatu. Jedino takvo pravilo u Hrvatskoj je pravilo kamatne stope na zajmove među povezanim osobama koju propisuje Ministar financija, a koja za 2022. godinu iznosi 2,68%. 
Uz pravilo sigurne luke, porezni obveznici često koriste tzv. „pojednostavljeni pristup“, odnosno zaračunavanje naknade po modelu „trošak-plus 5%“ koji se za usluge male dodane vrijednosti može primijeniti bez provođenja dodatnih analiza. Međutim, u tom je smislu bitno napomenuti da primjena pojednostavljenog pristupa za usluge male dodane vrijednosti mora zadovoljiti specifične kriterije definirane OECD Smjernicama, te je stoga različita od „sigurne luke“.
Svi navedeni izazovi tim su veći ako se pitanje transfernih cijena kod poreznog obveznika pokrene tek u trenutku kad Porezna uprava izda zahtjev za predajom Studije, stoga je uloga poreznog konzultanta da pomogne prilikom donošenja ključnih odluka te artikulira klijentima dugoročne prednosti konzistentnog prezentiranja činjenica, potkrepljenih potrebnim dokumentima, te pripreme kvalitetne politike transfernih cijena prije otvaranja nadzora.


Kako se pripremiti za nadzor transfernih cijena? 
Crowe Croatia: Prilikom nadzora transfernih cijena porezni će se obveznik naći u najboljoj poziciji ako je dugoročno i konzistentno pripremao studije o transfernim cijenama, te ih imao spremnima uz prijavu poreza na dobit. Osim što ovaj pristup stvara kulturu usklađenosti s propisima, on također signalizira poreznim vlastima da je porezni obveznik doista vodio računa o načelu nepristrane transakcije. Konačno, ako se prilikom izrade dokumentacije i uoče određena odstupanja od načela nepristrane transakcije koja se mogu kvantificirati, važno je napomenuti da se ranije navedena kompenzacijska usklađenja mogu provesti najkasnije do datuma prijave poreza na dobit, te je samim time pravovremenost pripreme studije još važnija.


Zaključno, razmišljanje korak unaprijed i definiranje politike transfernih cijena u skladu s načelom nepristrane transakcije za buduća razdoblja, te periodičke revizije politike, pogotovo u nestabilnim gospodarskim okolnostima trebali bi poreznim obveznicima omogućiti miran san po pitanju rizika transfernih cijena. Ovaj način pripreme može dovesti i do izbjegavanja nadzora transfernih cijena u cijelosti, međutim ako do nadzora ipak dođe, pravovremena, transparentna i hitra komunikacija s poreznim savjetnikom je jedini način da se bilo koji skriveni rizici uspiju na vrijeme otkloniti.