deadline

Na co v daních nezapomenout ani v této těžké době!

Autoři: Markéta Gattnarová, Barbora Halousková
28. 3. 2022
deadline
Počátek jara je v oblasti daní již tradičně velice rušným obdobím, a to především díky tomu, že se nezadržitelně blíží konec lhůty pro podávání přiznání k daním z příjmů jak u fyzických, tak i u právnických osob. Tento rok však kromě standardních daňových „problémů“ čelíme také důsledkům války na Ukrajině, a to nejenom v oblasti ekonomické. Pojďme se tedy podívat na to, co nás v nejbližší době čeká a nemine a naopak, co můžeme opomenout.      

Přiznání k daním z příjmů a související termíny

Co se týče přiznání k dani z příjmů fyzických i právnických osob, mnoho z nás má určitě zafixován termín 1. dubna, jako každoroční lhůtu pro jejich podání. Nicméně, termíny pro podání se liší v případě podání papírovou formou nebo elektronickou formou a také v případě, pokud je přiznání podáváno daňovým poradcem. V našem souhrnu Vám popíšeme všechny možné případy a s nimi související termíny pro podání a z toho vyplývající lhůty pro úhradu případné daňové povinnosti tak, abyste se vyhnuli zbytečným pokutám.

 

Do kdy je nutno podat daňové přiznání?

 

Základní lhůtou pro podání daňového přiznání z příjmu právnických i fyzických osob jsou tři měsíce po uplynutí předmětného zdaňovacího období, tj. v případě přiznání za kalendářní rok 2021 lhůta uplyne 1. dubna 2022. Ovšem v případě, že je daňové přiznání podáváno elektronicky, je tato lhůta ze zákona prodloužena o jeden měsíc, a to do 2. května 2022. Je na místě také zmínit, že pro ty subjekty, kteří mají ze zákona zřízenou datovou schránku, je elektronické podání daňového přiznání povinností. V opačném případě je subjekt povinen zaplatit pokutu ve výši 1 000 Kč.

 

V případě, že poplatník nestihne ani květnový termín pro podání přiznání elektronickou formou, je zde stále možnost vyhnout se případným sankcím. Posledním a nejzazším termínem pro podání daňového přiznání je 1. července 2022, a to pro ty poplatníky, kteří využijí služeb daňového poradce či advokáta. Zároveň se tento termín týká také těch poplatníků, u kterých je potřeba ověření účetní závěrky auditorem.

Daňové přiznání lze tedy podat následujícími způsoby:

 • na papírovém formuláři poštou na adresu příslušného finančního úřadu;
 • na papírovém formuláři osobně na podatelně příslušného finančního úřadu; anebo
 • elektronickým odesláním přiznání ve formátu xml prostřednictvím datové schránky nebo přes portál MOJE daně.

Do kdy a jakým způsobem je nutno zaplatit daň?

Pokud poplatníkovi na základě připraveného přiznání vznikne daňová povinnost, musí být platba nedoplatku připsána na účet příslušného finančního úřadu nejpozději do termínu, ve kterém má být dotčené daňové přiznání podáno. To znamená do 1. dubna 2022 v případě podání papírovou formou, 2. května 2022 při podání elektronickou formou a do 1. července 2022 v případě podání přiznání prostřednictvím služeb daňového poradce či advokáta.

Nedoplatek lze uhradit následujícími způsoby:

 • hotově na finančním úřadě či na pobočce České národní banky;
 • bankovním převodem na účet finančního úřadu; anebo
 • poštovní poukázkou typu „A“.

A co když se to nestihne včas?

 

V případě pozdní úhrady daně vznikají sankce v podobě úroků z prodlení a začínají se počítat od čtvrtého dne po řádném termínu splatnosti daně (tj. od 5. dubna, pokud je řádný termín podání 1. dubna). Výše těchto sankcí je stanovena ve výši repo sazby České národní banky (v tomto roce 4,5 %) navýšené o 8 procentních bodů. Pokud ovšem sankce nedosáhne 1 000 Kč za jedno zdaňovací období, nebude správcem daně vyměřena.

 

Pokud poplatníkovi naopak vznikne přeplatek na dani, který je vyšší než 200 Kč, finanční úřad tento přeplatek vrátí do 30 dnů na poplatníkem uvedený účet, a to na základě žádosti poplatníka (u fyzických osob je tato žádost součástí přiznání)

 

Pokud se stane, že z nějakého důvodu nestihnete podat daňové přiznání včas, je možné jej bez vzniku sankcí podat do 5 pracovních dní po termínu. Po promeškání této pětidenní beztrestné lhůty již ale správce daně začíná vyměřovat pokutu za opožděné podání daňového přiznání.

Bližší informace o sankcích lze nalézt v tomto článku. 

Co se týče vyměřování sankcí, záleží také na tom, k jakému termínu měl poplatník povinnost podat daňové přiznání a jakou formou daňové přiznání skutečně podal.

 

Pokud by daňový poplatník podal přiznání v srpnu 2022 papírovou formou, sankce se bude počítat od dubna 2022 vzhledem k tomu, že toto je řádný termín pro podání daňového přiznání v papírové podobě. V případě podání elektronickou formou by se sankce začaly počítat od května 2022 a pokud by přiznání bylo podáno prostřednictvím daňového poradce, sankce by byla vyměřena od července 2022.

 

V případě, že nestíháte podat daňové přiznání v řádném dubnovém či květnovém termínu nebo potřebujete poradit s přípravou daňového přiznání a rádi byste využili služeb daňového poradce, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s přípravou vašeho daňového přiznání pomůžeme.

Mimořádné opatření reagující na ruskou invazi na území Ukrajiny a tzv. Lex Ukrajina

Již více než měsíc probíhající ozbrojený konflikt na území Ukrajiny, vyvolaný invazí vojsk Ruské federace, vyvolal důsledky i u nás v České republice, a to zejména výrazné zvýšení cen pohonných hmot. Dne 24. března 2022 bylo v této souvislosti ve Finančním zpravodaji vydáno rozhodnutí Ministra financí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň z důvodu mimořádné události.

Na jeho základě jsou prominuty zálohy na daň silniční splatné dne 19. 4. 2022, 15. 7. 2022, 17. 10. 2022 a 15. 12. 2022, a to všem poplatníkům daně silniční bez nutnosti činit jakékoliv úkony vůči správcům daně. Prominutím zálohy na daň silniční přitom nedochází k prominutí samotné daně. V tomto ohledu je nutno také zmínit, že aktuálně je připravována novela zákona o dani silniční, která by měla vést k významné redukci osob, které budou povinny tuto daň hradit, a zároveň k významnému snížení této daně pro její poplatníky. Změna by přitom měla být aplikována zpětně i pro zdaňovací období roku 2022.

Současně jsou prominuty také úroky z prodlení či úroky z posečkané částky na dani z přidané hodnoty za zdaňovací období spadající do února až srpna 2022 u těch daňových subjektů, jejichž převažující část příjmů pochází z podnikání v oblasti dopravy, a to za předpokladu, že tuto skutečnost správci daně řádně oznámí a současně odpovídající daň uhradí nejpozději do 31. října 2022. 

Dále v této souvislosti nabyl dne 21. března 2022 účinnosti tzv. Lex Ukrajina, který je tvořen celkem třemi zákony. Tyto zákony mají za cíl zjednodušení pobytu ukrajinských uprchlíků na našem území a usnadnění jejich zaměstnávání. Platnost zákonů je prozatím stanovena do 31. března 2023.

Seznam těchto zákonů lze nalézt pod těmito odkazy:

 • zákon č. 65/2022 Sb., o některých opatřeních v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;
 • zákon č. 66/2022 Sb., o opatřeních v oblasti zaměstnanosti a oblasti sociálního zabezpečení v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace;
 • zákon č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny, vyvolaným invazí vojsk Ruské federace.

Zákon č. 65/2022 Sb.

 • Stanovuje podmínky udělování dočasné ochrany cizinců (obdoba udělování víz k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, pokud není uvedeno jinak).
 • Stanovuje zvláštní pravidla pro poskytování zdravotních služeb. Pojištěncem se stává cizinec, kterému byla udělena dočasná ochrana, a to i v případě poskytnuté zdravotní služby až 30 dní před udělením dočasné ochrany. Pojištěncem se stává i dítě narozené na území ČR tomuto cizinci, avšak maximálně po dobu 60 dní ode dne narození.

Zákon č. 66/2022 Sb.

 • V oblasti zaměstnanosti se cizinec s dočasnou ochranou se považuje za cizince s povoleným trvalým pobytem.
 • V oblasti práva sociálního zabezpečení upravuje možnost umístění dětí do dětských skupin, a to i pokud jejich zřizovatel není zaměstnavatelem rodiče tohoto dítěte. Pokud není dítě v péči rodičů či jiné osoby, jíž bylo do péče svěřeno, lze za rodiče pro tyto účely považovat i osobu, které bylo rodičem svěřeno do péče a která předloží čestné prohlášení. Po dobu 6 měsíců není vyžadován nárok na příspěvek na provoz dětské skupiny. Cizinec taktéž může po splnění podmínek vykonávat činnost v oblasti výchovy a péče o dítě.
 • Definuje výplatu humanitární dávky ve výši 5 000 Kč, kterou vyplácí Úřad práce ČR. Pokud příjmové, sociální a majetkové poměry cizince s dočasnou ochranou neumožňují zajištění základních životních potřeb, lze tuto dávku poskytnout opakovaně, celkově však po dobu maximálně 6 měsíců.
 • Upravuje příspěvek pro solidární domácnost pro fyzickou osobu, která bezplatně poskytne ubytování cizinci s dočasnou ochranou. Tento příspěvek se poskytuje na žádost a jeho výše se stanoví vládním nařízením (v současnosti se jedná o příspěvek ve výši 3 000 Kč za ubytovanou osobu, maximálně 12 000 Kč za celou domácnost).

Zákon č. 67/2022 Sb.

 • Stanovuje podmínky přijímání žáků a studentů, jenž byli nuceni uprchnout z Ukrajiny, do škol.
 • Umožňuje zaměstnání na dobu určitou pedagogickým pracovníkům, kteří nesplňují prokázání znalosti českého jazyka, výhradně pro práci s cizinci. V této části zákon pozbývá platnost dnem 31. srpna 2022.

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství