One Stop Shop

Režim One Stop Shop

Barbora Halousková, Andrea Kleinová
29.09.2021
One Stop Shop
Již v našem minulém článku jsme se věnovali rozšíření režimu Mini One Stop Shop do režimu nazývaného jednoduše One Stop Shop (dále jen „OSS“). Dnes bychom Vás rádi informovali o aktuálním legislativním vývoji ohledně tohoto režimu a současně doplnili některé detaily, které v předchozím článku ještě nezazněly. 

Jak se bohužel v některých případech stává, Česká republika nestihla včas, tj. do 30. června 2021, implementovat do svých národních předpisů novelu Směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), která režim OSS zavádí. Nicméně, díky tzv. přímému účinku směrnice měli případní zájemci možnost daný režim využívat, a to již od 1. července 2021. V polovině září konečně došlo ke schválení předmětného zákona na půdě parlamentu ČR a po podpisu prezidenta byl zákon vydán ve sbírce zákonů s účinností od 1. října 2021.

Jak už jsme dříve informovali zde, v důsledku nové právní úpravy došlo ke sjednocení práhu (tedy celkového obratu), při jehož překročení má subjekt povinnost se registrovat k DPH v jiném členském státě, a to na EUR 10 000. Daný limit platí souhrnně pro digitální služby i prodej zboží na dálku (dříve známý jako zasílání zboží). V případě, že subjekt nedosahuje uvedeného obratu, a přesto by se rád k režimu OSS registroval, bude mu to povoleno, nicméně, daný režim musí být využíván ještě minimálně následující do konce druhého kalendářního roku následujícího po kalendářním roce, ve kterém se takto rozhodl.

Rádi bychom také upozornili na to, že při prodeji zboží na dálku nelze vystavovat zjednodušený daňový doklad a je nutno se při vystavování daňových dokladů řídit legislativou členského státu, ve kterém je osoba do režimu OSS registrovaná.

Registrace

Na registraci k režimu OSS je zapotřebí myslet v předstihu, jelikož pokud má subjekt o ni zájem, je nutné podat přihlášku v bezprostředně předcházejícím kalendářním čtvrtletí, od kterého chce režim využívat. Pokud subjekt již poskytl vybrané plnění, na které lze režim OSS aplikovat (v sub-režimu EU nebo mimo EU), a má zájem se do daného režimu registrovat, je povinen podat přihlášku do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém dotčené plnění poskytl.

Součástí registračního procesu ze strany správce daně je přidělení daňového evidenčního čísla pro účely sub-režimu mimo EU a dovozního režimu.

Za předpokladu, že dojde ke změně registračních údajů, je zapotřebí tuto změnu oznámit správci daně do 10 dnů po skončení kalendářního měsíce, ve kterém dotčená změna nastala. Obdobně je nutné postupovat v případě, že dojde k rozhodnutí režim OSS již nevyužívat.

Termín pro podání daňového přiznání

Zdaňovacím obdobím je kalendářní čtvrtletí v případě režimu mimo EU a režimu EU nebo kalendářní měsíc v případě dovozního režimu a subjekt má lhůtu pro podání daňového přiznání a dodatečného daňového přiznání do konce kalendářního měsíce následujícího po skončení zdaňovacího období, a to i v případě, že za příslušné zdaňovací období neuskutečnil vybrané plnění.

Oproti zvyklostem ve lhůtě pro podání přiznání na území České republiky bychom Vás ovšem chtěli upozornit, že pokud lhůta podání připadá na sobotu, neděli či svátek, je posledním dnem podání v režimu OSS právě tento den, nikoli až následující pracovní den, jak je běžně zvykem.

Evidence pro účely režimu OSS

Daňový subjekt má povinnost vést detailní evidenci o poskytnutých plněních v režimu OSS. Tuto evidenci musí uchovávat alespoň po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém bylo plnění poskytnuto. Pokud správce daně, a to jak státu identifikace, tak i státu spotřeby, požádá o poskytnutí příslušné evidence, má subjekt povinnost mu evidenci poskytnout, a to výlučně v elektronické formě.

Závěrem bychom Vás také chtěli informovat o proběhlém webináři, který byl pořádán společností Crowe na téma Online obchodování – praktické zkušenosti s novými DPH pravidly elektronického obchodování v EU a UK, kde můžete získat další informace související s výše uvedenou směrnicí. Záznam z webináře je dostupný zde.

Aktualizováno 1. října 2021

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe