support

Nový systém podpor v rámci COVID-19

Autoři: Barbora Halousková, Jana Střelická
26.04.2021
support
Přestáváte se již orientovat ve všech možných dotačních programech vyhlášených v rámci podpory podnikatelských subjektů v ČR v souvislosti s pandemií COVID-19? Během roku 2020 jich bylo vyhlášeno požehnaně – různými ministerstvy, na různé typy nákladů, s různými podmínkami, za různá období… Situace se stala velmi nepřehlednou a jistě v některých případech vedla k rezignaci o dotaci vůbec požádat. 

Nová koncepce podpor, která je spuštěna od dubna 2021, by měla situaci na poli kompenzací podstatně zpřehlednit a snad tedy i podávání žádostí zjednodušit. V dnešním článku se tedy na tento nový systém podíváme podrobněji.

Podporu podnikatelských subjektů (fyzických i právnických osob) podnikajících na základě zákona o živnostenském podnikání nebo obdobným způsobem, budou nově zajišťovat dva nové dotační programy spravované Ministerstvem průmyslu a obchodu - konkrétně COVID-2021 a COVID-Nepokryté náklady, které nahradí dosavadní specifické programy.

První zásadní změnou je plošnost nových podpor, které se neomezují jen na některé sektory ekonomiky, jak tomu bylo u dříve vyhlašovaných programů. V případě splnění podmínek pro čerpání dotace u obou programů se bude moci žadatel rozhodnout, o který z nich si požádá (souběh obou dotací není možný).  

Mimo tyto dva zmíněné programy poběží nadále i program Antivirus, které lze kombinovat s oběma uvedenými podporami, a kompenzační bonus pro OSVČ, který ovšem souběžně s novými podporami čerpat nelze.

A nyní konkrétněji k jednotlivým programům:

COVID-2021

Program COVID-2021 je určen pro podnikatele, kterým bylo omezeno podnikání v důsledku opatření vyhlášených v rámci boje s pandemií Covid-19, a kteří zaznamenali pokles tržeb o 50 % během rozhodného období (v první výzvě se jedná o období leden a únor 2021) oproti srovnávacímu období (v první výzvě oproti období leden a únor 2019, příp. 2020). Cílem je poskytnout finanční podporu na zajištění likvidity.

Dotace je poskytována na náklady na provoz a udržení podnikatelské činnosti, jako jsou osobní náklady, náklady na materiál, služby (vč. např. leasingu), odpisy, daně a poplatky, splátky úvěru, režijní náklady apod.

Výše podpory je 500 Kč/den za každého zaměstnance, který byl v pracovním poměru v době, kdy byl provoz podniku vzhledem k situaci omezen. Za předpokladu, že žadatel podpory zaměstnává méně než 3 zaměstnance, je stanovena výše podpory 1 500 Kč/den. Výše maximální podpory je příslušně zkrácena dle pracovního úvazku zaměstnanců. Za zaměstnance se považují zaměstnanci přihlášeni k platbě pojistného na ČSSZ, včetně i spolupracujících osob a jednatelů se smlouvou o výkonu funkce.

Subjekt může získat podporu až do celkové výše 1,8 milionu eur v součtu všech dosud získaných dotací z jiných dotačních programů.

Období, za které může žadatel požadovat získání podpory v první výzvě, platí od 11. ledna 2021 do 31. března 2021. Je však potřeba si dát pozor na souběh s podporou COVID-Ubytování II, pro které platí rozhodné období do 22. ledna 2021, a tudíž při využití této podpory je možné v rámci COVID-2021 žádat až od 23. ledna 2021.

Žádosti v první výzvě je možné zasílat online prostřednictvím tohoto odkazu od 12. dubna do 31. května 2021.   

COVID-Nepokryté náklady

Program COVID-Nepokryté náklady slouží pro podnikatele, kteří se z důvodu pandemie dostali do ztráty. Jedná se o plošně zaměřený, záchytný program pro firmy bez ohledu na konkrétní sektor, formu vlastnictví či počet zaměstnanců, a to s cílem zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu a zachovat jejich podnikatelskou činnost.

V rámci programu lze žádat o úhradu části nákladů/výdajů, které nejsou pokryty výnosy/příjmy, tedy o kompenzaci ztráty, přičemž lze získat podporu ve výši 60% nepokrytých nákladů (40% v případě podnikatelských subjektů s majetkovou účastí státu či ÚSC ČR) za rozhodné období.

Konkrétní podmínky pro získání podpory jsou nastaveny tak, že obrat podnikatele klesl alespoň o 50 % během rozhodného období (v první výzvě se jedná o období leden až březen 2021) oproti srovnávacímu období (v první výzvě oproti období leden až březen 2019, příp. 2020), a dále, že podnikatel se v rozhodném období nachází ve ztrátě (tedy má nepokryté náklady).

Tato účetní ztráta musí být doložena, proto je potřeba v případě právnických osob připravit mezitímní účetní závěrku za rozhodné období, v případě subjektů, kteří nevedou účetnictví, postačí předložit přehled skutečných příjmů a výdajů z podnikání za rozhodné období.

Výpočet dotace je administrativně náročnější než v případě dotace COVID – 2021. Účetním aspektům programu COVID – Nepokryté náklady se podrobněji věnuje náš další článek.

Maximální výše podpory je stanovena na 40 milionů Kč na jednoho žadatele v rámci jedné výzvy bez ohledu na další dotace.  

Žádosti je možné zasílat online prostřednictvím tohoto odkazu od 19. dubna do 19. července 2021.

Snad Vám dnešní článek přinesl lepší orientaci v aktuálně běžících dotačních programech. Pokud budete mít při přípravě žádosti jakékoliv dotazy, neváhejte nás kontaktovat.


Pokud je pro Vás toto téma zajímavé, dovolujeme si Vás pozvat na náš další webinář, který se bude konat 12. května 2021 a který se bude věnovat novému systému kompenzací. Více informací o webináři včetně registrace naleznete zde.

Kontaktujte našeho odborníka

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe

Daňové poradenství