nepokryté náklady

COVID Nepokryté náklady

Autor: Jiří Žvachta
23. 4. 2021
nepokryté náklady
Zdá se, že pandemie COVID-19 polevuje, ale její následky budeme určitě pociťovat ještě dlouho. Ke zmírnění dopadů na podnikatelskou sféru byly v dubnu 2021 vyhlášeny nové podpůrné programy, z nichž jeden Vám chceme podrobněji představit v tomto článku. 

Nový dotační program COVID nepokryté náklady byl vyhlášen 1. dubna 2021 s tím, že žádosti je možné podávat od 19. dubna 2021 do 19. července 2021. Cílem programu je, dle oficiálního zdůvodnění, „zabránit zhoršování kapitálové situace podnikatelských subjektů, zvýšit jejich likviditu, zachovat jejich podnikatelskou činnost a poskytnout jim odrazový můstek pro zotavení“. Důležitým aspektem programu je to, že se neomezuje na některé sektory ekonomiky, jak tomu bylo u dříve vyhlašovaných programů. Oprávněnými žadateli jsou v tomto programu všichni podnikatelé – fyzické i právnické osoby, které vykonávají podnikatelskou činnost na základě zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (nebo jiným obdobným způsobem), za splnění dále definovaných podmínek.

Základní podmínka pro získání podpory je podobná, jak v případě kompenzačního bonusu, tzn. pokles obratu o více než 50 %. Jedná se přitom o obrat za rozhodné období, kterým je
1.1.-31.3.2021.  Obrat za rozhodné období se, obdobně jako u kompenzačního bonusu, porovnává se srovnávacím obdobím, které si žadatel může zvolit jako 1.1.2020-31.3.2020, nebo
1.3.2019-31.3.2019. Obrat se posuzuje za podnikatele jako celek, bude-li tedy např. žadatel mít zároveň velkoobchodní činnost, která nezaznamenala pokles, a maloobchodní činnost ve stejném objemu, která poklesla v rozhodném období o 80 %, tak celkový pokles bude „pouze“ o 40 %, a podnikatel nebude oprávněným žadatelem.

Druhou podmínkou pro získání podpory je to, že žadatel bude v rozhodném období ve ztrátě. Ztráta musí být doložena výkazem zisku a ztráty na základě mezitímní účetní závěrky za rozhodné období. Pro sestavení výkazu zisku a ztráty pro účel žádosti platí nicméně různá další omezení, zejména uznatelnost některých nákladových položek jen v návaznosti na zákon o daních z příjmů.

Zjištěná ztráta se dále upravuje, a to o poskytnuté či očekávané dotace tak, aby nebyly několikrát propláceny stejné náklady/výdaje. Takto upravená ztráta je nazývána „nepokrytými náklady“, což nepovažujeme za šťastný termín; v některých materiálech se navíc mluvilo o „nepokrytých fixních nákladech“, což bylo už naprosto zavádějící. Nicméně z konkrétních zveřejněných materiálů je zřejmé, co se nakonec nepokrytými náklady myslí. Tyto nepokryté náklady jsou zároveň způsobilými výdaji, které jsou v rámci podpory oprávněnému žadateli vypláceny, a to ve výši 60 % nepokrytých nákladů pro „obyčejné“ podnikatele, ve výši 40 % pak pro podnikatele s majetkovou účastí státu nebo územního samosprávného celku ČR. Maximální možná podpora pro jednoho žadatele činí 40 milionů Kč.

Je nutné upozornit, že program má i řadu dalších omezení a specialit, co se týče např. souběhu s jinými podporami, nutnosti ověření mezitímní účetní závěrky auditorem ve stanovených případech, podkladů u subjektů, které nejsou účetními jednotkami atd.

Vzhledem k výše uvedeným úskalím bychom Vás pro podrobnější informace rádi pozvali na náš připravovaný webinář, kteří se uskuteční 12. května 2021 v online prostoru. Sledujte naše webové stránky, kde bude tento týden uveřejněn link na přihlášení. Těšíme se brzy na slyšenou.

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe

Účetní služby