Nový pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmů

Nový pokyn GFŘ D–59 k zákonu o daních z příjmů

Daniela Tinková
10.03.2023
Nový pokyn GFŘ D-59 k zákonu o daních z příjmů
Generální finanční ředitelství vydalo v prosinci roku 2022 nový pokyn D-59, který slouží jako náhrada pokynu D-22. Jedná se o metodiku, která uvádí postup při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“). Níže si shrneme vybrané změny, které se v pokynu D-59 nachází.

Podmínky pro osvobození příjmů z prodeje nemovitostí u fyzických osob

V případech, kdy je stavba považována za součást pozemku podle občanského zákoníku, původní i nový pokyn stanoví, že pro splnění časového testu pro osvobození příjmů z prodeje nemovitosti je rozhodným dnem datum nabytí samotného pozemku, nikoliv stavby na něm. Nový pokyn dále doplňuje, že toto však neplatí v případech, kdy stavba historicky existovala jako samostatná nemovitá věc již před účinností občanského zákoníku a příjem z jejího prodeje byl již od daně z příjmů osvobozen, tj. kdy stavba ještě nebyla sloučena s pozemkem, na kterém se nachází.

Nový pokyn se také věnuje změně ohledně délky vlastnictví nemovité věci, která je rozhodující pro možnost jejího osvobození. Tomuto tématu jsme se věnovali již v předchozím článku a nový pokyn nepřináší v této oblasti žádné novinky.

Uplatnění úroků z úvěru jako položky odčitatelné od základu daně

Od 1. ledna 2021 nastala změna při uplatňování úroků z úvěru na bytové potřeby jako položky odčitatelné od základu daně, kde se maximální limit pro uplatnění snížil z částky 300 000 Kč na částku 150 000 Kč. Tato změna platí pouze pro bytové potřeby, které byly obstarané po 1. lednu 2021. Nabytí bytové potřeby vzniká v den zápisu vlastnického práva poplatníka do veřejného seznamu (katastru nemovitostí). Více informací o uplatnění odpočtu úroků na bytovou potřebu si můžete přečíst v našem předchozím článku.

V případě kombinace starých a nových úvěrů se určuje maximální limit pro uplatnění úroků ve výši 300 000 Kč. Z nových úvěrů se však do maximálního limitu může započítat v úhrnu nejvýše 150 000 Kč, a to platí, i když se úroky dělí na všechny účastníky úvěrové smlouvy.

Pokyn D-59 také upřesňuje, jak postupovat v případě, kdy si poplatník chce uplatnit ve svém daňovém přiznání úrok z úvěru poskytnutý na údržbu či změnu stavby rodinného domu, ale není vlastníkem rodinného domu a není tedy schopen pomocí výpisu z listu vlastnictví prokázat, že má na odpočet úroků z úvěru nárok. Aby účastníkovi úvěrové smlouvy tento nárok náležel, je třeba prokázat alespoň vztah k bytové potřebě, tedy že je rodinný dům užíván k trvalému bydlení. To lze udělat několika způsoby, např. nájemní smlouvou nebo výpisem potvrzujícím hrazení záloh na energie a vodu.

Zaměstnanecké benefity

Novinkou roku 2022 je snížení částky představující nepeněžní příjem ve formě bezplatného poskytnutí motorového vozidla pro soukromé i služební účely ze strany zaměstnavatele vůči zaměstnanci, a to v případě nízkoemisních vozidel, konkrétně na 0,5 % vstupní ceny takového vozidla (místo 1 % v případě jiných vozidel). Nový pokyn dále říká, že v případě, kdy zaměstnavatel se zaměstnancem sjedná za poskytnutí vozidla pro služební i soukromé účely úplatu, představuje nepeněžní příjem zaměstnance rozdíl mezi výše uvedenou částkou a výší úhrady zaměstnance, pokud je tato sjednaná úplata nižší než tato částka.

Častým benefitem zaměstnavatele svým zaměstnancům je poskytnutí zboží nebo služeb zdravotního, léčebného, hygienického nebo obdobného charakteru. Aby tento benefit byl na straně zaměstnance osvobozeným příjmem, musí se prokazatelně jednat o zboží nebo služby pořízené od zdravotnických zařízení, které jsou registrovány v Národním registru poskytovatelů zdravotních služeb. Pokud jsou tyto zdravotnické služby či zboží pořízeny od jiného než zdravotnického zařízení, znamená to, že hodnota tohoto zboží či služby podléhá na straně zaměstnance zdanění a je součástí vyměřovacího základu pro odvod zdravotního a sociálního pojistného. To však neplatí, pokud jsou zdravotnické prostředky pořízeny na lékařský předpis.

Osvobození licenčních poplatků a úroků

Pro uplatnění osvobození licenčních poplatků a úroků z úvěrových finančních nástrojů plynoucích od právnických osob, které jsou daňovými rezidenty České republiky, právnickým osobám, které jsou daňovými rezidenty států EU nebo Evropského hospodářského prostoru, od srážkové daně je podmínkou vydání rozhodnutí o přiznání osvobození příjmů z licenčních poplatků a úroků z úvěrových finančních nástrojů. Podle pokynu D-59 lze toto osvobození (rozhodnutí) uplatnit i zpětně za období, u kterého dosud neuplynula lhůta pro stanovení daně. Toto ustanovení se uplatňuje pouze tehdy, kdy příslušná smlouva o zamezení dvojího zdanění umožňuje zdanit tento typ příjmů v České republice.

Poskytnutí bezúplatných plnění

Od základu daně z příjmů právnických osob je možné odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (typicky darů), a to v tom zdaňovacím období, ve kterém byla prokazatelně poskytnuta. Při stanovení minimální hodnoty daru je třeba zohlednit, jakým způsobem byl dar poskytnut. Pokud poplatník daruje v jednom zdaňovacím období každý měsíc částku 200 Kč (darovaná částka je celkem 2 400 Kč), znamená to, že se jedná celkem o 12 darů, proto není možné tato plnění odečíst od základu daně, jelikož není splněna zákonná podmínka minimální hodnoty jednotlivého poskytnutého daru, která činí 2 000 Kč. Rozdíl nastává tehdy, když poplatník daruje částku 2 400 Kč, kterou si rozdělí do splátek (12 splátek ve výši 200 Kč), a to na základě závazku vůči dotčené organizaci. V takovém případě se jedná pouze o jeden dar a tuto částku lze od základu daně odečíst.

Odepisování majetku již od započetí zkušebního provozu

Pokyn D-59 uvádí podmínky, které musí stavba splňovat pro to, aby mohlo být zahájeno daňové odepisování. Tyto podmínky může splnit i stavba, u které stavební úřad povolí nebo nařídí zkušební provoz, tzn. že tato stavba je dle projektové dokumentace dokončena a v rámci zkušebního provozu se ověřují pouze funkčnost a vlastnosti provedené stavby a následně bude povoleno její trvalé užívání. Podmínky však nesplňuje stavba, u které stavební úřad povolí předčasné užívání, tzn. v případech, kdy stavba ještě není zcela dokončena.

Závěrem bychom chtěli podotknout, že pokyn D-59 není právně závazný, jde o interpretaci, která je připravena ze strany finanční správy. Nicméně jelikož je tento pokyn vydáván Generálním finančním ředitelstvím, které je v rámci organizační struktury nadřazeno finančním úřadům, lze oprávněně očekávat, že správce daně bude postupovat dle jeho znění.

Výše uvedený výčet změn a doplnění není úplný, proto pokud na nás máte konkrétní dotazy, zda nedošlo ke změnám v oblastech, které se vás konkrétně dotýkají, neváhejte kontaktovat naše odborníky.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe