Účetní závěrka roku 2021

Účetní závěrka roku 2022

Veronika Žáčková
02.12.2021
Účetní závěrka roku 2021
Účetní závěrka je zákonná povinnost každé společnosti, která se musí splnit nezávisle na prosperitě anebo úpadku. Už bezmála rok žijeme v napjaté době a dopady války na Ukrajině se promítají i do účetní závěrky. Na co by se nemělo zapomenout při jejím sestavení za rok 2022?

Účetní závěrku je povinna sestavit každá účetní jednotka, která vede účetnictví. Ta ji však musí sestavit v různém vymezení a rozsahu, záleží na velikosti firmy, přičemž říkáme, že společnost sestavuje účetní závěrku v plném nebo zkráceném rozsahu. Nestanoví-li zákon o účetnictví jinak, ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku pouze ty účetní jednotky, které nejsou povinny mt účetní závěrku ověřenou auditorem.

Každá účetní závěrka je nedílný celek a musí ji tvořit minimálně rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v předchozích dvou výkazech. Pro splnění povinnosti plného rozsahu je potřeba sestavit i přehled o peněžních tocích, změnách vlastního kapitálu apod.

Jaký je význam účetní závěrky?

Účetní závěrka je jedna ze zásadních a komplexních informací o podniku, které jsou dostupné pro širokou škálu uživatelů od bank, investorů až k finančnímu úřadu. Jejím cílem je poskytnout informace nejen o výsledcích hospodaření za dané období, ale také o stavu majetku a závazků společnosti. Informace v účetní závěrce musí být ze zákona spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti.

Jaké jsou dopady války v účetní závěrce?

V případě, že je společnost zasažena dopady války, měla by tak v příloze anebo výroční zprávě detailně popsat vliv války na její ekonomickou situaci, a to i v případě, že nedošlo k žádným významným dopadům na fungování a nepřetržité trvání společnosti.

Mezi nejčastější negativní dopady války, které musí být v příloze okomentovány, patří:

 • výpadky výroby;
 • přerušení dodavatelských řetězců;
 • nedostatek personálu;
 • snížené tržby, zisky či produktivita;
 • uzavírky zařízení a obchodů;
 • prodlevy v plánovaných rozšířeních obchodní činnosti;
 • neschopnost získat potřebné finance;
 • zvýšená volatilita hodnoty finančních nástrojů;
 • omezený cestovní ruch, omezení cest, které nejsou nezbytně nutné, jakož i sportovních, kulturních a dalších volnočasových aktivit.

Zasažené oblasti v účetnictví

 • snížení hodnoty nefinančního majetku včetně goodwillu;
 • ocenění zásob, odpisy zásob;
 • opravné položky z titulu očekávaných úvěrových ztrát;
 • rezervy na nevýhodné smlouvy;
 • plány na restrukturalizaci;
 • schopnost účetní jednotky pokračovat ve své činnosti.

Jak správně sestavit účetní závěrku?

Prvním krokem účetní závěrky je inventarizace. Zjišťuje se při ní skutečný stav majetku a závazků a výsledky se zaznamenávají v inventurních soupisech. Inventarizaci podléhají všechny složky aktiv a pasiv. Účetní jednotky mohou zahájit inventuru nejdříve čtyři měsíce před rozvahovým dnem, ukončit inventuru nejpozději dva měsíce po rozvahovém dni a jsou povinny prokázat provedení inventarizace po dobu 5 let po jejím provedení dle § 29 odst. 3, zákona 563/1991 Sb. o účetnictví.

Inventura může být fyzická sloužící ke zjištění skutečného stavu majetku počítáním, měřením a vážením, jako např. u zásob a pokladní hotovosti. Na základě zjištění se poté provede zápis z fyzické inventury. Zjištěné inventarizační rozdíly, tj. přebytky a manka vyúčtují účetní jednotky výsledkově do účetního období, za které se inventarizací stav majetku ověřuje.

Poté existuje dokladová inventura, která slouží ke zjištění skutečného stavu majetku a závazků, u kterého nelze provést fyzickou inventuru (např. pohledávky a závazky). Při ní je skutečný stav zjišťován na základě různých dokladů např. faktur a sestavením rozpisů jednotlivých složek aktiv a pasiv.

Účetní uzávěrka zahrnuje konečnou kontrolu účetnictví a zaúčtování specifických případů k rozvahovému dni. Nejčastější uzávěrkové operace jsou:

 • Odpisy dlouhodobého majetku – hodnota majetku není při pořízení jednorázově promítnuta v nákladech a do nákladů se formou odpisů promítne postupně.
 • Opravné položky – dočasné snížení hodnoty majetku, zejména nedobytných pohledávek, vyjadřujeme pomocí opravných položek, jejichž tvorba vyplývá ze zásady opatrnosti. Mohou se vytvářet i opravné položky z titulu očekávaných úvěrových ztrát.
 • Časové rozlišení, dohadné účty, rezervy – účtování o těchto položkách naplňuje akruální princip účetnictví. Účtujeme tak náklady a výnosy do období, s nímž věcně a časově souvisí. Je potřeba zvážit vytvoření rezerv na nevýhodné smlouvy a restrukturalizaci společnosti, pokud hrozí úpadek.
 • Kurzové rozdíly – majetek a závazky vyjádřené v cizí měně se přepočítávají na českou měnu k rozvahovému dni devizovým kurzem České národní banky.
 • Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – k rozvahovému dni musí být účet vypořádán do nerozděleného zisku anebo neuhrazených ztrát. Valná hromada během běžného období roku rozhodne, jak s ním naloží.
 • Odložená daň – účetní nástroj, který slouží k zachycování zásady věrného a poctivého zobrazení skutečností v účetnictví. Povinnost účtovat o odložené dani mají účetní jednotky, které tvoří konsolidační celek, a účetní jednoty, které sestavují účetní závěrku v plném rozsahu. Ostatní jednotky ji vykazují a účtují o ní dobrovolně.
 • Daň splatná – účetní jednotky účtují k rozvahovému dni o dluhu splatné daně. Částka by měla souhlasit s daňovou povinností v daňovém přiznání k dani z příjmů právnických osob. Pokud její skutečná výše není ke dni sestavení účetní závěrky známa, může účetní jednotka zaúčtovat rezervu na daň z příjmu, která je v rozvaze, podobně jako skutečný daňový závazek, započítávána se zaplacenými zálohami na daň z příjmu během účetního období.

Na co by se nemělo zapomenout v příloze účetní závěrky

Příloha účetní závěrky by měla dle §39 uvádět doplňující informace:

 • o účetní jednotce;
 • o použitých účetních zásadách a metodách a způsobech oceňování;
 • doplňující informace o pohledávkách a závazcích, nákladech a výnosech;
 • malá a mikro účetní jednotka bez povinného auditu uvádí informaci o nabytí vlastních akcií nebo vlastních podílů;
 • o dlouhodobých aktivech (počáteční a konečné zůstatky, přírůstky a úbytky atd.);
 • povahu a obchodní účel operací účetní jednotky, které nejsou zahrnuty v rozvaze;
 • o transakcích se spřízněnou stranou;
 • doplňující informace k vydaným akciím;
 • o průměrném přepočteném počtu zaměstnanců;
 • výši odměn přiznaných za účetní období členům správních, řídících a dozorčích orgánů;
 • o navrhovaném rozdělení zisku nebo vypořádání ztráty;
 • o odložené dani;
 • rozčlenění tržeb služeb podle kategorií činností a podle zeměpisných trhů, pokud se tyto kategorie a trhy mezi sebou podstatně liší z hlediska způsobu, kterým je organizován prodej zboží a výrobků a poskytování služeb spadajících do běžné činnosti účetní jednotky. Tyto informace mohou být vynechány, pokud by jejich uvedení mohlo účetní jednotku vážně poškodit; informace o vynechání těchto údajů se vždy uvede v účetní závěrce;
 • účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede celkové odměny účtované auditorem za povinný audit roční účetní závěrky a celkové odměny účtované auditorem za jiné ověřovací služby, za daňové poradenství a jiné neauditorské služby. Tyto informace není účetní jednotka povinna uvádět v případě, že je účetní jednotka zahrnuta do konsolidované účetní závěrky a stanovené informace jsou uvedeny v příloze v této konsolidované účetní závěrce;
 • s ohledem na významnost účetní jednotky uvádí v příloze v účetní závěrce také souhrnná vykázání typů účetních případů uvedených v § 58 odst. 2 postupů účtování pro podnikatele, kde jsou vyjmenovány položky, jež se v účetní závěrce nepovažují za vzájemné zúčtování, například kurzové rozdíly, zisky a ztráty z přecenění majetku a závazků na reálnou hodnotu, vykázání rezervy a uhrazených záloh na daň z příjmů a jiné- události po rozvážném dni.

V účetnictví běžného účetního období musí být k rozvahovému dni zohledněn dopad událostí, které se staly účetní jednotce až mezi rozvahovým dnem a okamžikem sestavení účetní závěrky. Uvádějí se takové informace, které by mohly ovlivnit úsudek uživatele.

Účetní jednotky vykazují v aktuálních účetních závěrkách srovnávací údaje, které pocházejí z minulých účetních závěrek, ale upraví tyto srovnávací údaje, pokud taková změna přispěje k časové srovnatelnosti aktuálních a srovnávacích údajů. Pokud dojde k úpravám srovnávacích údajů, a tudíž srovnávací údaje uvedené v aktuální účetní závěrce se budou lišit od původních hodnot uvedených v minulých účetních závěrkách, účetní jednotka uvede v příloze rozpis všech významných změn. Tento rozpis musí obsahovat minimálně stav před změnou, stav po změně a komentář.

Připomínáme, že malé a mikroúčetní jednotky, které nemají povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nemusí zveřejňovat výkaz zisku a ztráty, pokud jim tuto povinnost nestanoví zvláštní právní předpis. Jestliže účetní jednotka prezentuje vybrané údaje ze své účetní závěrky, uvede, že se jedná pouze o vybrané údaje z účetní závěrky a informaci o tom, kde je účetní závěrka uložena. Ostatní jednotky mají povinnost zveřejňovat vše rozvahu, výkaz zisku a ztráty, přílohu a pokud jsou auditované i výroční zprávu a zprávu auditora.

Jak je popsáno výše, uzávěrkových operací a náležitostí přílohy k účetní závěrce je mnoho a nemělo by se na nic zapomenout jinak hrozí nemalé sankce. V případě, že byste v těchto oblastech potřebovali naši pomoc, jsme Vám plně k dispozici.

 

Aktualizováno 13. ledna 2023

Účetní služby

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe