Mimořádná anti-covid opatření

Mimořádná anti-covid opatření

Účetní a daňový tým Crowe
16.12.2021
Mimořádná anti-covid opatření
S ohledem na další vlnu epidemie covid-19 a s ní spojená mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví přistoupila vláda k další fázi podpory těch sektorů ekonomiky, podnikatelů, živnostníků i zaměstnanců, kteří byli postiženi důsledky epidemie koronaviru. Tato opatření jsou v článku níže rozdělena do jednotlivých kategorií.

Plošná podpora podnikatelů

Ministerstvo průmyslu a obchodu opět spustilo dotační programy COVID – 2021 a COVID – Nepokryté náklady. Mají za cíl pomoci firmám a osobám samostatně výdělečně činným (dále jen „OSVČ“) překlenout obtížné období, kdy kvůli covid-19 musí dojít k omezení obchodu a služeb. Kompenzace budou vypláceny za tzv. rozhodné období od 1. listopadu do 31. prosince 2021. Níže najdete stručný popis obou dotačních programů.

Chtěli bychom doplnit, že příjem z těchto programů je zdanitelným příjmem.

Dotační program COVID 2021

  • Nárok na podporu mají podnikatelé a firmy, které prokážou, že jim v tzv. rozhodném období poklesl obrat nejméně o 30 %.
  • Rozhodným obdobím je listopad a prosinec 2021. Tato doba by se mohla případně prodloužit podle aktuální epidemické situace.
  • Výše podpory bude vypočítána jako součin částky 300 Kč (500 Kč v případě poklesu obratu o alespoň 50 %) a počtu zaměstnanců v pracovním poměru, vyjádřený jako ekvivalent plných pracovních úvazků a počtu dní v rámci rozhodného období.
  • Za zaměstnance se budou považovat rovněž tzv. spolupracující osoby a jednatelé se smlouvou o výkonu funkce jednatele.

Dotační program COVID – Nepokryté náklady

Nárok na podporu mají podnikatelé a firmy, které prokážou, že jim v rozhodném období poklesly tržby nejméně o 30% ve srovnání se stejným obdobím roku 2019, a to, že podnikatel v dané době bude ve ztrátě, výše podpory pak činí 40% (70% v případě poklesu tržeb o alespoň 50%) nepokrytých nákladů za rozhodné období, nicméně maximálně může žadatel získat podporu ve výši 30 milionů Kč. Mikropodniku, u kterého došlo k poklesu obratu alespoň o 80%, náleží podpora ve výši 90%.

Programy COVID 2021 a COVID - Nepokryté náklady není možné vzájemně kombinovat a nebude možný ani jejich souběh s kompenzačním bonusem. Naopak je možné využít kombinaci s programem Antivirus. Podrobnosti jsou zveřejněny na stránkách www.mpo.cz. Žádat o dotaci se bude stejně jako v minulosti přes informační systém AIS.

S vyplněním a podáním žádosti o dotaci COVID 2021 a COVID – Nepokryté náklady Vám samozřejmě velice rádi pomůžeme. V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat. O konkrétním termínu podání žádosti Vás budeme informovat později.

Podpora udržení zaměstnanosti – program Antivirus

Vzhledem k nepříznivé pandemické situaci se vláda také rozhodla rozšířit program Antivirus s cílem ochránit pracovní místa v době poklesu odbytu z důvodu zpřísněných protiepidemických opatření, která mají dopad na řadu zaměstnavatelů.

Aktuálně je prodloužen režim A, v rámci kterého bude možné až do 28. února 2022 poskytovat příspěvek ke krytí nákladů, které zaměstnavateli vzniknou výplatou náhrady mzdy zaměstnancům, kterým byla nařízena karanténa nebo izolace. Výše příspěvku činí 80 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně však 39 000 Kč na zaměstnance měsíčně.

Současně je obnoven režim B, v rámci kterého je možné v období od 1. listopadu 2021 do 28. února 2022 poskytnout zaměstnavatelům příspěvek i na náklady, které jim v tomto období vznikly výplatou náhrady mzdy zaměstnancům, kteří se v důsledku dopadů pandemie ocitli v režimu překážky v práci na straně zaměstnavatele. Výše příspěvku činí 60 % vyplacené náhrady mzdy a pojistného, maximálně však 29 000 Kč na zaměstnance měsíčně.

Celý program Antivirus bude platit až do 30. června 2022, do kdy je možné ze strany vlády prodlužovat období uznatelnosti výdajů pro jednotlivé režimy nebo stanovovat období nová. Podmínkou získání příspěvku je uzavření dohody o poskytnutí příspěvku z programu Antivirus mezi Úřadem práce České republiky a zaměstnavatelem do 28. února 2022. V případě vyčerpání finančních prostředků má vláda možnost pozastavit poskytování příspěvků, a to přechodně po dobu, než budou zajištěny finanční prostředky na realizaci programu. Ostatní podmínky programu zůstávají nezměněné (viz manuál pro zaměstnavatele).

Současně opět doplňujeme, že ačkoli je příjem z programu Antivirus osvobozen, jsou související výdaje, na které je dotace poskytnuta, tj. odvody na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené za zaměstnance, považovány za daňově neuznatelné náklady.

 

Následující opatření (tj. kompenzační bonus, krizové ošetřovné a příspěvek zaměstnanci při nařízené karanténě) procházejí v současné době legislativním procesem. Aktuální situace je taková, že tyto návrhy byly schváleny Senátem a dne 16. prosince 2021 podepsány prezidentem. Pro uvedení v platnost již tedy zbývá pouze vydání ve sbírce zákonů.

Kompenzační bonus pro rok 2022

V návaznosti na omezení podnikání od 22. listopadu 2021 byl znovu oživen tzv. kompenzační bonus, a to v rámci dvou nových bonusových období, konkrétně za první od 22. listopadu do konce roku 2021 a za druhé od prvního dne nového roku do 31. ledna 2022 s tím, že do budoucna bude možno přidávat další měsíční bonusová období na základě rozhodnutí vlády. Nárok na dávku vznikne OSVČ, společníkům s.r.o. nebo tzv. „dohodářům“, jejichž činnost (nebo činnost jejich zaměstnavatele) byla opatřeními významně dotčena, pokud půjde o převažující část příjmů.

Prvním z důvodů vzniku nároku na kompenzační bonus je nařízená karanténa nebo izolace, a to jak u dohodářů, tak i u OSVČ a společníků s.r.o. (pokud splní další podmínky). V tomto případě bonus činí 500 Kč za každý den.

Na druhý typ kompenzačního bonusu si sáhnou pouze OSVČ nebo společníci s.r.o. (pokud budou splňovat další specifické podmínky), jelikož předpokladem pro jeho získání je pokles tržeb či příjmů nejméně o 30 %, pokud k němu došlo v souvislosti s protipandemickými opatřeními. V tomto ohledu tedy dochází k zmírnění podmínek oproti poslednímu kompenzačnímu bonusu, jenž byl podmíněn poklesem o více než polovinu.

Další podstatnou změnou oproti předchozím zákonům je skutečnost, že tzv. srovnávaným obdobím není kalendářní měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období, ale kalendářní měsíc, který celý spadá do bonusového období. U prvního bonusového období tak bude srovnávaným obdobím prosinec 2021, u druhého bonusového období zase leden 2022. Naopak srovnávacím (rozhodným) obdobím jsou libovolné 3 po sobě jdoucí kalendářní měsíce v období od června do října 2021, resp. u sezónních činností v období od 1. listopadu 2019 do 31. března 2020.

Denní příspěvek tohoto typu kompenzačního bonusu může činit maximálně 1 000 Kč denně, přiznaná denní dávka ale nesmí přesáhnout tzv. limitní částku. Ta se vypočte jako rozdíl průměrné měsíční výše příjmů ve srovnávacím období a výše příjmů ve srovnávaném období vydělený počtem jeho kalendářních dní. Jde o opatření, jenž má zamezit tomu, aby podpora nepřesáhla celkový propad tržeb.

Kompenzační bonus bude ve své podstatě vratkou daně. Finanční správa bude veřejnost o možnosti podávání žádostí o vyplácení bonusu průběžně informovat. Lze však doporučit, aby žádosti byly podávány nejdříve od 1. ledna 2022, kdy již uběhne první srovnávané období.

Další podpora a úlevy pro firmy a občany

Detaily týkající se příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě a krizového ošetřovného můžete nalézt v článku naší sesterské společnosti Contract Administration na odkazu zde. Současné znění již bylo přijato Senátem. Tyto podpory jsou společně s kompenzačním bonusem osvobozeny od daně z příjmů.

Rádi bychom Vás také v krátkosti informovali o následujících opatřeních.

S ohledem na současnou situaci vláda přišla s tzv. mimořádnou finanční pomocí označenou jako „MOP Covid-19“. Tato pomoc se bude týkat osob, kteří se prokazatelně kvůli covid-19 ocitli ve finanční nouzi. Dávka se týká i rodičů dětí do 10 let, kteří kvůli uzavření škol a školských zařízení nebo v důsledku karantény zůstali doma na tzv. ošetřovném.

Připomínáme také, že v říjnu tohoto roku bylo ze strany ministryně financí prodlouženo prominutí DPH při dodání filtračních masek a respirátorů, a to do konce roku 2021. Prominutí se týká rovněž situací, kdy dochází k pořízení zboží z jiného členského státu či dovozu zboží.

Až do 31. prosince 2022 také platí prominutí DPH na testovací prostředky a očkovací látky spojené s covid-19. Detaily naleznete ve Finančním zpravodaji č. 35/2020.

Dále také připomínáme náš nedávný článek na téma Prominutí DPH na elektřinu a plyn“.

Pro úplnost dodáváme, že u elektronické evidence tržeb nadále platí odklad až do 31. prosince 2022, a to jak pro subjekty, které spadaly do prvních dvou vln, tak pro subjekty, které měly původně začít evidovat od 1. května 2020. Bude zajímavé sledovat, jak se nastupující vláda postaví k této celkové povinnosti.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe
Jiri Sindelar
Jiří  Šindelář
Tax Director
Crowe