Prominutí DPH na elektřinu a plyn

Prominutí DPH na elektřinu a plyn

Barbora Halousková, Andrea Kleinová
05.11.2021
Prominutí DPH na elektřinu a plyn
Vzhledem k událostem posledních týdnů a měsíců, kdy se ceny energií vyšplhaly do astronomických výšin, Ministerstvo financí rozhodlo o plošném prominutí daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) za dodání elektřiny nebo plynu, a to pro období od 1. listopadu do 31. prosince 2021. Dle vyjádření ministerstva je zřejmé, že takový vzrůst cen není důsledkem standardního cyklického vývoje ekonomiky, a jde tedy o mimořádnou událost. Primárním cílem tohoto rozhodnutí je tudíž zamezení vzniku tzv. energetické chudoby v méně příjmových domácnostech.

Kompletní znění rozhodnutí lze najít zde.

Prominutí se tedy týká všech dodání elektřiny a plynu, u kterých v období listopad a prosinec 2021 nastala povinnost přiznat daň z uskutečněného zdanitelného plnění, nebo z přijatého zdanitelného plnění (tedy v zásadě u pořízení plynu či elektřiny soustavami od osob neusazených v tuzemsku nebo u pořízení plynu z jiného členského státu či dovozu plynu jinak, např. v cisternách). Pokud před datem uskutečnění zdanitelného plnění byla přijata úplata, na jejímž základě vzniká povinnost přiznat daň, promíjí se i daň z této přijaté úplaty za předpokladu, že je přijata během měsíců listopad a prosinec 2021.

V souladu s faktem, že se jedná o plošné prominutí, vztahuje se i na osoby, které tyto energie pouze přefakturovávají. V praxi se tak jedná např. i o pronajímatele nemovitostí za předpokladu, že se energie vyúčtovávají samostatně, tzn. odděleně od ceny nájmu.

Na základě vyvstalých otázek byly do současné chvíle vydány již dvě Informace Generálního finančního ředitelství (dále jen „GFŘ“), a to dne 20. října a následně 27. října 2021. Součástí té pozdější Informace GFŘ jsou i příklady uplatnění sazeb DPH při zúčtování záloh, které doporučujeme si v případě zájmu prostudovat. Současně také přesně definuje, kterého plynu se prominutí týká v závislosti na jeho užití. Jedná se o plyn určený k použití nebo nabízený k prodeji pro pohon motorů nebo pro výrobu tepla bez ohledu na způsob spotřeby tepla. Předmětné Informace můžete nalézt na níže uvedených odkazech:

Na co si dát pozor při vystavování daňových dokladů?

V případě dotčených osvobozených dodávek je plátce povinen daňový doklad vystavit bez uvedení sazby a výše daně (příp. se sazbou daně 0 % a výší daně 0 Kč). Důležité je vědět, že v případě opomenutí takovéto úpravy, kdy zůstane na dokladu daň na výstupu uvedena, je plátce povinen tuto daň přiznat a uhradit, kdežto však na druhé straně nemá příjemce nárok na odpočet daně. V takovém případě je nutné požádat o vystavení opravného daňového dokladu.

Pokud se jedná o dodání v režimu přenesené daňové povinnosti, kdy daň přiznává a hradí příjemce, se změna vystaveného daňového dokladu nedotkne.

Jak se „poprat“ s platebními kalendáři?

Specifická pravidla se uplatní u platebního kalendáře, což je zvláštní typ daňového dokladu typický právě pro oblast energií. Platební kalendáře, vydané před datem účinnosti prominutí DPH, nejsou vystavovatelé povinni opravovat. Může tedy zde být i v měsících listopad a prosinec 2021 uvedena sazba DPH v nenulové výši. Celá výše takovéto zálohy však bude považována za základ daně, kde se uplatní DPH v nulové výši. Na druhé straně, odběratel ztrácí z dotčených záloh nárok na odpočet DPH.

 A jak to vše správně vykázat?

Na straně plátce či identifikované osoby se dodávky podléhající prominutí projeví na řádku 26 daňového přiznání. Obdobně to platí i u příjemce plnění v případě přenesení daňové povinnosti, nicméně pro poskytovatele plnění je zachováno vykazování na řádku 25 daňového přiznání.

V kontrolním hlášení se tato plnění s prominutím DPH vykazovat nebudou.

Závěrem bychom chtěli doplnit, že byla vládou schválena předloha novely zákona o DPH, kterou by bylo možné od DPH osvobodit dodávky plynu a elektřiny po celý rok 2022. Upozorňujeme však, že tento návrh není finální a vyžaduje schválení žádosti Evropskou komisí, která by dané osvobození umožňovala. Následně by bylo nutné tuto dočasnou změnu schválit v národním legislativním procesu. O dalším vývoji bychom Vás informovali následně.

 

Režim A programu Antivirus prodloužen

Koncem října 2021 rozhodla vláda o prodloužení programu Antivirus v režimu A, a to až do konce roku 2021. Zaměstnavatelé mohou na základě žádostí získat kompenzace nákladů za zaměstnance, kterým byla nařízena karanténa, či pokud sami museli částečně nebo zcela omezit svůj provoz na základě vládních opatření. Částka podpory činí 80 % vyplacené mzdy včetně odvodů zaměstnavatele na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění, maximálně však 39 000 Kč na jednoho zaměstnance.

Dopad této finanční podpory na zdanění příjemců si můžete prostudovat v našem dřívějším článku.

Daňové poradenství

Kontaktujte našeho odborníka

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe