helca

Do kdy musí valná hromada rozhodnout o rozdělení hospodářského výsledku?

Helena Šulcová
21.10.2019
helca

V minulém čísle jsem Vám připomínala, abyste nezapomněli zajistit Schválení účetní závěrky předchozího roku ze strany valné hromady. Dnes na toto téma krátce naváži informací ohledně termínu pro rozhodnutí o rozdělení hospodářského výsledku.

Jistě si vybavíte, že dlouhá léta platilo rozhodnutí Nejvyššího soudu (rozhodnutí NSČR ze dne 30. září 2009, sp. zn. 29 Cdo 4284/2007 (Rc 80/2010)), kterým Nejvyšší soud vyložil ustanovení Obchodního zákoníku o uskutečnění konání valné hromady v termínu do 6 měsíců ode dne konce fiskálního roku tak, že šestiměsíční lhůta pro konání řádné valné hromady platí nejen pro svolání valné hromady pro účely schválení účetní závěrky společnosti, ale také pro rozhodnutí valné hromady, jak naložit s hospodářským výsledkem předchozího účetního období. Důvodem pro tento výklad byl názor, že uvedená šestiměsíční lhůta představuje nejzazší lhůtu, po kterou může daná účetní závěrka poskytnout valné hromadě reálný obraz účetnictví ke kvalifikovanému rozhodnutí o rozdělení zisku a vyplacení dividend. Pozdější rozhodnutí o výplatě dividend bez sestavení mezitímní účetní závěrky pak de facto znamenalo porušení zákona.

Výše uvedené rozhodnutí již od letošního roku neplatí, neboť dne 27. 2. 2019 vydal Nejvyšší soud usnesení (sp. zn. 27 Cdo 3885/2017), ve kterém se vyjádřil k pravidlům zákona o obchodních korporacích upravujícím rozdělování zisku a svolání valné hromady akciové společnosti. Dle tohoto usnesení může, s účinností od 1. 1. 2014, řádná účetní závěrka zpracovaná za předchozí účetní období sloužit jako podklad pro rozdělení zisku až do konce následujícího účetního období. Důvodem pro tento výklad je úprava tzv. insolvenčního testu (v §40, odst, 1, zákona o obchodních korporacích), který by měl být dostačující pro rozhodnutí o rozdělení zisku a pro případné zabránění vyplacení podílů na zisku v neprospěch věřitelů společnosti.

Autor