news

Účetní závěrka

Víc než jen zákonná povinnost

Veronika Žáčková
14.11.2019
news

Blíží se nám konec roku a s tím souvisí splnění mnoha úkolů, včetně těch účetních. Účetní závěrka je pro někoho pouze zákonná povinnost, pro jiného naopak možnost, jak prezentovat své finanční výsledky managementu. Ne každý ji však dokáže správně sestavit. Jaký je její význam a na co si dát pozor?

Účetní závěrku je povinna sestavit každá účetní jednotka, která vede účetnictví. Ta ji však musí sestavit v různém vymezení a rozsahu, záleží na velikosti firmy. Říkáme proto, že společnost sestavuje účetní závěrku v plném nebo ve zkráceném rozsahu. Nestanoví-li zákon o účetnictví jinak, ve zkráceném rozsahu mohou sestavit účetní závěrku pouze ty účetní jednotky, které nejsou povinny mít účetní závěrku ověřenou auditorem.

Každá účetní závěrka je nedílný celek a musí ji minimálně tvořit rozvaha, výkaz zisku a ztráty a příloha, která vysvětluje a doplňuje informace obsažené v předchozích dvou výkazech. Pro splnění povinnosti plného rozsahu je potřeba sestavit i přehled o peněžních tocích, změnách vlastního kapitálu apod.

Správně identifikovat velikost účetní jednotky a tím i rozsah účetní závěrky může být obtížné, proto je lepší se obrátit na zkušeného účetního poradce. Pokud v této oblasti máte pochybnosti, neváhejte se obrátit na nás.

Jaký je význam účetní závěrky?

Účetní závěrka je jedna ze zásadních a komplexních informací o podniku, které jsou dostupné pro širokou škálu uživatelů od bank, investorů až k finančnímu úřadu. Jejím cílem je poskytnout informace nejen o výsledcích hospodaření za dané období, ale také o stavu majetku a závazků společnosti. Informace v účetní závěrce musí být ze zákona spolehlivé, srovnatelné, srozumitelné a posuzují se z hlediska významnosti. Všechny poskytované informace mají mít svůj účel a mají být vhodně provázány.

Pokud jste jednatelem řídící podnik a pokud se tím podílíte i na rozhodování, získáváte informace většinou pravidelně formou měsíčních výstupů z účetnictví. Přesto i pro vás je účetní závěrka důležitá, protože vy jste za její správné sestavení zodpovědní a za rozhodnutí z ní vyplývajících.

Pozor je třeba dát na spoustu věcí

Účetní závěrka rozhodně nepatří mezi automatické úkony, které lze získat jedním klikem z účetního softwaru, a ne každý účetní umí bezchybnou účetní závěrku se všemi náležitostmi sestavit.
Účetní závěrka je zákonná povinnost pro všechny účetní jednotky. Bývá většinou v podobě tzv. řádné, tj. jednou za 12 měsíců, kdy jejím zpracováním dojde k uzavření ročního účetního období. Společnosti, které obchodují na burze cenných papírů, mají ze zvláštního zákona povinnost sestavovat také pololetní zprávy. Samozřejmě mohou nastat i situace (např. vyplacení zálohy na podíly na zisku), kdy podnik musí sestavit tzv. mezitímní účetní závěrku.


Odpovědný je statutární orgán společnosti

Seznámení a schválení konečné podoby účetní závěrky probíhá na zasedání valné hromady, kterou dle zákona musí jednou do roka svolat statutární orgán společnosti. Statutární orgán (jednatel a představenstvo) nese obecně odpovědnost za účetnictví a z něho vyplývající účetní závěrku, a tím pádem i za v ní prezentované výsledky.

Ke schválení účetní závěrky musí dojít nejpozději do šesti měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. Pokud je účetní závěrka vypracována k 31. 12. 2019, musí být tedy do 30. 6. 2020 svolána valná hromada a účetní závěrka schválena. V případě, že se tak nestane, nemůže být účetní závěrka zveřejněna a hrozí pokuta až do výše 3 % brutto hodnoty aktiv. Stejně tak nemůže být vyplacen podíl na zisku. Po tomto datu je možné vyplatit již pouze zálohu na podílu na zisku, a to na základě sestavení mezitímní účetní závěrky.

Nejpozději do konce roku následujícího účetního období musí být zveřejněna účetní závěrka v obchodním rejstříku (tj. do 31. 12. 2020 u účetní závěrky za rok 2019). Auditované společnosti musí zákonnou povinnost splnit i o několik měsíců dříve, a to nejdéle do 30 dnů po schválení účetní závěrky, resp. jejím ověření auditorem.

Jak je zmíněno již dříve, ne každý účetní umí kvalitní účetní závěrku se všemi náležitostmi sestavit. V případě, že byste v této věci potřebovali asistenci, jsme Vám plně k dispozici.

Autor

verca
Veronika Žáčková
Accounting Manager
Crowe