news

Interpretace Národní účetní rady týkající se vykazování výzkumu a vývoje

Jana Střelická
18.11.2019
news

Návrh interpretace NI-58 Vykazování nehmotných výsledků výzkumu a vývoje z dílny NÚR prošel prvním připomínkovým řízením, v rámci kterého NÚR obdržela řadu podnětů a připomínek, na jejichž základě byl text návrhu interpretace upraven.

Tento revidovaný návrh interpretace se nyní nachází ve druhém vnějším připomínkovém řízení, které končí dne 30. listopadu 2019.

Po skončení vnějšího připomínkového řízení bude zveřejněn finální text schválené interpretace NÚR spolu se stručnou zprávou informující o vypořádání obdržených připomínek.

Interpretace řeší vykazování výzkumu a vývoje v účetnictví podle českých účetních předpisů.

Tím, že české účetní ani daňové předpisy neobsahují definici výzkumu ani vývoje, vyvstává například otázka, zda je přístup k vykazování nákladů na výzkum a vývoj v účetních závěrkách připravených dle IFRS akceptovatelný i podle českých účetních předpisů.

Interpretace řeší otázky, jaká je obecná účetní definice výzkumu a jaká je obecná účetní definice vývoje, za jakých podmínek je možno aktivovat výsledky vlastního vývoje a jaké jsou základní principy odepisování aktivovaných výsledků vlastního vývoje.

Navrhované řešení vychází ze základních účetních principů založených na tom, že náklady na výzkum představují náklady období a nesplňují charakteristiky aktiva. Naproti tomu náklady na vývoj jsou aktivovány při splnění dostatečné pravděpodobnosti úspěchu a měřitelnosti.

Výdaje na vývoj by měly být aktivovány do dlouhodobého nehmotného majetku pouze v případě, že je naplněna charakteristika aktiva a je očekávána ekonomická využitelnost takového aktiva. Toto nehmotné aktivum je odepisováno po dobu jeho ekonomické životnosti tak, aby byl naplněn princip souladu výnosů a nákladů.

V české účetní praxi se někdy výdaje na vývoj při absenci konkrétní úpravy účtují jako náklady příštích období či komplexní náklady příštích období. Toto řešení nepovažuje NÚR za současné legislativy za nutně nesprávné, do budoucna však není toto řešení koncepčně preferováno z hlediska povahy vývoje i konsistence mezi účetními závěrkami.

Co jsou Interpretace NÚR?

Národní účetní rada je nezávislá odborná instituce založená v roce 1999, jejímiž členy jsou reprezentanti významných profesních organizací a odborné akademické půdy (Komora daňových poradců, Komora auditorů, Svaz účetních, VŠE).

Předmětem činnosti NÚR je podpora odborné způsobilosti a profesní etiky při rozvoji účetních profesí a v oblasti metodiky účetnictví a financování. Kromě podílení se na tvorbě a připomínkování předpisů, také vytváří interpretace českých účetních předpisů.

Úkolem interpretací je vyjádření odborného názoru na praktickou aplikaci českých účetních předpisů, který reaguje na účetní otázky, které nejsou řešeny českými účetními předpisy nebo je jejich řešení pro praxi nedostatečné, nebo otázky, které vznikly nově při uplatňování účetních předpisů v praxi, nebo otázky, které jsou účetními předpisy řešeny, ale aplikace je v praxi nejednotná. 

NÚR při tvorbě Interpretací vychází ze zákona o účetnictví, ostatních zákonů a předpisů a v případě, kdy tyto předpisy neposkytují jednoznačné vodítko, přihlíží ke způsobu naplnění věrného a poctivého obrazu v mezinárodně uznávaných pravidlech (pokud takové existují).

Interpretace jsou tak oporou při argumentaci, rozhodování a volbě účetních pravidel, principů a postupů pro danou účetní jednotku. Nejsou však právně závazným názorem, neboť takovýto názor jsou oprávněny vydávat pouze soudy.

Interpretace a ostatní informace o NÚR jsou zdarma k dispozici na www.nur.cz

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe