news

Harmonizace úpravy řetězových obchodů

Posílení právní jistoty nebo zbytečná rigidita?

Andrea Kleinová
18.11.2019
news

Již v zářijovém vydání našich Crowe News jsme upozornili na to, že od počátku roku 2020 nás čekají významné systémové změny v oblasti DPH. Tzv. „quick fixes“ jsou odrazem legislativních změn na úrovni EU a jejich primárním cílem je odstranění odlišností v právních úpravách jednotlivých členských států, a tedy zvýšení právní jistoty, a to především ve sféře přeshraničních transakcí.

„Quick fixes“ tak přinášejí harmonizaci právní úpravy na úrovni národních předpisů a zavádějí následující:

  • podmínku znalosti DIČ pořizovatele a uvedení dodání zboží v souhrnném hlášení pro uplatnění osvobození dodání zboží do jiného členského státu;
  • významně přísnější pravidla po prokazování dopravy zboží do jiného členského státu;
  • harmonizované pravidla pro přiřazování přepravy v rámci tzv. řetězových obchodů; a
  • jednotný režim konsignačních skladů ve formě call-off stock.

Dnes bychom rádi upřímili Vaší pozornost na harmonizaci pravidel pro přiřazování přepravy v rámci tzv. řetězových obchodů. Jenom pro úplnost, řetězový obchod je taková transakce se zbožím, kdy v průběhu jedné přepravy zboží dojde alespoň dvakrát k převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník.

Aktuálně je úprava řetězových obchodů sice v kompetenci jednotlivých členských států, nicméně pravidla jsou relativně harmonizovaná díky stálé judikatuře Soudního dvora Evropské unie. Soudní dvůr totiž opakovaně judikuje, že v řetězci může být přeprava přiřazena pouze jednomu převodu práva nakládat s tímto zbožím jako vlastník, tj. jenom k jednomu plnění.

Přeprava u řetězových obchodů bude od roku 2020 natvrdo přiřazována následovně:

  • Je-li zboží odesíláno nebo přepravováno z jednoho členského státu do jiného členského státu od prvního dodavatele přímo konečnému pořizovateli v řetězci, připíše se odeslání nebo přeprava primárně pouze k dodání zprostředkujícímu subjektu, t.j. k plnění mezi prvním dodavatelem a (prvním) prostředníkem.
  • Pokud však prostředník svému (prvnímu) dodavateli sdělil své identifikační číslo pro DPH, které mu vydal členský stát, ze kterého je zboží odesláno nebo přepraveno, lze odeslání nebo přepravu připsat pouze k dodání zboží zprostředkujícím subjektem, tj. k plnění mezi prostředníkem a jeho (konečným) odběratelem.

Přeprava v rámci řetězových obchodů bude tedy primárně přiřazena k transakci mezi dodavatelem a prostředníkem. Pouze ve specifickém případě se přeprava přiřadí až k dodání uskutečněném prostředníkem.

Od roku 2020 se v důsledku výše uvedených pravidle zřejmě v jistých případech odchýlíme od dodacích podmínek INCOTERMS. Zda je toto řešení opravdu šťastné, ukáže až praktická aplikace.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe