koronavirus

Daně za časů koronaviru

Co všechno se mění a na co si dát pozor

Andrea Kleinová
23.03.2020
koronavirus

Pokud se počátkem roku o ekonomické krizi mluvilo, tak jenom potichu a obvykle s přáním, aby byla co nejmírnější a abychom měli dostatek času na přípravu. Ještě obvyklejší byla víra, že žádná krize nebude, pouze jakési ochlazení.

Avšak pandemie nemoci COVID-19 přinesla do našich životů změny, které jsme si ještě před pár dny neuměli ani představit. Spolu s nimi vtrhla do našich životů ekonomická krize. Nikdo již nepochybuje, že nastane.

Vlády dotčených zemí tak přistoupily nejen k drakonickým opatřením k omezení pohybu obyvatel zamezující nekontrolovatelné šíření nového koronaviru, ale byly nuceny přijmout také opatření, kterými podpoří ekonomiku.

V české daňové sféře jsou tato opatření vyjádřena v tzv. liberačním daňovém balíčku, který Vláda České republiky schválila 16. března 2020. Nicméně pokud se někdo těšil, že se lhůty pro podání daňových tvrzení prodlouží, zůstal zklamán. Jaké úlevy tedy tento balíček přinesl?

Úvodem je nutno ještě jednou zdůraznit, že lhůty pro podání daňových přiznání ani jiných daňových hlášení nebyly nijak prodlouženy. To samé se týká i povinnosti uhradit příslušnou daňovou povinnost.

Termín pro podání přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob tedy zůstává zachován, a to ke dni 1. dubna 2020. Prodloužení této lhůty až o tři měsíce, tedy do 1. července 2020 je možné na základě standardních institutů zavedených v české daňové legislativě, tedy v případě jeho přípravy a podání ze strany daňového poradce na základě plné moci, u právnických osob podléhajících zákonnému auditu nebo také na základě individuální a odůvodněné žádosti o prodloužení lhůty.

Nicméně pokud právnická osoba nebo fyzická osoba nevyužije žádnou z výše uvedených možností a svou povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů ke dni 1. dubna 2020 nestihne splnit, pokuta za opožděné tvrzení daně jí bude automaticky prominuta, pokud přiznání podá nejpozději do 1. července 2020. Obdobně jí budou prominuty také úroky z prodlení v případě opožděné úhrady daňové povinnosti, pokud bude uhrazena dodatečně ve výše uvedené lhůtě.

V tomto ohledu je nutno zdůraznit, že výše uvedené se netýká těch přiznání, které jsou k 1. dubnu 2020 podávány z toho důvodu, že právnická osoba účtuje v hospodářském roce končícím k 30. září 2019 a je oprávněna aplikovat prodlouženou lhůtu, protože podléhá zákonnému auditu či její daňové přiznání podává daňový poradce na základě plné moci.

Fyzické osoby by také neměly zapomenout na to, že výše uvedené se týká pouze daně z příjmů, ne však zdravotního pojištění či sociálního zabezpečení. Lhůta pro podání přehledů o příjmech tak zůstává zachována ke dni 4. května 2020. 

Konec března s sebou přináší i další povinnosti v oblasti daní. 1. dubna 2020 uplyne také lhůta pro podání vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou týkající se roku 2019, která se také nijak neposouvá. Platí však obdobná úprava jako v případě přiznání k daním z příjmů, tedy pokud bude vyúčtování podáno nejpozději do 1. července 2020, nebude jeho opožděné podání sankcionováno.

Zde je nutno upozornit, že výše uvedené se netýká vyúčtování zálohové daně z příjmů ze závislé činnosti. Rovněž se tato úleva nijak nedotkne podání oznámení o osvobozených příjmech.

V oblasti daně z přidané hodnoty jsou úlevy ještě o něco méně patrné. Plošně budou prominuty pouze pokuty za opožděné podání kontrolního hlášení ve výši 1 000 Kč, které vzniknou mezi 1. březnem 2020 a 31. červencem 2020. Ostatní, více citelné pokuty za opožděné podání či dokonce za nepodání kontrolního hlášení, budou promíjeny pouze na základě individuálních žádostí, pokud bude prokázána spojitost s koronavirem.

Výše uvedené však není kompletním výčtem možných úlev, jelikož lze využít i dalších individuálních institutů, jako například institutu snížení hrazených záloh na daň, včetně jejich úplného zrušení, posečkání daně (neboli odkladu splatnosti daně) či nastavení splátkového kalendáře pro úhradu daňové povinnosti nebo také žádostí o prominutí úroků z prodlení či úroků z posečkané částky. V tomto ohledu je však nutno nezapomenout, že pro úspěšné využití těchto institutů je mnohdy nezbytné naplnit řadu podmínek (např. neexistence nedoplatku, dobrá daňová morálka v minulosti).

Závěrem lze tedy shrnout, že nouzové stavy vyžadují individuální řešení, a proto Vám doporučujeme hledat co možná nejvhodnější řešení pro každou nastalou situaci. S tímto hledáním Vám velice rádi pomůžeme, a proto se na nás v případě potřeby neváhejte obrátit.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe