Změna daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Změna daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Lucie Švarcová
23.06.2020
Změna daňových zákonů v souvislosti s koronavirem

Česká republika se dostává do další fáze boje s následky v souvislosti s pandemií Covid-19, která negativně ovlivnila podnikání mnohých podnikatelů a firem. Pro zmírnění negativních ekonomických dopadů je připraven návrh zákona o změně některých daňových zákonů (dále jen „Protikrizový daňový balíček“), Protikrizový daňový balíček by měl být v nejbližších dnech podepsán prezidentem a následně vyhlášen ve Sbírce zákonů. Změny, které Protikrizový daňový balíček přináší, budou platit až po vyhlášení ve Sbírce zákonů, které se předpokládá nejpozději 1. 7. 2020.

Protikrizový daňový balíček zavádí do zákona nový institut zpětného uplatnění daňové ztráty až do výše 30 mil. Prakticky bude možné stanovenou daňovou ztrátu uplatnit zpětně ve dvou zdaňovacích obdobích bezprostředně předcházejících zdaňovacímu období, za které je daňová ztráta stanovena a tím snížit daňovou povinnost zpětně v těchto předcházejících obdobích. Poprvé bude možné tento institut využít u daňové ztráty, která vznikne za zdaňovací období končící 30. 6. 2020 a později. Poplatníci, jejichž zdaňovacím období je kalendářní rok a v roce 2020 dosáhnou daňové ztráty, budou moci tuto ztrátu použít jako položku snižující základ daně zpětně za zdaňovací období roku 2019 a 2018.

Speciálně pro první období, ve kterém se využije nová právní úprava, bude možné uplatnit ztrátu zpětně již na základě odhadu výše ztráty za období, které doposud neskončilo. Takto odhadnutou daňovou ztrátu bude možné odečíst od základu daně pouze za bezprostředně předcházející zdaňovací období. V podstatě to znamená, že poplatník se zdaňovacím obdobím kalendářního roku může již v průběhu roku 2020 odhadnout výši očekávané ztráty za rok 2020 a tuto odhadovanou výši ztráty si uplatnit jako položku snižující základ daně v daňovém přiznání / v dodatečném daňovém přiznání za rok 2019. Po skončení roku 2020, kdy bude pravomocně stanovena přesná výše ztráty za rok 2020, a pokud bude výše ztráty nižší než odhadovaná výše ztráty, bude poplatník povinen podat dodatečné daňové přiznání za rok 2019. V tomto případě však musí poplatník zároveň počítat s vyměřením případných úroků z prodlení, může však zažádat o jejich snížení či celkové odpuštění.

Rozsáhlá omezující opatření v souvislosti s koronavirem mají velký dopad na snížení příjmů podnikatelů a firem podnikajících zejména v oblasti cestovního ruchu či provozujících kulturní a sportovní zařízení. Pro zmírnění těchto negativních dopadů Protikrizový daňový balíček snižuje sazbu DPH na 10% u následujících plnění:

  • Ubytovací služby (bude se týkat zejména hotelů, hostelů, penzionů, air bnb, apod.);
  • Pozemní hromadná pravidelná doprava;
  • Vstupy na kulturní akce (zahrnuje např. divadla, kina, koncerty, zoologické zahrady apod.);
  • Vstupy na sportovní události a do sportovních zařízení (zahrnuje např. bazény, sportoviště, sauny, apod.).

Uplatnění sazby daně 10% u vybraných plnění bude možné aplikovat ode dne nabytí účinnosti zákona.

Protikrizový daňový balíček dále snižuje sazby daně silniční u automobilů s maximální povolenou hmotností vyšší než 3,5 tuny. Nové sazby se použijí za celé zdaňovací období roku 2020.

Další očekávané změny daňových zákonů

Velmi očekávanou změnou v oblasti daňových zákonů je zrušení daně z nabytí nemovitých věcí. Příslušný Vládní návrh zákona je stále v legislativním procesu; v průběhu následujících dní by mělo v Poslanecké sněmovně proběhnout druhé čtení.

V případě koupě nemovitostí se zrušení daně z nabytí nemovitých věcí bude vztahovat nejdříve na převod nemovitostí, u kterých došlo k zápisu změny vlastnického práva do katastru nemovitostí 1. 12. 2019 a později. Jinak řečeno, převod nemovitostí, u kterých došlo k zápisu změny vlastnického práva v katastru nemovitostí před 1. 12. 2019 dani z nabytí nemovitých věcí, ještě podléhají.

Autor

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe