Další daňové úlevy z třetího liberačního balíčku

Další daňové úlevy z třetího liberačního balíčku

Jana Střelická
23.06.2020
Další daňové úlevy z třetího liberačního balíčku

Po Liberačním balíčku I a II z března letošního roku přistoupila vláda k dalším daňovým úlevám či prodloužení již stávajících opatření na podporu daňovým subjektům v souvislosti s šířením koronaviru. Tato opatření jsou shrnuta v Liberačním balíčku III přijatém vládou dne 8.6.2020 s účinností od zveřejnění ve Finančním zpravodaji 9/2020 ze dne 10. 6. 2020.

Zřejmě nejdůležitějším opatřením je automatické prominutí sankcí za pozdní podání přiznání k dani z příjmů fyzických či právnických osob a platbu daně z příjmů za rok 2019, pokud bude povinnost splněna nejpozději do 18. 8. 2020. Toto prominutí se vztahuje na všechny subjekty, které měly povinnost podat přiznání za 2019 do 1. 4. 2020 či do 1. 7. 2020 (auditované společnosti či subjekty, kterým daňové přiznání podává daňový poradce), s výjimkou subjektů, jejichž příslušným správcem daně je Specializovaný finanční úřad. Tyto subjekty spadající pod SFÚ mohou v případě, že naplní podmínky pro prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání, žádat správce daně standardním způsobem o prodloužení lhůty pro podání daňového přiznání. Připomínáme, že se nejedná o posunutí lhůty pro podání přiznání a platbu daně, ale pouze o prominutí sankcí za pozdní podání/platbu daně, takže např. subjekty, kterým za 2019 vychází přeplatek na dani, jej po podání daňového přiznání (do 1. 7. 2020) dostanou vrácený ve standardní lhůtě do 30 dní od lhůty pro podání daňového přiznání. Také upozorňujeme na to, že sankce jsou prominuty jen v situaci, že jsou povinnosti podání a platby doplatku daně splněny do 18. 8. 2020. V případě prodlení by se totiž sankce uplatnily již od 1. 7. 2020.

V této souvislosti si dovolujeme upozornit, že pokud se daňový subjekt rozhodne zaplatit daňový doplatek za rok 2019 v této „prodloužené“ lhůtě, tak doporučujeme v „prodloužené“ lhůtě i podat daňové přiznání. V případě podání daňového přiznání je totiž vyměřena daňová povinnost k datu standardní lhůty (1. 7. 2020), která se při neuhrazení stává dluhem (jehož pozdní úhrada až do 18. 8. nebude sankcionována), tudíž by v mezidobí mezi vyměřením daně a úhradou doplatku daně nebylo možné daňovému subjektu vystavit potvrzení o bezdlužnosti.

Obdobně jako u daně z příjmů je také prominuta pokuta za neoznámení osvobozeného příjmu, pokud je tato povinnost splněna do 18. 8. 2020.

Liberační balíček III dále prodlužuje prominutí DPH na bezúplatná dodání ochranných prostředků (zejména roušek, respirátorů, dezinfekčních prostředků apod.) dodaných v období od 18.5. do 31. 7. 2020.

Rovněž dojde k automatickému prominutí úroků na všech daních za období od počátku nouzového stavu, tj. od 12. 3. 2020 do 31. 12. 2020 v případech, kdy bude správcem daně individuálně povoleno posečkání či úhrada ve splátkách z důvodů souvisejících s koronavirem. Správní poplatky za podání žádostí na finanční či celní úřad (žádost o posečkání nebo splátkování daně, žádost o prominutí úroku z prodlení, žádost o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení apod.) učiněných do konce 2020 jsou taktéž prominuty.

Až do 31. 12. 2020 je také možné odsunout podání přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí včetně úhrady daně, čímž dojde k překlenutí období až do nabytí účinnosti zrušení daně z nabytí nemovitých věcí.

Autor

jana
Jana Střelická
Certified Tax Advisor
Crowe