news

Jaký bude osud tzv. plošného reverse charge mechanismu?

Andrea Kleinová
18.01.2020
news

Tzv. reverse charge mechanismus neboli česky mechanismus přenesení daňové povinnosti je založen na principu, že povinnost přiznat daň z přidané hodnoty se přesouvá z poskytovatele plnění na jeho příjemce. To znamená, že poskytovatel vystaví fakturu bez daně z přidané hodnoty a naopak, příjemci vzniká povinnost přiznat a odvést daň na výstupu a současně obvykle také právo na uplatněné nároku na odpočet. Taková konstrukce zamezí finančním převodům mezi plátci a správcem daně a díky tomu se odstraňuje možnost vzniku tzv. kolotočového podvodu.

Kolotočové podvody jsou podvody v řetězci, kdy dodavatel zboží nebo poskytovatel služby, tzv. bílý kůň, neuhradí vykázanou daň na výstupu, zatímco příjemce tohoto plnění uplatní nárok na odpočet daně na vstupu. Tak dojde k situaci, kdy správce daně neobdrží daň, avšak je povinen vyplatit odpočet.

Česká republika již nyní aplikuje režim reverse charge v různých sektorech ekonomiky, a to např. u dodání zlata, dodání strusky z výroby železa, sběrového odpadu a šrotu, převod povolenek na emise skleníkových plynů, poskytnutí stavebních nebo montážních prací, poskytnutí pracovníků pro stavební či montážní práce nebo také u obchodů s obilovinami, mobilními telefony, tablety, laptopy, kovy a jiným podobným zbožím za více než 100 000 Kč.

V návaznosti na zkušenosti v této oblasti začala Česká republika usilovat o možnost zavedení tzv. plošného reverse charge mechanismu, což bylo ze strany Rady ministrů financí a hospodářství zemí EU (ECOFIN) povoleno v listopadu minulého roku. Dle povolené výjimky by měli v České republice podléhat mechanismu reverse charge veškerá zdanitelná plnění u zboží a služeb u jednotlivých transakcí nad EUR 17 500 (v přepočtu cca 450 000 Kč). Nicméně, tato výjimka je pouze dočasná, a to do 30. června 2022.

Pro uplatnění výše uvedeného je dále nutné promítnutí do národní legislativy, tedy do zákona o DPH. Ministerstvo Financí v tiskové zprávě z počátku roku 2019 původně předpokládalo zavedení tohoto systému od 1. července 2020. Nicméně, dle tiskové zprávy z 6. prosince 2019 se zavedení plošného reverse charge zdá v nejbližší době velmi nepravděpodobné, jelikož Ministerstvo Financí uvažuje o jeho zavedení až poté, co se podaří prodloužit jeho použití. Vzhledem k velice komplikovanému a zdlouhavému procesu na úrovni EU to však nelze očekávat v průběhu roku 2020.

Autor

Andrea Kleinová
Andrea Kleinová
Certified Tax Advisor
Crowe