news

Daňové povinnosti vlastníků nemovitostí

v lednu 2020 

Lucie Švarcová
11.01.2020
news

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020 připadá na 31. ledna 2020.

Povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí se však týká pouze těch vlastníků nemovitostí, u kterých došlo v roce 2019 ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně. Změnou okolností rozhodných pro stanovení daně jsou např. pořízení či prodej nemovitosti, změna výměry nebo druhu pozemku, změna půdorysu stavby, nástavba o další nadzemní podlaží apod. Pro přiznání k dani z nemovitých věcí je rozhodný stav k 1.1.2020.

Pokud poplatník podal přiznání v předchozích letech, případně mu byla vyměřena v předchozích letech daň z moci úřední, a u vlastněných nemovitostí v roce 2019 nedošlo ke změně okolností rozhodných pro stanovení daně v porovnání s tímto předchozím obdobím, poplatník nemá povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí na rok 2020. V těchto případech správce daně vyměří daň na základě poslední známé daně. Poplatník daň uhradí na základě obdržené složenky zaslané správcem daně případně na základě údajů k platbě daně zaslaných správcem daně emailem, pokud si poplatník o tuto emailovou formu u správce daně zažádal.

Předmětem daně jsou pozemky evidované v katastru nemovitostí, dokončené nebo užívané stavby spojené se zemí pevným základem (např. budovy) a dokončené nebo užívané jednotky.

Poplatníkem daně je ve většině případů vlastník pozemku, stavby či jednotky. Je-li vlastníků jedné nemovitosti více, přiznání může podat jménem všech vlastníků za celou nemovitost jeden vlastník jakožto společný zástupce, případně přiznání podá každý spoluvlastník sám pouze za svůj spoluvlastnický podíl.

Základní sazba daně u pozemku závisí na charakteru pozemku případně i na způsobu jeho užití. Základní sazba daně u stavby či jednotky se odvíjí od druhu stavby a způsobu jejího využití. Tato základní sazba daně se dále navyšuje s ohledem na případné další nadzemní podlaží u staveb a u všech nemovitostí se sazba daně násobí koeficientem s ohledem na lokalitu, kde se daná nemovitost nachází. Obce mohou také formou obecní vyhlášky sazbu daně u některých staveb a jednotek ještě dále navýšit použitím dalšího koeficientu. Kalkulovanou daň je nutné dále navýšit nachází-li se v obytném domě nebo jednotce nebytový prostor používaný k podnikání.

V kompetenci obcí je také stanovení případného místního koeficient, který může zvýšit daňovou povinnost až pětinásobně.

Daň z nemovitých věcí na rok 2020 je splatná nejpozději do 31. května 2020 pokud je celková výše daně do 5.000 Kč. Je-li celková výše daně z nemovitých věcí nad 5.000 Kč, je daň splatná ve dvou stejných splátkách nejpozději do 31. května 2020 a 30. listopadu 2020.

Autor

lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe