Newsletter

Změny ve finančních výkazech za rok 2018

Helena Šulcová
24.01.2019
Newsletter

Máme za sebou konec roku 2018, což pro většinu společností znamená konec účetního období a přípravu účetní závěrky včetně sestavení účetních výkazů.

Pojďme si projít změny ve finančních výkazech oproti roku 2017.

Některé změny jsou jen „kosmetického“ charakteru. K těm patří:

  1. Změna názvu řádku B. aktiv z Dlouhodobého majetku na Stálá aktiva

  2. Změna názvu řádku B.I.1. aktiv z Nehmotných výsledků výzkumu a vývoje na Nehmotné výsledky vývoje.
    Tato změna souvisí se zrušením vykazování výsledků výzkumu v rámci dlouhodobého nehmotného majetku. Stávající výzkum účetní jednotky doodepíší a vyřadí dle znění Vyhlášky č.500/2002 Sb. k 31.12.2017.

  3. Sloučení řádků A.IV.1. pasiv Nerozdělený zisk minulých let a A.IV.2. Neuhrazená ztráta minulých let (-) do jednoho řádku A.IV.1. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)
    Tato změna zjednoduší a zpřehlední vykazování nerozděleného zisku výsledku hospodaření minulých let.

Jedné změně bych se ovšem chtěla věnovat detailněji. Jedná se o rozšíření možností pro vykazování časového rozlišení aktiv a pasiv v rozvaze. Dosud se časové rozlišení aktiv a pasiv vykazovalo v rámci separátní položky D. Časové rozlišení. Nově je možnost zvolit si mezi dosavadním způsobem vykazování v položce D. a vykázáním v rámci pohledávek (v položce C.II.3. Časové rozlišení aktiv) a pasiv (v položce C.III. Časové rozlišení pasiv). Nutno poznamenat, že nelze tyto dvě metody kombinovat, a tudíž jak pro aktiva, tak pro pasiva je třeba použít shodnou metodu.

Pokládáte si otázku, jakou metodu vybrat?
Záleží vždy na individuálním posouzení účetní jednotky, jaké položky převažují na účtech časového rozlišení aktiv a pasiv. Pokud převažují položky, které mají v převážné míře de facto charakter pohledávek a závazků, dává smysl účtovat o položkách časového rozlišení v rámci pohledávek a závazků. Pokud převažují položky, které nemají charakter pohledávek a závazků, ale jedná se o rozlišení nákladů nebo výnosů v průběhu více let, doporučuji zůstat u dosavadního způsobu vykazování v rámci položek D. rozvahy.

Autor