Crowe news

Brexit je tu!

Lucie Švarcová, Martin Sotolář
23.02.2020
Crowe news

Více než po 3 letech od konání referenda Spojeného království a Severního Irska (dále jen „Spojené království“) o členství v Evropské unii došlo dne 31. ledna 2020 k Brexitu – tedy k formálnímu vystoupení Spojeného království z Evropské unie, z čehož plynou nové daňové konsekvence. Ačkoliv je rok 2020 v čínském kalendáři věnován kryse, v Evropské unii bude tento rok věnován zejména upřesnění podmínek Brexitu včetně daňového systému mezi těmito ekonomickými celky.

Daňové dopady Brexitu v přechodném období do 31. 12. 2020

Do konce kalendářního roku 2020 půjde na základě uzavřené Dohody o vystoupení Spojeného království z Evropské unie o tzv. přechodné období, během kterého se z pohledu daňových povinností nic nemění a Spojené království je za účelem udržení právní jistoty chápáno jako člen Evropské unie.

U fyzických osob, daňových rezidentů Spojeného království, kteří mají příjmy ze zdrojů na území České republiky tak bude možné ještě za rok 2020 například uplatnit příslušné slevy na dani, nezdanitelné části základu daně a daňové zvýhodnění jako doposud1.

V případě plateb mezi právnickými osobami ve formě licenčních poplatků, úroků, dividend a příjmů z převodu podílu, plynoucích z České republiky do Spojeného království, které jsou doposud za splnění zákonem stanovených podmínek2 osvobozeny od daně, bude v přechodném období stále možnost tato osvobození využít.

Pro obchodní transakce se Spojeným královstvím z hlediska DPH zůstávají pravidla stejná jako pro transakce s jinými zeměmi z Evropské unie. Například při dodání zboží do Spojeného království půjde z hlediska DPH stále o intrakomunitární dodání zboží, nikoliv o vývoz. Stejně tak pořízení zboží ze Spojeného království do České republiky nebude pro účely DPH vykazováno jako dovoz, ale jako pořízení zboží z jiného členského státu Evropské unie. Nedochází ani k žádným změnám ve vykazování v daňovém přiznání, souhrnném hlášení či kontrolním hlášení. V oblasti vrácení DPH ve Spojeném království osobám povinným k dani v České republice, se uplatní zjednodušený režim pro vrácení DPH v rámci Evropské unie. Stejně tak po přechodné období nebude mít Brexit vliv na uplatňování režimu jednoho správního místa (MOSS), režimu DPH u zasílání zboží či u třístranného obchodu atd. Do konce roku 2020 bude také možné ověřit DIČ osob registrovaných ve Spojeném království přes systém VIES.

Možné daňové dopady Brexitu od 1. 1. 2021

V přechodném období budou mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím probíhat vyjednávání ohledně dohody o budoucím uspořádání vztahů (dále jen „Dohoda“). Podoba Dohody by měla být známa na podzim roku 2020. Z tohoto důvodu z hlediska daňových dopadů nelze v tuto chvíli komentovat změny v daňové oblasti, které budou ošetřeny v Dohodě. Pokud by však k uzavření Dohody nedošlo, nebo pokud by Dohoda danou daňovou oblast neřešila, mohou být daňové konsekvence pro některé poplatníky velmi výrazné. Pro tento případ níže uvádíme nástin daňových změn, které by od 1. 1. 2021 mohly nastat.

Daň z příjmů

Důležitým bodem je daň z příjmů, která se při absenci Spojeného království v Evropské unii bude řídit zejména smlouvami o zamezení dvojího zdanění. U fyzických osob, daňových rezidentů Spojeného království, v případě příjmů ze zdrojů na území České republiky, by mohlo dojít ke ztrátě možnosti využití některých daňových slev či zvýhodnění a nezdanitelných částí základu daně. Důležitým bodem k revizi budou také dopady na oblast vysílání pracovníků.

Dále se situace může dotknout například osvobození plateb ve formě licenčních poplatků nebo úroků, které zahrnují subjekt ze Spojeného království.

Nejvíce viditelnou změnou může být vyplácení dividend z České republiky do Spojeného království, které je nyní osvobozeno od daně. Po skončení přechodného období by mohla výplata dividend podléhat srážkové dani ve výši 5% případně až 15 %. Z tohoto důvodu doporučujeme vhodné načasování ohledně výplaty dividend.

Dobrou zprávou je, že za splnění zákonem stanovených podmínek mohou být dividendy vyplácené ze Spojeného království do České republiky nadále osvobozeny od daně. 

DPH

Nejvýraznější dopad bude mít z pohledu DPH jednoznačně změna z intrakomunitárního dodání a pořízení na vývoz a dovoz a s tím související povinnosti a změny ve vykazování. Mimo jiné z toho plyne např. absence povinnosti podávat souhrnné hlášení. Další změny mohou nastat např. v omezení pro tzv. zjednodušený postup třístranného obchodu, při zasílání zboží apod. Zároveň nebude možné žádat o vrácené DPH uhrazené ve Spojeném království prostřednictvím zjednodušeného režimu pro vrácení DPH v rámci Evropské unie. Jakým způsobem a za jakých podmínek bude možné zažádat o vrácení DPH uhrazené ve Spojeném království po 31. 12. 2020 v současnou chvíli nelze blíže specifikovat. Z toho důvodu doporučujeme ověřit, zdali společnost neeviduje zaplacené DPH ve Spojeném království, které by bylo možné nárokovat a včas podat žádost o vrácení DPH zaplaceném ve Spojeném království.

Clo

Vystoupení Spojeného království z Evropské unie je vázáno také s vystoupením z celní unie. Celní podmínky a clo jako takové bude předmětem jednání (zejména s ohledem na situaci Severního Irska), ale podle aktuálních informací je možné očekávat, že výše cla a související podmínky budou platit stejné jako pro další třetí země.

Dále odpadá povinnost podávat hlášení intrastat a bude nutné se registrovat pro získání tzv. EORI čísla Economic Operator Registration and Identification - registrační a identifikačního číslo pro celní účely v rámci Evropské unie.

 

Doporučujeme poplatníkům, právnickým i fyzickým osobám, které mají jakékoliv obchodní vazby se subjekty ze Spojeného království, aby byly včas připraveny na případné daňové dopady, které s sebou Brexit přinese. V této souvislosti bychom doporučili zejména revizi stávajících smluv, podmínek a povinností, které ze smluv vyplývají, včasné splnění případných různých registračních povinností například z hlediska dovozu a vývozu, vhodné načasování výplaty dividend či včasné podání žádosti o vrácení DPH zaplacené ve Spojeném království. V případě Vašeho zájmu Vám velmi rádi v této oblasti poskytneme podrobné poradenství s návrhem možných daňových dopadů s nastavením optimálních daňových řešení.

 


Obecně lze u rezidenta z jiného členského státu EU uplatnit daňové zvýhodnění, slevy na dani a nezdanitelné částky základu daně, pokud úhrn příjmů ze zdrojů na území České republiky činí nejméně 90 % všech zdanitelných příjmů poplatníka.

Dividendy a příjmy z převodu podílu jsou osvobozeny od daně, pokud je mezi společnostmi splněn vztah dceřiná x mateřská společnost, tj. alespoň 10% podíl na kapitálu po více než 12 měsíců a právní forma společností dle příslušné směrnice EU. Licenční poplatky a úroky jsou osvobozeny v ČR od daně za splnění podmínek vztahu spojených osob (obecně 25% podíl), právní forma společností dle příslušné směrnice EU a rozhodnutí o osvobození vydané správcem daně.

Autoři

ms
Martin Sotolář
Tax Consultant
Crowe
lucie
Lucie Švarcová
Certified Tax Advisor
Crowe